Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

  Enligt Arbetsordningen § 9 – Kallelse till sammanträden, sammanträdesnärvaro:
  ”Vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträde delar ledamöterna personligen på plats. Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun finns möjlighet för medverkan på distans. Även de reglerna kan tillämpas, ordförande avgör om detta är möjligt”.

   

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24  - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.
  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från 5 mars 2021 vid dagens sammanträde.

  Bilagor

 • Fredrik Gunnarsson, ekonom informerar om ekonomin för koncernen.

 • Joakim Persson, vd redogör Tertial 1 2021 gällande Ånge Energi AB vid dagens sammanträde.

 • Förslag till Arbetsordning 2021/2022 för styrelsen presenteras vid dagens sammanträde.

  Tidigare beslut:
  Ånge Energi 2021-03-05 § 6 - Arbetsgruppen för strategier och långtidsplaner får i uppdrag att lämna förslag till Arbetsordning 2021/2022 till nästa styrelsemöte 14 maj 2021.

  Bilagor

 • KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande granskning för att bedöma hur styrelsen har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

  Det rekommenderas att styrelsen:
  * förstärka styrningen genom tydliga mål kopplade till ägardirektivet och genom att löpande följa upp målen och vidta mål uppfyllande åtgärder om avvikelser konstateras,
  * utveckla riskanalys och uppföljning av intern kontroll för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig för att hantera de risker som finns i bolaget,
  * ytterligare se över avstämningarna avseende anläggningstillgångar och dokumentera resultatanalyser av väsentliga resultatposter.

  Svar önskas senast den 23 augusti 2021.

   

  Bilagor

 • Joakim Persson, vd rapporterar vid dagens sammanträde om följande:

  Vi börjar under sommaren att ansluta fastigheten där Komatsu forest AB har sin verkstad till fjärrvärmenätet i Fränsta.

  Vi har börjat att se över en ny panna till värmeverket i Fränsta, det blir troligast en mindre i anslutning till den äldre pannan. Det gör för att kunna använda den nya mindre pannan på sommaren och den äldre pannan tillsammans med den äldre på vinter.

  Vi har kund i Ånge som inte betalar sina fakturor och det har varit ett problem under en längre tid. Tyvärr har vi inget annat alternativ en att stänga fjärrvärmen.

   


   

 • Ärendelogg för Ånge Energi AB diskuteras på dagens styrelsemöte.

 • Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

 • Styrelsen ska godkänna anställningsavtal för t.f. verkställande direktör för Ånge Energi AB.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.