Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:

  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,

  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,

  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,

  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller

  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Ove Skägg, teknisk chef informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för tekniska nämndens verksamheter.

   

  Madeleine Olsson, ekonom informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för koncernen.

 • Revisionen besöker tekniska nämnden vid dagens sammanträde för att diskutera punkterna:

  Verksamhetsmål – vilka kommer att uppnås respektive inte samt vilka åtgärder är vidtagna för att öka måluppfyllnad?

  Ekonomi – information om prognos för helåret, kommentarer till eventuella avvikelser och vidtagna åtgärder.

  Intern kontroll, information om riskanalys och vilka områden som har valts ut för uppföljning.

  Information om den nya reningsanläggningen i Fränsta, t.ex. omfattning, kostnad och tidplan.

  Övriga reningsverk t.ex. Hjältan – behov och plan för ombyggnationer?

  Vilka risker ser nämnden för verksamheten på kort och lång sikt?

  Hur har rutinerna förändrats utifrån svaret på grundläggande granskning § 26?

   

 • Ove Skägg, teknisk chef redogör om delårsrapport för tekniska nämnden (januari-augusti).

 • Nämnden kommer i år besluta om sina respektive mål för 2022 innan kommunfullmäktige har gjort klart prioriteringarna. Kommunens budgetdokument, prioriteringar på fullmäktigenivå sätts i november i år.

  Beslut om 3-5 utvecklande mål för nämndens verksamhet.
  Agenda 2030 är integrerad i styrmodellen genom fokusområden.

  Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 48 om följande fokusområden:
  Fokusområde 1: Hållbar vardag
  Fokusområde 2: Hållbar hälsa
  Fokusområde 3: Hållbar gemenskap
  Fokusområde 4: Hållbar kompetens
  Fokusområde 5: Hållbar natur

  Mål 2022 ska tas fram i kommunens styrning och ledning. Inför varje nytt budgetår sätts nya mål av tekniska nämnden. Enligt kommunallagen ska det finnas mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
   

  Underlag kring kommunens nys fokusområden och hur de kopplar an till regional utveckling och Agenda 2030:

  https://youtu.be/yMpMKwWj1rw

   

   

  Bilagor

 • Fråga om trädgårdstipp i Fränsta har kommit till förvaltningen den 19 augusti. Renhållningsansvarig har svarat att frågan kommer att behandlas på tekniska nämnden om investering i en omlastningsplats på f.d. Gissjötippen.

 • Motopé Fastighet AB, Torbjörn Pettersson har tillskrivit kommunen om önskemål i anslutning till sin fastighet, f.d. arbetsförmedlingen få tillgång till 7 st parkeringsplatser.

  Nuvarande parkering på kommunens fastighet Ånge 30:8 nyttjas till besöksparkering för både Systembolaget och tidigare Arbetsförmedlingen. Till fastigheten Ånge 30:7 (Systembolaget) finns servitut på rätt till parkering på kommunens fastighet. Servitutet omfattar delvis samma område som Motopé Fastighet AB vill nyttja, varför medgivande från fastigheten Ånge 30:7 erfordras om kommunen ska kunna upplåta området.

  Från Mittfastigheter AB, ägare till Ånge 30:7 finns godkännande för upplåtelsen. 

   

 • Ove Skägg, teknisk chef

  Terminal:

  Arbete pågår med ombyggnad för gymnasiet i terminalhuset. Lokalen delas i utrymmen för el-, fordon och byggprogrammet. Delen för elprogrammet ställs i ordning först och beräknas vara klar till början av november, de övriga delarna till årsskiftet.

  Bredband:

  Fortsatt utbyggnad av kommunens fibernät pågår och närmast är att färdigställa Naggenprojektet. Vi har också sökt bidrag från PTS för ytterligare utbyggnad och förtätning och besked om bidragen förväntas under september.

  Rivning av hyreshuset i Ljungaverk är upphandlad och beställning kan ske i mitten av månaden.

   

  Evonne Mattsson, kostchef

  Upphandling:

  I maj annonserades en DIS (dynamiskt inköpssystem) för upphandling av närproducerade råvaror till Ånge kommun. Innan annonseringen hölls informationsträffar bland annat av Länsstyrelsen i Västernorrland och LRF.

  Kostprojektet:

  Styrgruppen för Kostprojektet beslutade i juni att nytt arbetssätt för äldrematen ska starta hösten 2021 och MBL 11 förhandling avseende organisationsförändring och arbetstidsförändring är genomförd. Inför höstens nya arbetssätt har vi investerat i en ny blastchiller och ny packmaskin för matlådor på Bobergs kök. I samband med installation av packmaskin fick medarbetarna utbildning av fackman och riskbedömning gjordes tillsammans med skyddsombud. Nytt arbetssätt startar v 36.

  Sommaren:

  Sommarperioden har fungerat bra, med hjälp av ett mindre antal vikarier och gott samarbete med förskolor och fritidsverksamhet. Under två sommarmånader har Boberg kök tagit emot en praktikant via utbildningsenheten. 16 augusti höll vi en Kickoff och gemensam APT för alla medarbetare på Hussborgs herrgård.

  Övrigt:

  I samband med skogsbranden i Granboda i juli, levererade köket Boberg varma matlådor till räddningstjänsten.

   

  Emma Gustafsson, VA-chef:

  Bygget av det nya avloppsreningsverket är igång. Plattan gjöts innan semestern och gjutningen av bassängväggarna kommer att göras under v. 37.

  Ny drifttekniker är anställd sedan 2021-07-01.

  VA-taxan kommer att behöva höjas i två steg de kommande åren. Första höjningen från 1/1-2022 kommer att göras på befintlig taxa och blir ett ärende på nästa möte. Inför 2023 behöver taxan göras om och då även gälla dagvattenhantering.

   

   

 • Till dagens sammanträde har tre synpunkter lämnats och ett svar:
  Synpunkt på återvinngen i Hallsta, nedskräpning (21/1-15)
  Synpunkt på grovsopor (21/1-16)
  Svar på synpunkt på grovsopor (21/1-17)
  Synpunkt på höga buskar (21/1-18)

   

   

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Ansökan om tillstånd för konsert/musikevenemang enligt ordningslagen och lokala föreskrifter (21/44)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter (21/50, 21/60, 21/64, 21/68)
  Ansökan om yttrande om tung och bred transport (21/43, 21/47, 21/53, 21/61-62, 21/70)

 • Nytt bidrag för att flytta fordonsvrak (21/66)

 • Ove Skägg, teknisk chef informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för tekniska nämndens verksamheter. Det ser bra ut för förvaltningen fram till augustimånad. För arvoden gällande nämndssammanträden är det plussiffror med anledning av att det inte är några resekostnader för politiken under pandemin. 

  Rivningskostnad för Ljungaverk är beräknad till 2 Mkr.

  Madeleine Olsson, ekonom informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för koncernen. Befolkningsprognosen visar på ett plus med 20 personer till 14 september. Pandemin 2021 har 12 mkr i kostnader t.o.m. juli. Skatteunderlagsprognosen den 26 augusti ser bättre ut än budget. Ny skatteunderlagsprognos den 30 september ocvh 16 december. Presidiedag är planerad till den 12 oktober. 

   

   

 • Revisionen besöker tekniska nämnden vid dagens sammanträde för att diskutera punkterna:

  Verksamhetsmål – vilka kommer att uppnås respektive inte samt vilka åtgärder är vidtagna för att öka måluppfyllnad?
  Skolornas serverings- och tallrikssvinn ska vara mindre än Livsmedelsverkets angivna medelvärden 28 g + 21 g per ätande och dag - uppnås
  Under året servera minst en måltid på särskilda boenden med lokalt/regionalt (Norrland) producerade livsmedel -  uppnås
  Ekologisk eller närproducerade råvaror 40 % - uppnås inte
  Minska andelen förpackningar i hushållsavfallen genom information och riktade kampanjer - Det är inte ett procentmål men det mäts och följer upp det varje år genom plockanalyser, är andelen lägre än året innan så anser nämnden och förvaltningen att målet är uppnåt. 


  Ekonomi – information om prognos för helåret, kommentarer till eventuella avvikelser och vidtagna åtgärder.
  Prognosen för helåret är att nämnden klarar rambudgeten och lämna överskott om inget oförutsett inträffar.

  Intern kontroll, information om riskanalys och vilka områden som har valts ut för uppföljning.
  Redovisas i tertialrapporterna. Inträffar det något däremellan rapporteras det i nämnden, och inträffar det en större avvikelse så hanteras det enligt särskilda rutiner.

  Information om den nya reningsanläggningen i Fränsta, t.ex. omfattning, kostnad och tidplan.
  Omfattningen är ett helt nytt reningsverk  med en överföringsledning från Ljungaverk, 65 mkr i investeringsbudget och tidplanen är att det ska stå klart i slutet av 2022.
  Ett problem som ger förseningar är att en markägare som inte ger sitt godkännande och som gått till lantmäteriförrättning och en överprövning på maskinutrustning som vi väntar besked på.


  Övriga reningsverk t.ex. Hjältan – behov och plan för ombyggnationer?
  Dammarna i Östby, Komsta och reningsverket Ljungaverk läggs ned när nya reningsverket i Fränsta är igång. Det finns en va-plan som följs, som gäller till 2030.

  Vilka risker ser nämnden för verksamheten på kort och lång sikt?
  Avfallshanteringen, osäkerheter vad som kommer att gälla framöver. 
  Slamhanteringen, utredningar görs om hur slam ska hanteras.


  Hur har rutinerna förändrats utifrån svaret på grundläggande granskning § 26?
  I den grundläggande granskningen så rekommenderade man tekniska nämnden att se över styrning och uppföljning av mål, kommentera ekonomiska avvikelser samt arbetet med internkontroll.

  Vi har ändrat i uppföljningen av mål så att de stämmer överens med tertialrapporterna, ekonomiska avvikelser kommenteras på nämndsmöten samt att vi avser utveckla internkontrollarbetet i Stratsys.

 • Ove Skägg, teknisk chef redogör vid dagens sammanträde om delårsrapport för tekniska nämnden (januari-augusti).

  Enligt lagen om kommunal redovisning är kommunen skyldig att minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Ånge kommun upprättar delårsrapport per den 31 augusti.

 • Nämnden kommer i år besluta om sina respektive mål för 2022 innan kommunfullmäktige har gjort klart prioriteringarna. Kommunens budgetdokument, prioriteringar på fullmäktigenivå sätts i november i år.

  Beslut om 3-5 utvecklande mål för nämndens verksamhet.
  Agenda 2030 är integrerad i styrmodellen genom fokusområden.

  Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 48 om följande fokusområden:
  Fokusområde 1: Hållbar vardag
  Fokusområde 2: Hållbar hälsa
  Fokusområde 3: Hållbar gemenskap
  Fokusområde 4: Hållbar kompetens
  Fokusområde 5: Hållbar natur

  Mål 2022 ska tas fram i kommunens styrning och ledning. Inför varje nytt budgetår sätts nya mål av tekniska nämnden. Enligt kommunallagen ska det finnas mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

  https://youtu.be/yMpMKwWj1rw

   

 • Fråga om trädgårdstipp i Fränsta har kommit till förvaltningen den 19 augusti. Renhållningsansvarig har svarat att frågan kommer att behandlas på tekniska nämnden om investering i en omlastningsplats på f.d. Gissjötippen.

 • Ove Skägg, teknisk chef informerar vid dagens sammanträde om att Motopé Fastighet AB, Torbjörn Pettersson har skrivit till kommunen om önskemål i anslutning till sin fastighet, f.d. arbetsförmedlingen få tillgång till 7 st parkeringsplatser.

  Nuvarande parkering på kommunens fastighet Ånge 30:8 nyttjas till besöksparkering för både Systembolaget och tidigare Arbetsförmedlingen. Till fastigheten Ånge 30:7 (Systembolaget) finns servitut på rätt till parkering på kommunens fastighet. Servitutet omfattar delvis samma område som Motopé Fastighet AB vill nyttja, varför medgivande från fastigheten Ånge 30:7 erfordras om kommunen ska kunna upplåta området.

  Från Mittfastigheter AB, ägare till Ånge 30:7 finns godkännande för upplåtelsen. 

   

 • Tekniska nämndens ledamöter och ersättare meddelar att nämnden kommer att fortsätta året ut med distansmöten via Teams.

  Ove Skägg, teknisk chef:
  Arbete pågår med ombyggnad för gymnasiet i terminalhuset. Lokalen delas i utrymmen för el-, fordon och byggprogrammet. Delen för elprogrammet ställs i ordning först och beräknas vara klar till början av november, de övriga delarna till årsskiftet.

  Fortsatt utbyggnad av kommunens fibernät pågår och närmast är att färdigställa Naggenprojektet. Vi har också sökt bidrag från PTS för ytterligare utbyggnad och förtätning och besked om bidragen förväntas under september.

  Rivning av hyreshuset i Ljungaverk är upphandlad och beställning kan ske i mitten av månaden.

   

  Evonne Mattsson, kostchef:
  I maj annonserades en DIS (dynamiskt inköpssystem) för upphandling av närproducerade råvaror till Ånge kommun. Innan annonseringen hölls informationsträffar bland annat av Länsstyrelsen i Västernorrland och LRF.

  Styrgruppen för Kostprojektet beslutade i juni att nytt arbetssätt för äldrematen ska starta hösten 2021 och MBL 11 förhandling avseende organisationsförändring och arbetstidsförändring är genomförd. Inför höstens nya arbetssätt har vi investerat i en ny blastchiller och ny packmaskin för matlådor på Bobergs kök. I samband med installation av packmaskin fick medarbetarna utbildning av fackman och riskbedömning gjordes tillsammans med skyddsombud. Nytt arbetssätt startar v 36.

  Sommarperioden har fungerat bra, med hjälp av ett mindre antal vikarier och gott samarbete med förskolor och fritidsverksamhet. Under två sommarmånader har Boberg kök tagit emot en praktikant via utbildningsenheten. 16 augusti höll vi en Kickoff och gemensam APT för alla medarbetare på Hussborgs herrgård.

  I samband med skogsbranden i Granboda i juli, levererade köket Boberg varma matlådor till räddningstjänsten.

   

  Emma Gustafsson, VA-chef:
  Bygget av det nya avloppsreningsverket är igång. Plattan gjöts innan semestern och gjutningen av bassängväggarna kommer att göras under v. 37.

  Ny drifttekniker är anställd sedan 2021-07-01.

  VA-taxan kommer att behöva höjas i två steg de kommande åren. Första höjningen från 1/1-2022 kommer att göras på befintlig taxa och blir ett ärende på nästa möte. Inför 2023 behöver taxan göras om och då även gälla dagvattenhantering.

  Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Regeringen har beslutat om en förordning om bidrag till kommuner för att flytta fordonsvrak som ska skrotas.

  Genom det nya bidraget kan fler fordon tas om hand och återvinnas. Bidraget kan uppgå till högst 5 000 kronor per fordon och administreras av Naturvårdsverket. Förordningen träder i kraft den 1 september 2021. Håkan återkommer till nästa nämndsmöte i detta.
   

   

 • Till dagens sammanträde har tre synpunkter lämnats och ett svar:
  Synpunkt på återvinngen i Hallsta, nedskräpning (21/1-15)
  Synpunkt på grovsopor (21/1-16)
  Svar på synpunkt på grovsopor (21/1-17)
  Synpunkt på höga buskar (21/1-18)

   

   

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Ansökan om tillstånd för konsert/musikevenemang enligt ordningslagen och lokala föreskrifter (21/44)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter (21/50, 21/60, 21/64, 21/68)
  Ansökan om yttrande om tung och bred transport (21/43, 21/47, 21/53, 21/61-62, 21/70)

 • Nytt bidrag för att flytta fordonsvrak (21/66)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.