Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

  Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Vid varje sammanträde delges tekniska nämnden övergripande rapport om kommunens/koncernens ekonomiska läge.

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:

  Ove Skägg, teknisk chef:

  Emma Gustafsson, VA-ansvarig:
  Havs- och vattenmyndigheten har avsatt medel för åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. Länsstyrelsen i Västernorrland har beviljat Ånge kommun bidrag till följande fyra projekt:

  •Vattenskyddsområde Fredriksdal, 125 000 kr

  Ta fram underlag för att kunna fastställa ett nytt skyddsområde (avgränsning av skyddsområdet, sårbarhetsanalys, etablera zonindelning, ta fram föreskrifter).
  •Reservvattentäkt Gammelboda, 125 000 kr

  Ta fram underlag för att kunna fastställa ett skyddsområde (avgränsning av skyddsområdet, sårbarhetsanalys, etablera zonindelning, ta fram föreskrifter).
  •Vattenskyddsområde Moradal, 87 500 kr

  Ta fram underlag för att kunna fastställa ett nytt skyddsområde (avgränsning av skyddsområdet, sårbarhetsanalys, etablera zonindelning, ta fram föreskrifter).
  •Utveckling av vattentäkten Moradal, 105 000 kr

  Ta fram förslag på åtgärder för att utveckla vattentäkten i Moradal.

  Vi har köpt in de första vattenmätarna som ska kopplas upp mot LoRa-nätverket.

  Mätningen av narkotika i avloppsvatten som var planerad att starta i april har skjutits upp till hösten.

  Evonne Mattsson, kostchef:

  Maria Edin, renhållningsansvarig:

  Madeleine Engevi, städansvarig:

 • 1 januari 2019 infördes en ny bestämmelse i avfallsförordningen om insamling av matavfall. Den innebär att från 1 januari 2021 ska kommuner tillhandahålla ett system för separat insamling av matavfall från hushåll. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från detta krav och kan i enskilda fall ge kommuner dispens från kravet om det finns särskilda skäl.

  Naturvårdsverket har i februari 2020 tagit fram ett förslag på föreskrifter om undantag från krav på separat insamling av matavfall. Den är nu ute på remiss och förväntas träda i kraft sommaren 2020.

  Det har kommit två nya förordningar (SFS 2018:1462 och SFS 2018:1463) vad gäller insamling av förpackningar och tidningar som anger att från och med 1 januari 2021 ska producenter eller tillståndspliktiga insamlingssystem samla in förpackningar och returpapper från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter. Från och med den 1 april 2025 ska insamling ske från alla bostadsfastigheter. För Ånge kommuns del har vi fått information om att det är först 2025 som insamling kommer att införas vid bostadsfastighet i kommunen.

  Ånge kommun har beställt en förstudie genom AFRY gällande utsortering av matavfall. Rapporten redovisar olika aspekter, konsekvenser av en ändrad avfallsinsamling i kommunen. Syftet är att belysa de relevanta frågor som kommunen behöver ha kännedom om för att kunna ta ställning till fortsatt arbete.

  Bilagor

 • Redovisning av internkontrollplan 2020 sker på de punkter som ska redovisas två eller fler gånger per år.

  Bilagor

 • Tekniska nämnden gör en uppföljning av de beslut som nämnden tagit tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.

  Vid dagens sammanträde ska beslut från 2019-12-05 och till 2020-04-08 redovisas.

 • Till dagens sammanträde har det kommit in en synpunkt:
  20/9-8 - Synpunkt på gammal turlista gällande grovsopor
  20/9-9 - Svar på synpunkt


  Tekniska nämnden beslutade den 6 december 2018, § 92 att från och med 2019 ska redovisning av synpunktshantering göras vid varje nämndsammanträde.

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter - Café Rosé (20/62)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter - Lagon Thai (20/64)
  Begäran om yttrande om tung och bred transport - Ånge Mobilkranar (20/66)

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.