Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

  Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Renovering av planteringarna utanför Kommunhuset är i full gång.
  Flera gatubelysningsarmaturer som byttes ut 2014 verkar behöva bytas ut eller renoveras tidigare än planerat, då de inte fungerar.
  Vinterjour inledd.

  Ove Skägg, teknisk chef:


  Emma Gustafsson, VA-ansvarig:
  Materialet ”Vattenskolan” som finns på Svenskt Vattens hemsida är skickat till alla rektorer och till lärare som undervisar i åk 4-6. I materialet får eleverna lära sig om vattnets kretslopp, reningsverk, vattenverk och om vad de själva kan göra hemma för att bidra till friskt vatten och rena hav och sjöar.

  Upphandlingen gällande nya reningsverket i Fränsta ligger ute och sista anbudsdag är 2020-11-20. Arbetet går nu vidare med att färdigställa materialet till maskinupphandlingen och projektera överföringsledningen.

  Provtagningen av narkotika i avloppsvatten på Ånge ARV är påbörjad. Första provet togs 2020-10-14 och nästa prov skall tas under julhelgen.

  Kommunen deltog i Kranvattentävlingen 2020-10-21, anmälningsavgiften betalades av Destination Ljungandalen. Sju kommuner var anmälda till regionsfinalen i Sundsvall och vi var tyvärr inte bland de två som gick vidare till finalen i Stockholm.  Evonne Mattsson, kostchef:
  Vi utvärderar just nu Livsmedelsupphandlingens anbud, nytt avtal 1 maj 2021.
  Vi deltar i upphandling av Hushållsartiklar tillsammans med Kramfors & Timrå kommuner.
  Vi deltar på uppstartsmöte för upphandling av Kemitekniska produkter och papper i Ånge kommun den 2020-11-06.

  Klimatsmart temavecka v 45 på förskolor & skolor. Vi serverar klimatsmart lunch. Information om klimatsmart mat och matsvinn finns i skolrestaurangerna och är utskickat till förskolorna. Rektorer har fått information om temaveckan samt länkar till bra informationsmaterial och korta lektioner för att kunna koppla ihop veckans meny med lärande om klimatsmart mat.
  En synpunkt på temaveckan har inkommit från vårdnadshavare via kommunens system och besvarats direkt till vårdnadshavaren.

  God stämning i köken och det dagliga arbetet som anpassats efter pandemin, flyter på bra.

  Produktionskökens riskklassning för 2020 har medfört minskat antal kontrolltimmar och därmed minskad avgift. Extra glädjande att få detta trots pågående pandemi.

  Maria Edin, renhållningsansvarig:

  Madeleine Engevi, städansvarig:

 • Chatarina Norberg, ekonomichef informerar vid dagens sammanträde om det ekonomiska läget

 • I Ånge kommuns styrprocess samt regler för internkontroll står det:

  Varje nämnd och styrelse ska årligen genomföra en risk- och väsentlighetsanalys och upprätta en internkontrollplan. Resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen utgör grunden för internkontrollplanen.

  Internkontrollplanen fastställs av respektive nämnd och styrelse inför varje nytt år och delges kommunstyrelsen och revisionen.

  Den interna styrningen och kontrollen ska systematiskt och regelbundet följas upp och bedömas. Nämnd och styrelse ska årligen besluta om de bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid bedömningen ska nämnden ta hänsyn till iakttagelser som lämnas vid revision/tillsyn. En rapport ska göras till kommunstyrelsen i samband med tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.

 • Tekniska nämnden beslutade 2015-05-11 § 55 att underhållsutredningen ska uppdateras årligen och följas upp årligen på novembersammanträdet.

  Under juni månad 2015 har Ramboll utfört en skadeinventering och underhållsutredning på anvisade delar av det asfaltbelagda gatunät som ligger under kommunens förvaltning och i ett antal vägföreningar.

  Inventeringen omfattar totalt 40,3 km asfaltbelagda gator i Ånge, Torpshammar, Fränsta, Ljungaverk och Alby.

  Håkansvägen, Vallmovägen, Vallarevägen, Gammelbodavägen är åtgärdade i Ånge. Gammelbodavägen är inte klar utan kommer att toppas under 2016.
  Badhusvägen i Fränsta är klar.
  Mindre lagningar är gjorda på Parkgatan och Gamla vägen i Ånge och Mårtensvägen i Fränsta.

  Bilagor

 • Ove Skägg, teknisk chef redovisar checklistan över pågående arbete vid dagens sammanträde. Matts Boman, dataskyddsombud deltar i ärendet.

  Kommunstyrelsen har 2018-09-04 § 159 antagit en handlingsplan för persondataskydd med tyngdpunkt på uppföljning och rapportering. 

  Respektive förvaltningschef ansvarar för att aktiviteterna i handlingsplanen följs upp och rapporteras till personuppgiftsansvarig (nämnden) och till dataskyddsombudet.

   

   

   

  Bilagor

 • Till dagens sammanträde redovisas tre synpunkter och ett svar:

  Synpunkt på väg till Flataklocken - 20/9-12
  Synpunkt på bättre vägbelysning vid ICA i Fränsta 20/9-16
  Synpunkt på vegetarisk mat i skolan - 20/9-17
  Svar på synpunkt om vegetarisk mat i skolan - 20/9-18

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Begäran om yttrande om tung och bred transport (20/99, 20/119)
  Begäran om yttrande om bred och lång transport (20/114)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen om lokala föreskrifter - Manifestation (20/115)

 • Inplacering i riskklass och antal kontrolltimmar/år för livsmedelskontroll (20/110-112)
  Beslut om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 531 i Ljungaverk (20/104)
  Inspektionsrapport Ånge Avloppsreningsverk (20/103)

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.