Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

  Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Asfaltering av gator inne i slutskedet. Beläggning av trädgårdstippen vid värmeverket är planerad till början på v39. Belysningsstolar bytta på Torget i Ånge. Stenmaterialet till att byta ut de gamla träsargerna runt planteringarna mellan Coop och Kommunhuset är beställt. Jobbet väntas påbörjas under hösten. Anbudstiden för att lägga anbud på Vinterväghållning har gått ut. Återstår de närmaste dagarna att gå igenom anbuden.

  Ove Skägg, teknisk chef:
  Tecknat nytt arrendeavtal på 5 år för omlastningsterminalen från 2021, f.d. Postterminalen ingår inte med någon del i nya avtalet.
  Ombyggnad av f.d. Postterminalen pågår för att förbereda för inflyttning av Rocco Oil.
  Ansökan om fortsatt bredbandsutbyggnad inlämnad för sträckor längs Borrbodsvägen i Johannisberg och Nordanede till Gimåfors.


  Emma Gustafsson, VA-ansvarig:
  Ingen ny information angående analyserna av narkotika i avloppsvatten som skulle starta under hösten.
  Nya övervakningssystemet driftsatt på Huvudpumpstationen.
  Förfrågningsunderlaget för det nya reningsverket i Fränsta skall vara klart fredag vecka 39.

  Evonne Mattsson, kostchef:

  Maria Edin, renhållningsansvarig:

  Madeleine Engevi, städansvarig:

 • Revisionen besöker tekniska nämnden vid dagens sammanträde. Diskussionspunkterna är:

  • Verksamhetsmål - utfall och vilka åtgärder vidtas för att klara samtliga mål
  • Ekonomi - utfall prognos samt eventuella åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Kommentarer till kommande års budgetar och eventuella konsekvensbedömning
  • Internkontroll - plan för uppföljning av intern kontroll och resultat av genomförd uppföljning
  • Hur har Covid-19 påverkat verksamheten? Hur fungerade beredskapen? Vilka lärdomar drar nämnden och hur har arbetet utvärderats?
  • Övriga väsentliga händelser
  • Bedömning av risker
   •  

   

 • Chatarina Norberg, ekonomichef informerar vid dagens sammanträde om

 • Ove Skägg, teknisk chef redogör om delårsrapport för tekniska nämnden (januari-augusti).

  Enligt lagen om kommunal redovisning är kommunen skyldig att minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Ånge kommun upprättar delårsrapport per den 31 augusti.

 • Ove Skägg, teknisk chef redogör vid dagens sammanträde om nytt förslag till driftbudget 2021. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020, § 39, att skjuta upp budgetbeslutet, dock för avgörande senast under november månad

  Ekonomiskt läge:
  På grund av rådande Covid -19 pandemi råder stor osäkerhet kring hur stora skatteintäkterna kommer att bli 2021 och de närmaste åren framåt. Det är även osäkert hur pågående pandemi kommer att påverka kommunens kostnader och intäkter. Ett stort frågetecken är även hur länge Pandemin kommer att påverka kommunens ekonomi och verksamhet.

  Staten har vidtagit åtgärder för att mildra konsekvenserna av pandemin under 2020 för bland annat kommuner och regioner. Beslut saknas om åtgärder för att minska effekterna 2021 och framåt. Den 21 september kommer regeringen att presentera budgetpropositionen.

  Det ekonomiska utrymmet brukar beräknas utifrån en befolkningsminskning på 100 personer per år. Befolkningsförändringen 2020, till och med maj, är en minskning med 24 personer vilket kan jämföras med en minskning med 53 personer under samma period 2019.

  För 2019 och 2020 har beslut om budget tagits utan ekonomiska marginaler, ett budgeterat nollresultat. Önskvärt vore en budget med minst 3 mkr i budgeterat resultat vilket motsvarar ca 0,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag vilket är en minimal marginal.

  SKR kommer att presentera skatteunderlagsprognoser den 24 augusti, 1 oktober och 15 december. Regeringen kommer att presentera budgetpropositionen 21 september.

  Förslag till tidplan för höstens budgetarbete:

  Nämnderna tar beslut om förslag till verksamhetsmål för 2021
  - Kommunstyrelsen 8 september
  - Tekniska nämnden, 17 september
  - Utbildningsnämnden, 16 september
  - Socialnämnden, 24 september

  13 oktober: Presidiedag – budgetdag, nämnderna överlämnar förslag till budget till kommunstyrelsen. Förslaget innehåller förslag till åtgärder som kan vidtas beroende på hur stort respektive nämnds ekonomiska utrymme blir.

  19 oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott, extra sammanträde i anslutning till måndagsmöte.

  26 oktober: Extra sammanträde i kommunstyrelsen i anslutning till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar om förslag till finansiella mål, verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning, förslag till resultat- balans- och kassaflödesbudget, förslag till ramfördelning, investeringsbudget och skattesats.

  30 november: Kommunfullmäktige beslutar om Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan 2022-2023

 • Mål 2020 ska tas fram i kommunens styrning och ledning. Inför varje nytt budgetår sätts nya prioriterade mål av tekniska nämnden. Målen ska vara kopplade till Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014-2020 och enligt kommunallagen ska det finnas mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning

  Bilagor

 • Prioriterade aktiviteter 2021 för tekniska nämnden ska beslutas vid dagens sammanträde.

 • Tekniska Förvaltningen lämnar förslag till sammanträdesdagar för tekniska nämnden 2021, kl 9.00:

  11 februari
  30 mars (tisdag)
  6 maj
  19 augusti
  16 september
  14 oktober
  11 november
  9 december

 • Information från dataskyddsombud med anledning av en EU-dom från 2020-07-16 (20/95)

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.