Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

  Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Resultatet för november visar på ett underskott men då är inte intäkterna med för november eftersom de faktureras i december. Prognosen för helår är fortfarande att vi klarar rambudgeten.

 • Ove Skägg, teknisk chef redogör vid dagens sammanträde om nytt förslag till driftbudget
  2021. Kommunfullmäktige tog den 30 november nytt beslut om budget. Rambudget för 2021 uppgår till 40.226 tkr, förslaget innebär i stort justerade kostnader för köken, genom sänkt internhyra och en minskning med en tjänst genom naturlig avgång, samt sänkt nettokostnad för terminalen pga nytt arrende och ökad uthyrning.
  Va-och renhållningsavgifter föreslås vara oförändrade.


  Ekonomiskt läge:
  På grund av rådande Covid -19 pandemi råder stor osäkerhet kring hur stora skatte-intäkterna kommer att bli 2021 och de närmaste åren framåt. Det är även osäkert hur pågående pandemi kommer att påverka kommunens kostnader och intäkter. Ett stort frågetecken är även hur länge Pandemin kommer att påverka kommunens ekonomi och verksamhet.

  Staten har vidtagit åtgärder för att mildra konsekvenserna av pandemin under 2020 för bland annat kommuner och regioner. Beslut saknas om åtgärder för att minska effekterna 2021 och framåt. Den 21 september kommer regeringen att presentera budget-
  propositionen.

  Det ekonomiska utrymmet brukar beräknas utifrån en befolkningsminskning på 100 personer per år. Befolkningsförändringen 2020, till och med maj, är en minskning med 24 personer vilket kan jämföras med en minskning med 53 personer under samma period
  2019.

  För 2019 och 2020 har beslut om budget tagits utan ekonomiska marginaler, ett budgeterat nollresultat. Önskvärt vore en budget med minst 3 mkr i budgeterat resultat vilket motsvarar ca 0,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag vilket är en minimal marginal.

  SKR kommer att presentera skatteunderlagsprognoser den 24 augusti, 1 oktober och 15 december. Regeringen kommer att presentera budgetpropositionen 21 september.

  Förslag till tidplan för höstens budgetarbete:

  Nämnderna tar beslut om förslag till verksamhetsmål för 2021
  - Kommunstyrelsen 8 september
  - Tekniska nämnden, 17 september
  - Utbildningsnämnden, 16 september
  - Socialnämnden, 24 september

  13 oktober: Presidiedag – budgetdag, nämnderna överlämnar förslag till budget till kommunstyrelsen. Förslaget innehåller förslag till åtgärder som kan vidtas beroende på hur stort respektive nämnds ekonomiska utrymme blir.

  19 oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott, extra sammanträde i anslutning till måndagsmöte.

  26 oktober: Extra sammanträde i kommunstyrelsen i anslutning till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar om förslag till finansiella mål, verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning, förslag till resultat- balans- och kassaflödesbudget, förslag till ramfördelning, investeringsbudget och skattesats.

  30 november: Kommunfullmäktige beslutar om Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan 2022-2023.

  Tidigare beslut:
  Tekniska nämnden beslutade 2020-10-15, § 54 att notera informationen.

  Tekniska nämnden beslutade 2020-09-17, § 48 att:
  1. Godkänna förslag till driftbudget och överlämna den till kommunfullmäktige.
  2. Tekniska nämnden har 2020-04-02, § 19 önskat att utöka ramen med 1,5 mkr för att minska det eftersatta vägunderhållet men utifrån det befintliga läget återgå till den befintliga budgeten.

  Tekniska nämnden beslutade 2020-04-02, § 19 att önska utöka ramen med 1,5 mkr för att minska det eftersatta vägunderhållet.

  Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22, § 39 att skjuta upp budgetbeslut till hösten, dock för avgörande senast under november månad.

 • Ove Skägg, teknisk chef informerar vid dagens sammanträde om revideringar inför 2021.

  Tekniska nämndens beslutsattestanter/ersättare ska gås igenom för eventuell revidering. Detta ska göras vid decembersammanträdet varje år och efter beslut informeras ekonomienheten.

  Bilagor

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  2020-12-07
  Vintern inledd med mest regn och sandning hittills. Arbetet utanför entrén till kommunhuset med planteringarna är avslutat. Återstår att fylla på med lite jord till våren. Tre stolpar med gatubelysning nedkörda i Överturingen, troligtvis av plogbil. Det medför nedsläckning av resterande lampor på den slingan tills skadan är åtgärdad. Reparation pågår i skrivande stund. En polisanmälan upprättad.
  Fortsatta problem med enstaka armaturer till gatubelysningen som slocknar.

  Ove Skägg, teknisk chef:
  Stiftelsehuset i Ljungaverk planerar vi att riva under våren 2021. Återstår att göra en gemensam upphandling tillsammans med Åfa för deras planerade rivningar i Alby. Det kvarstår också att dra om befintlig fiber som försörjer angränsande hus. Efter upphandling planeras att söka medel från kommunstyrelsens oförutsedda för rivningskostnaden.

  I samarbete med Servanet har vi skickat in till Regionen en fortsatt planering för bredbandsutbyggnad för de närmsta åren.

  Anpassning av postterminalen fortgår och beräknas vara klar under december.


  Emma Gustafsson, VA-ansvarig:
  Malin Fröberg gör även sin andra LIA-period hos oss. På grund av pandemin så gör hon inte praktiken ute i verksamheten. Skolan har istället tagit fram en uppgift som hon arbetar med dessa 12 veckor.

  Vi planerar att byta ut ett antal vattenmätare under de kommande åren och vi kommer att skicka ut ett informationsmaterial till berörda fastighetsägare kring detta. VA-huvudmannen äger vattenmätaren men det är fastighetsägaren som ansvarar för att mätarplatsen är korrekt utformad.

  Evonne Mattsson, kostchef:


  Maria Edin, renhållningsansvarig:

  Madeleine Engevi, städansvarig:

 • I Ånge kommuns styrprocess samt regler för internkontroll står det:

  Varje nämnd och styrelse ska årligen genomföra en risk- och väsentlighetsanalys och upprätta en internkontrollplan. Resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen utgör grunden för internkontrollplanen.

  Internkontrollplanen fastställs av respektive nämnd och styrelse inför varje nytt år och delges kommunstyrelsen och revisionen.

  Den interna styrningen och kontrollen ska systematiskt och regelbundet följas upp och bedömas. Nämnd och styrelse ska årligen besluta om de bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid bedömningen ska nämnden ta hänsyn till iakttagelser som lämnas vid revision/tillsyn. En rapport ska göras till kommunstyrelsen i samband med tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.

  Bilagor

 • Uppföljning av internkontrollplan 2020 sker på de punkter som ska följas upp två eller fler gånger per år.

  Bilagor

 • Tekniska nämnden gör en uppföljning av de beslut som nämnden tagit tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.

  Vid dagens sammanträde ska beslut från 2020-05-14 redovisas.

 • Till dagens sammanträde har det inkommit 1 synpunkt:
  Synpunkt på körning av saltbil (20/9-20)
  Svar på synpunkt på körning av saltbil (20/9-22)

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.