Hoppa över navigering
 • Ove Skägg, teknisk chef informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för förvaltningen.

  Madeleine Olsson, ekonom informerar om ekonomin gällande koncernen.

 • Teknisk chef:

  Pågående projekt såsom nytt reningsverk och anpassning av lokal i posthuset för gymnasieskolan fortsätter.

  Byggande av ny gc-väg till Kapellbackenområdet är påbörjad.

  VA-chef:
  De bägge projekten kring tryggad dricksvattenförsörjning är påbörjade och görs i samarbete med konsulter på Tyréns Sverige AB (totalt 300 000 kr är beviljat i bidrag till dessa projekt).

  Faroanalyser/HACCP på de större vattenverken är reviderade och inskickade till tillsynsmyndigheten.

   

  Kostchef:
  Förberedelser inför Offentliga måltidens dag 21 oktober och Halloweenlunch på skolor och förskolor v 43.

  Rekrytering av två kockar genomförs.

  Uppdaterad egenkontroll och utbildning i Säker Mat pågår för kökens medarbetare.

   

  Gatuansvarig:
   

  Bygget av GC-vägen vid Åsgatan har påbörjats. Asfaltering av våra gator håller på att avslutas denna vecka. Reparation av gatubelysningsarmaturer pågår för fullt område för område.

   

 • Ånge Tekniska Förvaltning har tagit fram förslag till ny renhållningstaxa att gälla fr.o.m. 2022-01-01 med anledning av ökade entreprenadskostnader och behandlingsavgifter.

  1 januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper, då det nuvarande producentansvaret upphör.

  Kostnad för hantering av returpapper beräknas till 200.000 och ska finansieras via avfallstaxan.

  Även avfallsskatten inför 2022 höjs från 100 kr till 125 kr per ton.

  Index för insamling  och behandling av hushållssopor kommer att öka med 3,6% samt index för insamling av slam med 4,7%.

  Taxan för hushållsavfall föreslås att höjas med 6,6 %. För sophämtning innebär det 43 kr ökad fast avgift för 190L kärl och höjd tömningsavgift med 4 kr exkl moms.

  Taxan för slamtömning föreslås höjas med 5%, 39 kr per brunn exkl. moms

  Bilagor

 • Ånge Tekniska Förvaltning har tagit fram ett förslag till ny va-taxa att gälla fr.o.m. 2022-01-01 med anledning av ökade kostnader för verksamheten. Taxan har legat på samma nivå sedan 2016-01-01. Från januari 2016 och fram till augusti 2021 har KPI höjts med 9,8% vilket innebär att förvaltningen föreslår att brukningsavgifterna höjs med 10%.

  I förslaget till ny va-taxa är alla ändringar gjorda i röd text.

 • KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en fördjupad granskning avseende uppföljning av införande av dataskyddsförordningen.

  Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten. Svar önskas senast 17 december 2021.

   

  Bilagor

 • Regeringen har i dag beslutat om en förordning om bidrag till kommuner för att flytta fordonsvrak som ska skrotas.

  Fordonsvrak kan utgöra en risk för miljön och innebära en skaderisk. Genom det nya bidraget kan fler fordon tas om hand och återvinnas.

  Bidraget ska möjliggöra att fler kommuner kan skrota fordonsvrak för att minska riskerna för skada på miljön och för att omhänderta värdefulla metaller i linje med utgångspunkterna i den cirkulära ekonomin, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

  Bidraget kan uppgå till högst 5 000 kronor per fordon och administreras av Naturvårdsverket. Förordningen träder i kraft den 1 september 2021.

  Bilagor

 • Ett kortare stopp för handel eller ställa vagnen en längre stund, blir frågor att ta ställning till vid dagens sammanträde.

  Bilagor

 • Skrivelse har kommit från Fränsta vägvägförening med önskemål om att:
  *Lämpliga vägskyltar, exempelvis skola, förskola och/eller varning för gående barn bör sättas upp i närheten av förskolorna Skattkistan, Sörgården och även Fränstaskolan.
  *Hastighetsbegränsningen på samtliga vägar om vägföreningen ansvarar för i centrala Fränsta och Komsta bör sänkas från 40 km/h till 30 km/h.

   

  Förvaltningen anser om man ser till skyltade hastigheter i närhet av skolor i kommunen så är Fränsta en ort som inte har skyltat 30km/h på sträckan förbi skolan. Ett första steg är att se över detta till att börja med.

   

  Därefter se över hastigheterna i de övriga områdena i Fränsta.

  Bilagor

 • Denna remiss gäller förslag till nya bärighetsföreskrifter för Västernorrlands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2020:7) om bärighetsklasser i Västernorrlands län. Remissen omfattar konsekvensutredning och förslag till föreskrifter.

   

  Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast den 21 oktober 2021.

   

  Sändlista till bl.a. Ånge kommun.

  Bilagor

 • Till dagens sammanträde har 5 synpunkter kommit in och 5 svar har lämnats:

  Synpunkt på gång- och cykelväg förbi Bobergsgymnasiet (21/1-19)
  Svar på synpunkt om gång- och cykelväg (21/1-22)
  Synpunkt på information om vatttenavstängning (21/1-20)
  Svar på synpunkt om information om vattenavstängning (21/1-21)
  Synpunkt på asfalt i Fränsta (21/1-23)
  Svar på synpunkt om asfalt i Fränsta (21/1-25)
  Synpunkt på sopbilens turlista (21/1-24)
  Svar på synpunkt på sopbilens turlista (21/1-27)
  Synpunkt på att det saknas adresser på sopbilens turlista (21/1-26)
  Svar på synpunkt om adresser på sopbilens turlista (21/1-28)


  Återstår sedan tidigare:
  Synpunkt på återvinngen i Hallsta, nedskräpning (21/1-15)
  Synpunkt på höga buskar (21/1-18)

   

 • Begäran om yttrande om tung, bred och lång transport - K Mark TransportService AB (21/85)

 • Ove Skägg, teknisk chef informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för förvaltningen till och med september 2021 och totalt sett ser det bra ut för verksamheterna och prognosen visar ett överskott på 1 mkr. 

  Madeleine Olsson, ekonom informerar om ekonomin gällande koncernen. 
  Ett plus på 20 personer t.o.m. 31 augusti (SCB) och även till 12 oktober är det plus på 30 personer.

  Delårsrapporten är gjord och resultatet visar på 27,8 mkr (semester- och ferielöneskuld 12 mkr).

  Beror bl.a. på:
  Mer skatteintäkter än beräknat
  Ångefallenskraft 9,5 mkr t.o.m. augusti
  8,5 mkr intäkter för Corona 2020
  Ersättning sjuklönekostnader

  Kommunens prognos delårsrapport 10 mkr,  förbättras ytterligare med 2.5 mkr i nya skatteunderlagsprognosen 20 september. Mer Skatteintäkterna än beräknat 12 mkr

  Förslag till förändrade ramar till kommunfullmäktige 29 november för beslut.
  För tekniska nämndens del är förslaget att det inte blir någon förändring.
   

 • Teknisk chef:
  Pågående projekt såsom nytt reningsverk och anpassning av lokal i posthuset för gymnasieskolan fortsätter.
  Byggande av ny gång- och cykelväg till Kapellbackenområdet är påbörjad.  VA-chef:
  De bägge projekten kring tryggad dricksvattenförsörjning är påbörjade och görs i samarbete med konsulter på Tyréns Sverige AB (totalt 300 000 kr är beviljat i bidrag till dessa projekt).

  Faroanalyser/HACCP på de större vattenverken är reviderade och inskickade till tillsynsmyndigheten.

   

  Kostchef:
  Förberedelser inför Offentliga måltidens dag 21 oktober och Halloweenlunch på skolor och förskolor v 43.

  Rekrytering av två kockar genomförs.

  Uppdaterad egenkontroll och utbildning i Säker Mat pågår för kökens medarbetare.

   

  Renhållningsansvarig:
  Pågående upphandling avseende returpapper. Återvinningsstationen i Borgsjö är flyttad.

  Gatuansvarig:
  Asfaltering av våra gator håller på att avslutas denna vecka.
  Reparation av gatubelysningsarmaturer pågår för fullt område för område.

 • Ånge Tekniska Förvaltning har tagit fram förslag till ny renhållningstaxa att gälla fr.o.m. 2022-01-01 med anledning av ökade entreprenadskostnader och behandlingsavgifter.

  1 januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper, då det nuvarande producentansvaret upphör.

  Kostnad för hantering av returpapper beräknas till 200.000 och ska finansieras via avfallstaxan.

  Även avfallsskatten inför 2022 höjs från 100 kr till 125 kr per ton.

  Index för insamling  och behandling av hushållssopor kommer att öka med 3,6% samt index för insamling av slam med 4,7%.

  Taxan för hushållsavfall föreslås att höjas med 6,6 %. För sophämtning innebär det 43 kr ökad fast avgift för 190L kärl och höjd tömningsavgift med 4 kr exkl moms.

  Taxan för slamtömning föreslås höjas med 5%, 39 kr per brunn exkl. moms

  Bilagor

 • Ånge Tekniska Förvaltning har tagit fram ett förslag till ny va-taxa att gälla fr.o.m. 2022-01-01 med anledning av ökade kostnader för verksamheten. Taxan har legat på samma nivå sedan 2016-01-01. Från januari 2016 och fram till augusti 2021 har KPI höjts med 9,8% vilket innebär att förvaltningen föreslår att brukningsavgifterna höjs med 10%.

  I förslaget till ny va-taxa är alla ändringar gjorda i röd text.

  Bilagor

 • Ove Skägg, teknisk chef informerar vid dagens sammanträde om förslag till svar.

  KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en fördjupad granskning avseende uppföljning av införande av dataskyddsförordningen.

  Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten. Svar önskas senast 17 december 2021.

   

  Bilagor

 • Håkan Lundin, gatuansvarig informerar om förordningen som Regeringen beslutat om vid dagens sammanträde.

  Regeringen har beslutat om en förordning om bidrag till kommuner för att flytta fordonsvrak som ska skrotas.

  Fordonsvrak kan utgöra en risk för miljön och innebära en skaderisk. Genom det nya bidraget kan fler fordon tas om hand och återvinnas.

  Bidraget ska möjliggöra att fler kommuner kan skrota fordonsvrak för att minska riskerna för skada på miljön och för att omhänderta värdefulla metaller i linje med utgångspunkterna i den cirkulära ekonomin, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

  Bidraget kan uppgå till högst 5 000 kronor per fordon och administreras av Naturvårdsverket. Förordningen träder i kraft den 1 september 2021.

  Bilagor

 • Håkan Lundin, gatuansvarig informerar vid dagens sammanträde om möjliga ytor för husvagnsparkering i Ånge.

  Ett kortare stopp för handel eller ställa vagnen en längre stund, blir frågor att ta ställning till vid dagens sammanträde.

  Bilagor

 • Håkan Lundin, gatuansvarig informerar vid dagens sammanträde om vad förvaltningen anser.

  Om man ser till skyltade hastigheter i närhet av skolor i kommunen så är Fränsta en ort som inte har skyltat 30km/h på sträckan förbi skolan. Ett första steg är att se över detta till att börja med.

  Därefter se över hastigheterna i de övriga områdena i Fränsta.

   

  Skrivelse har kommit från Fränsta vägvägförening med önskemål om att:
  *Lämpliga vägskyltar, exempelvis skola, förskola och/eller varning för gående barn bör sättas upp i närheten av förskolorna Skattkistan, Sörgården och även Fränstaskolan.
  *Hastighetsbegränsningen på samtliga vägar om vägföreningen ansvarar för i centrala Fränsta och Komsta bör sänkas från 40 km/h till 30 km/h.

   

  Bilagor

 • Denna remiss gäller förslag till nya bärighetsföreskrifter för Västernorrlands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2020:7) om bärighetsklasser i Västernorrlands län. Remissen omfattar konsekvensutredning och förslag till föreskrifter.

   

  Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast den 21 oktober 2021.

   

  Sändlista till bl.a. Ånge kommun.

  Bilagor

 • Till dagens sammanträde har 5 synpunkter kommit in och 5 svar har lämnats:

  Synpunkt på gång- och cykelväg förbi Bobergsgymnasiet (21/1-19)
  Svar på synpunkt om gång- och cykelväg (21/1-22)
  Synpunkt på information om vattenavstängning (21/1-20)
  Svar på synpunkt om information om vattenavstängning (21/1-21)
  Synpunkt på asfalt i Fränsta (21/1-23)
  Svar på synpunkt om asfalt i Fränsta (21/1-25)
  Synpunkt på sopbilens turlista (21/1-24)
  Svar på synpunkt på sopbilens turlista (21/1-27)
  Synpunkt på att det saknas adresser på sopbilens turlista (21/1-26)
  Svar på synpunkt om adresser på sopbilens turlista (21/1-28)


  Återstår sedan tidigare:
  Synpunkt på återvinnig i Hallsta, nedskräpning (21/1-15)
  Synpunkt på höga buskar (21/1-18)

   

 • Gatuansvarig:
  Begäran om yttrande om tung, bred och lång transport - K Mark TransportService AB (21/85)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.