Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

  Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5:
  Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.
  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Förvaltningen redovisar ekonomiskt utfall, samt orsaker till utfall.

  Sjukfrånvaro redovisas.

  Redovisning av försörjningsstöd.

   

 • Aktuell information från socialnämndens verksamhet.

  Information om covid-19

  Ensamkommande

  Information från daglig verksamhet

  Information om förstudie kring elever med speciella behov på gymnasienivå

  Information om samarbetsdokument mellan skola-socialtjänst, bifogas.

 • Kommunrevisorerna besöker socialnämnden den 26 november, ett led i den årliga grundläggande granskningen av nämnden.

  Vid sitt besök önskar revisorerna diskutera följande frågor med nämnden.

  • Verksamhetsmål – utfall och vilka åtgärder vidtas för att klara samtliga mål

  • Ekonomi – utfall/prognos samt eventuella åtgärder för att nå en ekonomi i balans
   - Kommentarer till kommande års budgetar och ev konsekvensbedömning

  • Internkontroll – plan för uppföljning av intern kontroll och resultat av genomförd uppföljning

  • Beskrivning av rutinen för att säkerställa rätt personalresurs vid hemtjänsten

  • Hur fungerar alkoholtillstånd och tillsynen över dessa?

  • Hur har Covid 19 – påverkat verksamheten? Hur fungerade beredskapen? Vilka lärdomar drar nämnden och hur har arbetet utvärderas?

  • (Övriga) Väsentliga händelser

  • Bedömning av risker

 • Ånge kommun förvaltar Axel och Helena Danielssons sociala fond. 

  Utdelning från fonden har de senaste åren skett efter ansökan från privatpersoner med behov som inte täcks via socialtjänstlagarna. Kommunstyrelsen förvaltar fonden och socialnämnden, via socialnämndens arbetsutskott, har handhaft hanteringen av bidrag.

  Nu återstår 1.144,86 kr av fondens medel och fonden ska avslutas. För att avsluta fonden behöver alla medel förbrukas. Förslag från förvaltningen, i samråd med ekonomienheten, att återstående medel tillförs socialtjänstens julklappsutdelning till behövande 2020.

 • Enligt 16 kap 6 f-g § SoL och 28 f-h § LSS är kommunerna skyldig att rapportera alla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader. Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

  Rapporteringsskyldigheten gäller även alla avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen av avbrottet.

 • Socialnämnden gör en uppföljning av beslut som socialnämnden tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i socialnämnden.

  Uppföljning av beslut tagna i socialnämnden 2020-05-19 är i tur att följas upp.
  Ärendeberedningen finner att inga beslut följs upp.

 • Ledamöter och ersättare ställer frågor inom socialnämndens verksamhetsområde.

 • Redovisning av tagna delegeringsbeslut inom socialnämndens verksamhetsområden.

  augusti: 162-180

  september: 181-201

  oktober 202-222
   

 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskott delges.

  2020-10-27 § 158

  2020-11-05 § 159

  2020-11-12 §§ 160-167

   

   

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.