Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:

  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,

  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,

  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,

  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller

  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Ove Skägg, teknisk chef informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för tekniska nämndens verksamheter, till och med april 2021. Totalt ligger förvaltningen 600 tkr plus. 

  Madeleine Olsson, ekonom informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för koncernen.

 • Tertial 1 – uppföljning och prognos för ekonomi, mål och internkontroll efter januari-april 2021.

 • Ove Skägg, teknisk chef har faktakontrollerat rapporten och ser inga sakfel i den:

  ”Den sammanfattande bedömningen i rapporten är att säkerställa styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål och förstärka arbetet med internkontroll.

  Vi tar till oss revisionens synpunkter och vår målsättning är alltid försöka förbättra vår verksamhet, ser också positivt på att ni tar upp vår ganska omfattande egenkontroll som rapporteras till våra tillsynsmyndigheter.”

  KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

  Bilagor

 • Ove Skägg, teknisk chef:
  Projektering av ombyggnation av terminalen pågår för anpassning till gymnasiets planerade utbildningar.

  Fortsatt planering av bredbandsutbyggnad, kommer att lämna in ansökningar till PTS för fyra ytterligare områden i kommunen, Väg 315-Överturingen, Östavall-Snöberg, Nordanede-Gimåfors och Hjältanstorp-Saxen.

  Upphandling rivning av hyreshus i Ljungaverk pågår tillsammans med ÅFA.

  Härjeåns har startat inventering av anslutningspunkter på gatubelysningen inför kravet på mätning, kommer att medföra en ökad årlig driftkostnad för abonnemangskostnader på ca 500 tkr/år.

  Emma Gustafsson, VA-ansvarig:
  Bidrag har sökts från Länsstyrelsen med stöd av förordningen (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning. Vi skickade in tre ansökningar och beviljades bidrag till ett av projekten – Reservvattentäkt, Gammelboda. Bidraget är på 125 000 kr och ska användas för att utföra erforderliga undersökningar och utifrån dessa ta fram ett underlag för det fortsatta arbetet med att säkerställa anläggningen som en tillförlitlig och hållbar reservvattentäkt.

  Upphandlingsarbetet gällande entreprenader och maskiner till Fränsta nya reningsverk håller på att slutföras.

  Rekrytering av drifttekniker är påbörjad. Ansökningstiden går ut 2021-05-23.

  Evonne Mattsson:
  Tillsammans med skyddsombuden har vi gått igenom riskbedömning Corona för kostorganisationen och uppdaterat handlingsplan med ytterligare åtgärder för att förhindra smittspridning på jobbet. Bobergs kök fortsätter skickat lunchmåltiden i kantiner till Björkbacka skolan som serverat måltiderna i klassrummen, som en åtgärd för att förhindra smittspridning. Bobergs gymnasiet har fortsatt distansundervisning sedan terminsstart, ca 35 elever är på plats på skolan och äter i restaurangen. Kostorganisationen har haft ytterligare ett fall av Covid-19 bland medarbetarna och sjukfrånvaron i köken är märkbara vissa dagar och vi har då fått prioritera arbetsuppgifter för att klara dagens uppdrag.

  20 april deltog vi på Länsstyrelsens livsmedelskonferens om regionala livsmedelsstrategin och därefter bjöd Kramfors, Sollefteå och Ånge in lokala producenter och andra intressenter till en information om kommande DIS upphandling.

  Under april har skyddsronder genomförts i alla kök.

  Lönesamtal har genomförts med alla medarbetare.

  Hemtjänsten beställer måltider i Mashie från och med v 17, så nu sker all måltids- och varubeställning i nya kostprogrammet och vi har lämnat Aivo.

  Håkan Lundin:
  Sandupptagningen är inne på sluttampen. GC-projekt Östavall är uppstartat och entreprenören Peab är på plats.

  Upphandlingen med ny entreprenör för asfaltjobb håller på att utvärderas och kommer avslutas denna vecka.

   

   

   

 • Tekniska nämnden gör en uppföljning av de beslut som tagits tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.

  Vid dagens sammanträde ska beslut 2021-12-10--2021-03-30 redovisas.

   

 • Till dagens sammanträde har tre synpunkter lämnats:
  Synpunkt på trädgårdstippen Ånge (21/1-8)
  Svar på synpunkten (21/1-10)

  Synpunkt på parkbänkar i Fränsta (21/1-9)

  Synpunkt på gång- och cykelvägen i Fränsta. Sätt upp björkar längs Visslandsgatan (21/1-11)

  Synpunkt på ledningsstolpar Gamla vägen/Tulplanvägen Ånge (21/1-12)
  Svar på synpunkt ledningsstolpar Gamla vägen/Tulpanvägen Ånge (21/13)

  Tekniska nämnden beslutade den 6 december 2018, § 92 att från och med 2019 ska redovisning av synpunkshantering göras vid varje nämndsammanträde.

   

 • Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggningen - Äldreboende Torpsro (21/32).

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Begäran om yttrande om lång transport (21/33)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter (21/29, 21/30, 21/41)

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:

  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,

  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,

  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,

  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller

  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Ove Skägg, teknisk chef informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för tekniska nämndens verksamheter, t.o.m. april ligger förvaltningen totalt 600 tkr plus.

   

  Madeleine Olsson, ekonom informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för koncernen. Befolkningssiffrorna visar på plus 14 st t.o.m. 20 april 2021. Skatteunderlagsprognosen 29 april visar plus 1,4 mkr för 2021. Sökt Covidersättning december ca 3 mkr. Ökade sjuklönekostnader jan-april ca 3 mkr. Framöver; Ny skatteunderlagsprognos från SKR, befolkningsprognosen, fortsatt minskning men inte lika mycket. Det är fortsatt behov av strukturella förändringar.

   

  Minskade kostnader jämfört med 2019:
  Politiska arvoden
  Bilersättning
  Hotell, tåg, flyg, buss
  Kurser/Konferenser
  Drivmedel
  Färdtjänst/Riksfärdtjänst

   

 • Ove Skägg, teknisk chef redovisar vid dagens sammanträde Tertial 1 – uppföljning och prognos för ekonomi, mål och internkontroll efter januari-april 2021.

 • Ove Skägg, teknisk chef har faktakontrollerat rapporten och ser inga sakfel i den:

  ”Den sammanfattande bedömningen i rapporten är att säkerställa styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål och förstärka arbetet med internkontroll.

  Vi tar till oss revisionens synpunkter och vår målsättning är alltid försöka förbättra vår verksamhet, ser också positivt på att ni tar upp vår ganska omfattande egenkontroll som rapporteras till våra tillsynsmyndigheter.”

   

  KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

  Bilagor

 • Ove Skägg, teknisk chef:
  Projektering av ombyggnation av terminalen pågår för anpassning till gymnasiets planerade utbildningar.

  Fortsatt planering av bredbandsutbyggnad, kommer att lämna in ansökningar till PTS för fyra ytterligare områden i kommunen, Väg 315-Överturingen, Östavall-Snöberg, Nordanede-Gimåfors och Hjältanstorp-Saxen.

  Upphandling rivning av hyreshus i Ljungaverk pågår tillsammans med ÅFA.

  Härjeåns har startat inventering av anslutningspunkter på gatubelysningen inför kravet på mätning, kommer att medföra en ökad årlig driftkostnad för abonnemangskostnader på ca 500 tkr/år.

   

  Emma Gustafsson, VA-ansvarig:
  Bidrag har sökts från Länsstyrelsen med stöd av förordningen (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning. Vi skickade in tre ansökningar och beviljades bidrag till ett av projekten – Reservvattentäkt, Gammelboda. Bidraget är på 125 000 kr och ska användas för att utföra erforderliga undersökningar och utifrån dessa ta fram ett underlag för det fortsatta arbetet med att säkerställa anläggningen som en tillförlitlig och hållbar reservvattentäkt.

  Upphandlingsarbetet gällande entreprenader och maskiner till Fränsta nya reningsverk håller på att slutföras.

  Rekrytering av drifttekniker är påbörjad. Ansökningstiden går ut 2021-05-23.

  Evonne Mattsson:
  Tillsammans med skyddsombuden har vi gått igenom riskbedömning Corona för kostorganisationen och uppdaterat handlingsplan med ytterligare åtgärder för att förhindra smittspridning på jobbet. Bobergs kök fortsätter skickat lunchmåltiden i kantiner till Björkbacka skolan som serverat måltiderna i klassrummen, som en åtgärd för att förhindra smittspridning. Bobergs gymnasiet har fortsatt distansundervisning sedan terminsstart, ca 35 elever är på plats på skolan och äter i restaurangen. Kostorganisationen har haft ytterligare ett fall av Covid-19 bland medarbetarna och sjukfrånvaron i köken är märkbara vissa dagar och vi har då fått prioritera arbetsuppgifter för att klara dagens uppdrag.

  20 april deltog vi på Länsstyrelsens livsmedelskonferens om regionala livsmedelsstrategin och därefter bjöd Kramfors, Sollefteå och Ånge in lokala producenter och andra intressenter till en information om kommande DIS upphandling.

  Under april har skyddsronder genomförts i alla kök.

  Lönesamtal har genomförts med alla medarbetare.

  Hemtjänsten beställer måltider i Mashie från och med v 17, så nu sker all måltids- och varubeställning i nya kostprogrammet och vi har lämnat Aivo.

  Håkan Lundin:
  Sandupptagningen är inne på sluttampen. GC-projekt Östavall är uppstartat och entreprenören Peab är på plats.

  Upphandlingen med ny entreprenör för asfaltjobb håller på att utvärderas och kommer avslutas denna vecka.

   

   

   

 • Tekniska nämnden gör en uppföljning av de beslut som tagits tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.

  Vid dagens sammanträde ska beslut 2021-12-10--2021-03-30 redovisas.

   

 • Till dagens sammanträde har fyra synpunkter lämnats:
  Synpunkt på trädgårdstippen Ånge (21/1-8)
  Svar på synpunkten (21/1-10)

  Synpunkt på parkbänkar i Fränsta (21/1-9)

  Synpunkt på gång- och cykelvägen i Fränsta. Sätt upp björkar längs Visslandsgatan (21/1-11)

  Synpunkt på ledningsstolpar Gamla vägen/Tulplanvägen Ånge (21/1-12)
  Svar på synpunkt ledningsstolpar Gamla vägen/Tulpanvägen Ånge (21/13)

  Tekniska nämnden beslutade den 6 december 2018, § 92 att från och med 2019 ska redovisning av synpunkshantering göras vid varje nämndsammanträde.

   

 • Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggningen - Äldreboende Torpsro (21/32).

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Begäran om yttrande om lång transport (21/33)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter (21/29, 21/30, 21/41)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.