Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

  Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Presidiedag har ägt rum den 13 oktober och Ove Skägg, teknisk chef rapporterar vid dagens sammanträde till nämnden från dagen.

  Budgetförslag tekniska nämnden:
  Ramen för 2020 är 40 801 mkr
  Ramen 2021 - 42 301 mkr, inkl. 1,5 mkr till eftersatt vägunderhåll
  Förändringar 2021 som påverkar ramen:
  Sänkt hyra - 200 mkr, admin -375 mkr
  Budget 2021 - 41 726 mkr

  Förslag/Tänkbara besparingar från förvaltningen:
  600 tkr - 1,5 tjänst kök
  400 tkr - kostprojektet
  600 tkr - ökad uthyrning terminal
  1,5 mkr - minskat vägunderhåll
  120 tkr - försäljning lägenhet
  ? - förändrat ansvar samlingslokaler
  Summa: 3,2 mkr
   

  Ove Skägg, teknisk chef redogör vid sammanträde den 17 september om nytt förslag till driftbudget
  2021. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020, § 39, att skjuta upp budgetbeslutet, dock för avgörande senast under november månad

  Ekonomiskt läge:
  På grund av rådande Covid -19 pandemi råder stor osäkerhet kring hur stora skatteintäkterna kommer att bli 2021 och de närmaste åren framåt. Det är även osäkert hur pågående pandemi kommer att påverka kommunens kostnader och intäkter. Ett stort frågetecken är även hur länge Pandemin kommer att påverka kommunens ekonomi och verksamhet.

  Staten har vidtagit åtgärder för att mildra konsekvenserna av pandemin under 2020 för bland annat kommuner och regioner. Beslut saknas om åtgärder för att minska effekterna 2021 och framåt. Den 21 september kommer regeringen att presentera budgetpropositionen.

  Det ekonomiska utrymmet brukar beräknas utifrån en befolkningsminskning på 100 personer per år. Befolkningsförändringen 2020, till och med maj, är en minskning med 24 personer vilket kan jämföras med en minskning med 53 personer under samma period 2019.

  För 2019 och 2020 har beslut om budget tagits utan ekonomiska marginaler, ett budgeterat nollresultat. Önskvärt vore en budget med minst 3 mkr i budgeterat resultat vilket motsvarar ca 0,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag vilket är en minimal marginal.

  SKR kommer att presentera skatteunderlagsprognoser den 24 augusti, 1 oktober och 15 december. Regeringen kommer att presentera budgetpropositionen 21 september.

  Förslag till tidplan för höstens budgetarbete:
  Nämnderna tar beslut om förslag till verksamhetsmål för 2021
  - Kommunstyrelsen 8 september
  - Tekniska nämnden, 17 september
  - Utbildningsnämnden, 16 september
  - Socialnämnden, 24 september

  13 oktober: Presidiedag – budgetdag, nämnderna överlämnar förslag till budget till kommunstyrelsen. Förslaget innehåller förslag till åtgärder som kan vidtas beroende på hur stort respektive nämnds ekonomiska utrymme blir.

  19 oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott, extra sammanträde i anslutning till måndagsmöte.

  26 oktober: Extra sammanträde i kommunstyrelsen i anslutning till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar om förslag till finansiella mål, verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning, förslag till resultat- balans- och kassaflödesbudget, förslag till ramfördelning, investeringsbudget och skattesats.

  30 november: Kommunfullmäktige beslutar om Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan 2022-2023.

  Tidigare beslut:
  Tekniska nämndens beslut 2020-09-17, § 48:
  1. Godkänna förslag till driftbudget och överlämna den till kommunfullmäktige.
  2. Tekniska nämnden har 2020-04-02, § 19 önskat att utöka ramen med 1,5 mkr för att minska det eftersatta vägunderhållet men utifrån det befintliga läget återgå till den befintliga budgeten.

  Tekniska nämnden beslutade 2020-04-02, § 19 att önska utöka ramen med 1,5 mkr för att minska det eftersatta vägunderhållet.

   

   

 • I dag är det producenter av tidningar som ansvarar för insamlingen genom samarbetsorganisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Regeringen föreslår att ta bort producentansvaret för returpapper, med argumentet att tidningsbranschen inte klarar detta ekonomiskt. Istället läggs insamlingen och återvinningen av returpapper på kommunerna. SKR och kommunernas branschorganisation Avfall Sverige anser i ett gemensamt remissvar att det är feltänkt.

  Regeringens förslag om återvinning skulle leda till dyra dellösningar för insamling och återvinning av returpapper, förpackningar och matavfall från hushållen. I slutänden drabbas medborgarna genom en generell höjning av avfallstaxan och en krångligare återvinning. SKR och Avfall Sverige vill se en lösning där hushållen får en samlad insamling av rest- och matavfall, förpackningar och tidningar. De anser att det måste vara lätt för medborgaren att göra rätt samt effektivt och hållbart ur ett samhällsperspektiv. Inte minst behövs ett tydligt producentansvar vilket är avgörande för att minska resursförbrukningen och värna miljön.

  Siffror från Pressretur pekar på att kostnaderna för att etablera bostadsnära insamling kommer att uppgå till ca 3-4 miljarder för investering i infrastruktur samt årliga löpande kostnader om 200-700 miljoner kronor per år. Regeringens bedömning är att de löpande kostnaderna i genomsnitt understiger 100 kronor per hushåll och år. Detta bedömer SKR och Avfall Sverige vara kraftigt i underkant för de flesta kommuner.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.