Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronaviruset, Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

  Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun, kap 2.5: Styrelsen och nämnderna får om särskilda skäl föreligger sammanträda med ledamöterna närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

   

   

 • NTF Västernorrland genomför en utbildning och ger information för tekniska nämnden vid dagens sammanträde. Kommunens olycksstatistik och Nollvisionens delar gås igenom.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

  Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar


 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Sommarens asfalteringar är igång och kommer pågå under ett antal veckor. Upphandling av vinterväghållning, halkbekämpningsmaterial samt gatu- och asfaltsarbeten är ute på eller skall upphandlas under sensommaren/hösten.

  Ove Skägg, teknisk chef:
  Med anledning av rådande pandemi planerar vi fortsatt växelvis distansarbete fram till årsskiftet för kontorspersonalen.
  Anställt en ny beredskapssamordnare som tillträder 1/9 samt en ny inom kundtjänst fr.o.m. 17/8, för att ersätta Inga.
  Nytt brandlarm installerat på Medborgarhuset och arbete påbörjat med anpassningsåtgärder för Rocco Oil på terminalen.


  Emma Gustafsson, VA-ansvarig:

  Evonne Mattsson, kostchef:
  Livsmedelsupphandling i samarbete med Kramfors och Sollefteå kommuner annonserad 2020-08-12. Nytt avtal ska tecknas till 2021-05-01.
  Nuvarande kostprogram Aivo upphör under 2021 och nytt avtal tecknat med kostprogram Mashie. Implementering och utbildning i systemet påbörjas hösten 2020. Personuppgiftsbiträdesavtal ska tecknas med leverantören. Nämnden är personuppgiftsansvarig, ska Kostchef underteckna avtalet?
  Kostprojektet tillsammans med SÄBO går in i fas 2, där nytt arbetssätt ska införas. Information till medarbetare samt riskbedömning genomförs i augusti och september.

  Maria Edin, renhållningsansvarig:
  Vårens hämtning av grovavfall fungerade bra men entreprenören rapporterade att ovanligt stora mängder av byggavfall lämnades.
  Sommarens grovavfallshämtning pågår nu under vecka 33-35.
  Farligt Avfall-bilen kommer att köra sin tur under vecka 36.
  Bortforsling av ris från Fränsta trädgårdstipp pågår.

  Madeleine Engevi, städansvarig:

 • Chatarina Norberg, ekonomichef informerar om
  Ove Skägg, teknisk chef informerar om

 • Emma Gustafsson, va-ansvarig svarar i motionssvar att länsstyrelsen har planerat att det ska mätas förekomst av kokain, amfetamin, metaamfetamin, cannabis, MDMA och Tramadol i alla länets kommuner under åren 2020–2022. Fokus ligger på avloppsreningsverk som har minst 2 000 personer i sitt upptagningsområde vilket innebär att Ånge kommun kommer att ta proverna på Ånge avloppsreningsverk. Provtagningen var planerad att starta under våren 2020 men har skjutits upp till hösten 2020.

  Provtagningen ska ske fyra gånger varje år (21 april, en sommarhelg, andra onsdagen i oktober och under julhelgen).

  Provet den 21 april tas för att om möjligt fånga upp extra mycket cannabis eftersom den 20 april är en internationellt känd dag för cannabisförespråkare att röka på ”unisont”. Provet som tas en helg under sommaren (datum bestäms av kommunens samordnare i samråd med polisen) görs för att se hur konsumtionen är under en helg med eller utan evenemang/festival/marknad. Provet som tas andra onsdagen i oktober är för att försöka fånga en basnivå, utan koppling till evenemang, turism, eller lönehelg. Provet under julhelgen tas för att kunna jämföra med andra som mäter samtidigt och för att ge kommunen och polisen ett underlag om förekomst av narkotika kopplat till hemvändarfester på t.ex. juldagen.

  Åke Nylén, s har kommit in med en motion ”Analys av avloppsvattnet gällande droganvändning”. I motionen föreslås det bl.a. att ge uppdrag till tekniska kontoret och miljökontoret att bygga upp rutiner för provtagning och genomföra dessa så snart som möjligt.

  Bilagor

 • 1 januari 2019 infördes en ny bestämmelse i avfallsförordningen om insamling av matavfall. Den innebär att från 1 januari 2021 ska kommuner tillhandahålla ett system för separat insamling av matavfall från hushåll. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från detta krav och kan i enskilda fall ge kommuner dispens från kravet om det finns särskilda skäl.

  Naturvårdsverket har i februari 2020 tagit fram ett förslag på föreskrifter om undantag från krav på separat insamling av matavfall. Den är nu ute på remiss och förväntas träda i kraft sommaren 2020.

  Det har kommit två nya förordningar (SFS 2018:1462 och SFS 2018:1463) vad gäller insamling av förpackningar och tidningar som anger att från och med 1 januari 2021 ska producenter eller tillståndspliktiga insamlingssystem samla in förpackningar och returpapper från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter. Från och med den 1 april 2025 ska insamling ske från alla bostadsfastigheter. För Ånge kommuns del har vi fått information om att det är först 2025 som insamling kommer att införas vid bostadsfastighet i kommunen.

  Ånge kommun har beställt en förstudie genom AFRY gällande utsortering av matavfall. Rapporten redovisar olika aspekter, konsekvenser av en ändrad avfallsinsamling i kommunen. Syftet är att belysa de relevanta frågor som kommunen behöver ha kännedom om för att kunna ta ställning till fortsatt arbete.

  Tidigare beslut:
  Tekniska nämnden beslutade 2020-05-25, § 28 att söka dispens hos Naturvårdsverket från kravet på separat insamling av matavfall. Dispensen söks till och med 2023-02-28

  Bilagor

 • Till dagens sammanträde har det kommit in en synpunkt:
  Synpunkt på återvinningen i Ljungaverk -20/9-13
  Svar på synpunkt - 20/9-14

  Tekniska nämnden beslutade den 6 december 2018, § 92 att från och med 2019 ska redovisning av synpunktshantering göras vid varje nämndsammanträde.

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Ansökan om undantag för bestämmelserna i trafikförordningen om största tillåtna vikt och bredd (20/70-73)

  Ove Skägg, teknisk chef:
  Ändring i beslutsattestanter/ersättare (19/142)

 • Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning – Fränstaskolan (20/74)

  Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning – Förskolan Labyrinten (20/67)

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.