Hoppa över navigering
 • Ove Skägg, teknisk chef informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för förvaltningen.

  Madeleine Olsson, ekonom informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för koncernen.

  Bilagor

 • Tekniska nämnden nettoram för 2021 uppgår till 40226 tkr.
  Föreslagen ram för 2022 är 38546 tkr vilket är en minskning med 1680 tkr motsvarande 4,1%.

  Utöver en minskad ram har tekniska nämnden verksamheten utökats med fastigheter från Åfa, vilket kommer att medföra en ökad driftkostnad.

  En utökad uthyrning på terminalen kan ge en ökad intäkt om ca 500 tkr, kostprojektet 400 tkr, återstår att hitta 780 tkr i möjliga besparingar inom de verksamheter som inte finansieras via avgifter. Tillfälligt går att minska gatuunderhållet, men det är inte hållbart på sikt.

 • Ove Skägg, teknisk chef informerar vid dagens sammanträde om att det inte är några förändringar gällande beslutsattestanter till 2022.

   

  Tekniska nämndens beslutsattestanter/ersättare ska gås igenom för eventuell revidering. Detta ska göras vid decembersammanträdet varje år och efter beslut informeras ekonomienheten

  Bilagor

 • VA-chef:
  Periodiska besiktningar kommer att genomföras på fem avloppsreningsanläggningar under december. Arbetet utförs av konsultfirman AFRY och besiktningar kommer att göras på reningsverken i Ånge, Fränsta, Ljungaverk, Torpshammar och Överturingen.
   

  Livsmedelsverket har skickat ut information om en, eventuell framtida, brist på kemikalier för rening av dricksvatten och avloppsvatten. Länsstyrelsen har kallat till möte för information och avstämning i frågan.

   

  Kostchef:
  Rekrytering av 3 kockar är genomförd och Siriphaphan Karlström börjar i köket på Boberg 1 dec, Josefin Mikaelsson i köket Torpsro 20 dec och Susanne Andersson i köket på Torpshammars skola v 4-5 2022. Vi har haft avtackning av Inger Nordin, Irene Mattsson och Ljuba Nikolic som går i pension och mot nya äventyr.

  En upphandling av köttfärs är påbörjad och kommer att annonseras inom DIS:et inom kort.

  Köken förbereder för servering av julmat till alla gästkategorier.
   

  Gatuansvarig:
  Vintern har gjort antåg och snöröjningen har kommit igång. Gatubelysningen fortsätter att trilskas och vår entreprenör jobbar med att få dessa att lysa. Vi har även ett kabelfel utanför Posten i Ånge vilket gör att några stolpar där utanför i dagsläget är utan el.    
  GC-väg vid Åsgatan är klar med belysning. Återstår att göra är beläggning till sommaren.      

 • I Ånge kommuns styrprocess samt regler för internkontroll står det:

  Varje nämnd och styrelse ska årligen genomföra en risk- och väsentlighetsanalys och upprätta en internkontrollplan. Resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen utgör grunden för internkontrollplanen.

  Internkontrollplanen fastställs av respektive nämnd och styrelse inför varje nytt år och delges kommunstyrelsen och revisionen.

  Den interna styrningen och kontrollen ska systematiskt och regelbundet följas upp och bedömas. Nämnd och styrelse ska årligen beslut om de bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid bedömningen ska nämnden ta hänsyn till iakttagelser som lämnas vid revison/tillsyn. En rapport ska göras till kommunstyrelsen i samband med tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.

  Bilagor

 • Varje nämnd har rätt att delegera beslutanderätt inom vissa frågor till enskilda ledamöter eller tjänstepersonal. Nämnden har även i uppgift att besluta kring rutiner för hur dessa beslut ska återrapporteras till nämnden. En fördel med detta är att varje förvaltning har möjlighet att anpassa sig till förutsättningarna och genom egna rutiner öka expertisen inom organisationen, samtidigt som nämnden ges ökat utrymme att leda.

  Baksidan av detta är att med tiden utvecklas nämndernas rutiner och styrdokument i olika riktningar och med tiden kommer en tid då ett gemensamt grepp måste tas; hela kommunen tar vara på de styrkor som utarbetas, samtidigt som vi lär oss vilka rutiner som bör undvikas. Det är nu dags att göra den översynen.

  Varje nämnd har fått ett förslag på delegationsordning som följer följande princip:

  Inledande författningstext

  Under denna del framkommer definitioner, rutiner och regler för hur delegat ska förhålla sig till delegationsrätten, vad det innebär att vara delegat och nämndens krav på uppsikt.

  Gemensamma delegationer

  Här börjar delegationerna. De första fyra styckena är gemensamma för hela kommunen utifrån indelningen Allmänt, Ekonomi, Personal och Upphandling. Syftet med att de är likartade för hela kommunen är för att stärka likabehandlingsprincipen och för att bättre och tydligare nyttja dom centrala stöd som kommunen erbjuder alla förvaltningar.

  Nämndspecifika delegationer

  Dessa delar skiljer sig mellan nämnderna, men är indelade efter varje nämnds förvaltnings verksamhetsområden. Målbilden har varit att även hjälpsamt erbjuda hänvisning till lagrum och överklagningsinstanser.

   

  Nya rutiner

  Ärendet bär med sig nya rutiner inom några områden

  Vidaredelegering

  Enligt kommunallag har förvaltningschef rätt att delegera vidare till anställd hos kommunen. Tidigare har en separat förteckning framtagits som presenteras nämnden. För att minska antalet dokument generellt, samt samla delegationerna på ett ställe har vidaredelegering inarbetat i nämndens delegationsordning. I de fallen att förvaltningschef önskar vidaredelegera fylls dennes titel in i delegationsordningen. Den uppdaterade delegationsförteckningen delges nämnden.

  Rapportering och protokollföring

  Varje nämnd har tidigare haft egna rutiner för att rapportera och protokollföra beslut fattade på delegation. För att öka möjligheten till att förbättra rutiner, samt öka möjligheten att samverka och utvecklas, är förslaget att en gemensam rutin tas fram.

  Förvaltningen föreslår att beslut ska redovisas till nämnd om

  Beslutet kan överklagas enligt kommunallagen,

  Beslutet avser myndighetsutövning mot individ eller företag, samt

  Beslutet är av art som nämnden särskilt bevakar.

  För beslut där tjänstepersonen inte kan göra självständig bedömning (så kallad ren verkställighet) samt beslut som helt avser den interna verksamheten, redovisas inte. Denna avvägning grundas i att stärka rättssäkerheten samtidigt som den administrativa bördan hålls hanterbar.

 • Ärendet avser antagande av en informationshanteringsplan för lednings- och stödprocesser.

  Varje nämnd har att anta en plan för hur information ska hanteras. Kommunen går mot en digital och effektiv förvaltning, och som ett viktigt steg behövs därför en aktuell informationshanteringsplan. Arkivlagen (1990:782) föreskriver att myndigheter ansvarar för förvaltandet av sina arkiv. Till detta ansvar inräknas eventuell gallring.

  Det finns många sätt att arbeta fram och skapa en plan på men den ska alltid utgå från verksamheten där den upprättas och det viktigaste är att det tydligt framgår hur handlingarna ska hanteras. Det är lämpligt att informationshanteringsplanen utgår från de processer som finns. Detta för att planen inte ska behöva göras om varje gång organisationen förändras. Sveriges kommuner och regioner har tillsammans med riksarkivet tagit fram en klassificeringsstruktur för informationshanteringsplanen som utgår från processer och lagstiftning som gäller för kommuner. Kommunstyrelsens nuvarande Informationshanteringsplan (dokumenthanteringsplan) från tidigare år saknar en övergripande klassificeringsstruktur som kan hantera alla processer och arbetssätt som pågår inom kommunen.

  Vissa av processerna förekommer enbart centralt i kommunen, men många finns i samtliga nämnder och på samtliga förvaltningar. Den digitala utvecklingen gör att vi hela tiden hittar nya bra arbetsmetoder i kommunen, informationshanteringsplanerna ska givetvis spegla detta.

  Motsvarande informationshanteringsplan presenteras för kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden samt de helägda bolagen Ånge Fastighets- och Industribolag och Ånge Energi AB.

  Uppföljning

  Om kommunstyrelsen och nämnderna antar denna informationshanteringsplan för stöd- och ledningsprocesser kan arbetet under 2022 och framåt fortsätta med informationshanteringsplan för kärnprocesserna. Det arbetet kommer utgå från samma principer som detta ärende och innebär effektiviseringar och ökat transparens och insikt för allmänheten. Detta arbete är viktigt utifrån den digitala utvecklingen och utifrån de verksamhetssystem en modern myndighet använder och den information som bearbetas däri.

  Bilagor

 • Anlägg och sambygg med nuvarande pendlarparkering i Ånge en parkeringsyta för husvagnsekipage. Parkeringen för dessa fordon bör vara tidsbegränsad till 3 eller 6 timmar. 

  Se bilaga 1 Förslag

  Detta har hänt sedan sist:

  Har träffat projektör från WSP med anledning om att de har i uppdrag att planera och anlägga stolpar för laddning av El-bilar vid pendlingsstationerna längs Mittbanan. Det planeras för 7 stolpar i Ånge, vilket gör det möjligt att ladda 14 fordon. WSP tyckte ytan som är förslagen för husvagnsparkering var lämplig för dessa el-bil stolpar. Där finns närheten till tågen och pendlingsresenärerna. Jag tror dock att ytan inte rymmer alla dessa anordningar med husvagnsparkering, pendlarparkering och laddning av El-bilar. Så frågan är vad som ska prioriteras, om det finns bättre ställen för husvagnarna att anordna parkering på bland de andra förslagen vi tittade på tidigare?

  Bilagor

 • Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om krav på kommunerna att tillhandahålla insamlingssystem för matavfall från hushåll. Ikraftträdandet av det kravet är framskjutet till utgången av år 2023. 

  Ånge kommun har entreprenadavtal med Lundstams återvinning AB för insamling av hushållssopor som löper ut 2023-02-28. Kommande entreprenadavtal avseende insamling av hushållsavfall inklusive matavfall kan då börja 2023-03-01.

  Inför upphandling behöver ett beslut tas om vilket insamlingssystem som ska införas.

  Bilagor

 • Tekniska förvaltningen lämnar förslag till sammanträdesdagar för tekniska nämnden 2022, kl 9.00:

   

  24 februari
  24 mars
  5 maj
  22 september
  13 oktober
  10 november
  8 december

  Tekniska nämnden utgår från en digital mötesform för 2022 med ett fysiskt möte som även är öppet för allmänheten den ................

 • Tekniska nämnden gör en uppföljning av de beslut som tagits tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.

  Vid dagens sammanträde ska beslut 2021-05-06--2021-11-11 redovisas.

 • Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggningen skola Torpshammar (21/120)
  Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsnaläggningen skola Ljugnaverk (21/121)
  Fastställande av undersökningsprogram för Sillre södra vattenverk, Haverövallen vattenverk och Näset vattenverk (21/125-127)

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.