Hoppa över navigering
 • Ove Skägg, teknisk chef informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för tekniska nämndens verksamheter.

  Madeleine Olsson, ekonom informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för koncernen.

 • Teknisk chef:
  Pågående projekt såsom nytt reningsverk och anpassning av lokal i posthuset för gymnasieskolan fortsätter.

  Byggande av ny gc-väg till Kapellbackenområdet är påbörjad.

   

  VA-chef:
  De bägge projekten kring tryggad dricksvattenförsörjning är påbörjade och görs i samarbete med konsulter på Tyréns Sverige AB (totalt 300 000 kr är beviljat i bidrag till dessa projekt).

  Faroanalyser/HACCP på de större vattenverken är reviderade och inskickade till tillsynsmyndigheten.

   

  Kostchef:
  3 kockar går i pension inom de tre närmsta månaderna. Rekrytering pågår, vi anställer 2 alternativt 3 kockar.

  Uppdaterad egenkontroll och utbildning i Säker Mat pågår för kökens medarbetare.

   

  Gatuansvarig:
  Arbetet med lagning av våra trasiga armaturer fortlöper.

  Arbetet med anläggning av GC-väg vid Åsgatan pågår och kommer vara klart under november. Asfaltering och sådd av gräs i anslutning till gc:n kommer ske under sommaren 2022.

  Fastighetsbestämning av fastigheten 58:12 är gjord inför fortsatt planarbete med ny plan för förskole bygget.

   

  Renhållningsansvarig:
  Trädgårdstippen i Fränsta är beställt för utförande.

  Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av returpapper pågår.

  Slamsäsongen är avslutad.

   

 • I Ånge kommuns styrprocess samt regler för internkontroll står det:

  Varje nämnd och styrelse ska årligen genomföra en risk- och väsentlighetsanalys och upprätta en internkontrollplan. Resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen utgör grunden för internkontrollplanen.

  Internkontrollplanen fastställs av respektive nämnd och styrelse inför varje nytt år och delges kommunstyrelsen och revisionen.

  Den interna styrningen och kontrollen ska systematiskt och regelbundet följas upp och bedömas. Nämnd och styrelse ska årligen beslut om de bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid bedömningen ska nämnden ta hänsyn till iakttagelser som lämnas vid revison/tillsyn. En rapport ska göras till kommunstyrelsen i samband med tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.

  Bilagor

 • Skrivelse har kommit in med en fråga om att få köpa mark, Ånge 70:15. Två alternativ har lämnats till förvärv av marken, köp av hela marken eller köp av del av marken.

  Bilagor

 • Matts Boman, dataskyddsombud besöker nämnden vid dagens sammanträde och
  Ove Skägg, teknisk chef redovisar checklistan över pågående arbete.

   

  Kommunstyrelsen har 2018-09-04 § 159 antagit en handlingsplan för persondataskydd med tyngdpunkt på uppföljning och rapportering.

  Respektive förvaltningschef ansvarar för att aktiviteterna i handlingsplanen följs upp och rapporteras till personuppgiftsansvarig (nämnden) och till dataskyddsombudet.

 • Tekniska nämnden beslutade 2021-10-14, § 52 att uppdra till gatuansvarig att lämna förslag till anpassningar till nästa möte den 11 november.

   

  Skrivelse har kommit in från Fränsta vägvägförening med önskemål om att:
  *Lämpliga vägskyltar (exempelvis skola, förskola och/eller varning för gående barn bör sättas upp i närheten av förskolorna Skattkistan, Sörgården och även Fränstaskolan.
  *Hastighetsbegränsningen på samtliga vägar om vägföreningen ansvarar för i centrala Fränsta och Komsta bör sänkas från 40 km/h till 30 km/h.

  Bilagor

 • Tekniska nämnden beslutade 2021-10-14, § 51 att uppdra till gatuansvarig att fortsätta bereda ärendet till nästa möte den 11 november.

  Bilagor

 • Håkan Lundin, gatuansvarig informerar vid dagens sammanträde om vägunderhållet i kommunen.

  Tekniska nämnden beslutade 2015-05-11 § 55 att underhållsutredningen ska uppdateras årligen och följas upp årligen på novembersammanträdet.

  Bilagor

 • Bekräftelse av registrerad livsmedelsanläggning - produktionsköket vid Fränstaskolan (21/93)

  Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning - skola Bobergsgymnasiet produktionskök (21/96)

  Beslut kommunfullmäktige -Ny politisk organisation (21/98)

  Faroanalyser (21/113-115, 111, 108-109, 104-105, 101)

  Undersökningsprogram (21/112, 110, 106-107, 102-103)

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.