Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24  - 26 §:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:

  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,

  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,

  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,

  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller

  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Madeleine Olsson, ekonom informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för koncernen.

  Ove Skägg, teknisk chef informerar om förvaltningens ekonomi vid dagens sammanträde.

   

 • Ove Skägg, teknisk chef:
  Fortfarande en hel del samverkan i länet för att hantera pågående pandemi samt för planering av åtgärder av två allvarliga vädervarningar varav en klass 3.

  Planering av fortsatt utbyggnad av bredband pågår där vi lämnat underlag till Regionen för bidragsansökningar.

  Deltagit i informationsmöten med mobiloperatörer i kommunen med syfte en förbättrad mobiltäckning. 

  Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Mycket snö under januari har gjort att vi fått trångt på vissa gator och ytor. Därav har vi kört ut snö och rensat efter de plogningar som varit. Nu börjar vi istället med att jämna till vägar med spår bildning.

  Nedkörd belysning i Munkbysjön av plogbil gör att vi har ett 10 tal stolpar utan ström
  just nu. Hade ett liknade fall i Överturingen tidigare i vintras.

  Fortsatt flera led-armaturer som lägger av. Innan jul fick vi utbytesdelar till 80 st armaturer av leverantören och dessa är nu utbytta. Väntar på 30 st till nu i början på månaden och dessa kommer att gå åt direkt.

  Prov med solcellsbelysning har visat att den sort vi testat inte går att tids styra som vi vill och få igång vid ett visst klockslag som det var tänkt. Den slår igång när det blir mörk på eftermiddagen och strömmen i batteriet räcker inte hela natten och funkar därför inte till morgonens resenärer. Letar annan lämplig belysning att testa för ändamålet.

  Vattenskada i posthuset, främst i del av Hector Rails kontorslokaler på övervåning. Just nu pågår uppsugning av vatten på golv samt därefter besiktning av skadans omfattning. Hectors kontorslokaler måste tömmas och flytta de till andra lokaler under arbetet med skadan.

  Emma Gustafsson, va-ansvarig:
  Inom VA-organisationen har vi haft ett fall av Covid -19 och två hushållskontakter men verksamheten har inte påverkats nämnvärt.

  I fjol beviljades 550 000 kr till fyra projekt för säkrad dricksvattentillgång. Dessa projekt utmynnade bland annat i underlag till tre nya vattenskyddsområden (Fredriksdal, Moradal och Gammelboda. Vi har nu fått veta att Havs- och vattenmyndigheten har fått ytterligare 65 miljoner att fördela ut till landets Länsstyrelser i en ny sökomgång under våren.

  Arbetet kring det nya reningsverket i Fränsta fortsätter med upphandling av entreprenader och maskiner samt projektering av överföringsledningen från Ljungaverk.

  Evonne Mattsson, kostchef:
  Bobergs kök och Fränsta kök har sedan i början av december packat matlådor för lunch och middag till de coronadrabbade avdelningarna på SÄBO. De har rört sig om ca 20 och upp till 70 lådor per måltid.

  Bobergs kök och Fränsta kök har sedan strax innan jullovet och t.o.m. v. 5 packat lunchlådor till elever på Minervaskolan och Fränstaskolan som växelvis haft fjärrundervisning. Antalet lådor varierar mellan 10-30 lådor per dag och kök.

  Bobergs kök har sedan terminsstart skickat lunchmåltiden i kantiner till Björkbacka skolan som serverat måltiderna i klassrummen, som en åtgärd för att förhindra smittspridning.

  Boberg gymnasiet har haft distansundervisning sedan terminsstart, dock har ca 25 elever varit på plats på skolan som ätit i matsalen.

  Kostorganisationen har endast haft två falla av Covid-19 bland medarbetarna och ingen smittspridning har skett i köken. 3 medarbetare har haft hushållskarantän då familjemedlem varit smittad. Situationen i köken har periodvis varit tuff med färre medarbetare på plats och ett merarbete med packning av matlådor. Stämningen dock god.

  Livsmedelsupphandling, upphandlingen klar och grossist- och mejeriavtal är tecknat med Martin & Servera. Avtalet gäller från 2021-05-01 och som längst till 2025-04-31.

  Maria Edin, renhållningsansvarig:

   

  Madeleine Engevi, städansvarig:

 • Ove Skägg, teknisk chef informerar vid dagens sammanträde om förslag till årsredovisning för tekniska nämnden 2020.

 • Ånge kommun har upphandlat byte av en befintlig hjullastare med möjlighet till leasing. Ekonomichefen anser det vara fördelaktigare att köpa maskinen i stället för att leasa. Då inköp för maskinen saknas i befintlig investeringsbudget önskar förvaltningen en utökad investeringsbudget 2021 med 1.125.000 kr.

 • Mål 2022 ska tas fram i kommunens styrning och ledning. Inför varje nytt budgetår sätts nya mål av tekniska nämnden. Enligt kommunallagen ska det finnas mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

  Bilagor

 • Trafikverket Region Mitt inbjuder kommuner och kollektivtrafikmyndigheter i Västernorrland, Gävleborg, Dalarna och Jämtland att söka statlig medfinansiering för investeringar 2022 i kollektivtrafikanläggningar alternativt investeringar för förbättrad trafiksäkerhet och miljö på kommunalt vägnät.

  Bilagor

 • Till dagens sammanträde har de kommit in tre synpunkter och tre svar har lämnats:
  Belysning vid återvinningen i Torpshammar (21/1-1)
  Svar på synpunkt Belysning vid återvinningen i Torpshammar (21/1-6)
  Gatubelysning Vallmyran (21/1-2)
  Svar på synpunkt Vallmyran (21/1-3)
  Vägbelysningen Fränstavägen (21/1-4)
  Svar på synpunkt om vägbelysningen Fränstavägen (21/1-5)

  Tekniska nämnden beslutade den 6 december 2018, § 92 att från och med 2019 ska redovisning av synpunkshantering göras vid varje nämndsammanträde.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.