Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet. Samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en kontrollfråga om jäv inför mötet.


  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från 23 oktober 2020.

  Bilagor

 • Robert Pettersson, Ånge Energi informerar vid dagens sammanträde om anslutning nya kunder.

 • Uppföljning av ekonomi 2020 för Ånge Energi AB.

 • Ånge Energi AB anhåller hos kommunstyrelsen att konvertera från aktuellt lån Ånge kommun nr 1 till annan långivare i samband med anhållen höjning av borgensåtagande.

  Låneskuld Ånge kommun nr 1 uppgår per 2020-12-31 till 22 749 091 kronor.

 • Ånge Energi AB anhåller hos kommunstyrelsen om ny kommunal borgen i form av generell borgensram till maximalt belopp om 63 404 741 kronor.

  Ånge kommun har idag gentemot bolaget ett borgensbeslut om totalt 52,5 mkr (beslut i kommunfullmäktige 2012-05-18 § 26). Bolagets ursprungliga låneskuld uppgår per 2020-12-31 till 63 4040 741 kronor.

 • I arbetsordningen för Ånge Energi är det fastställt i § 7 – Övriga återkommande ärenden – Årshjul att i november/december ska styrelsen behandla långtidsplan/strategier.

 • Joakim Persson, vd rapporterar i följande punkter vid dagens sammanträde:
   

   

   

 • Styrelsen går igenom ärendeloggen från oktober 2020.

 • I arbetsordningen för Ånge Energi står det i § 7 – Övriga ärenden som styrelsen beslutar om:
  Utvärdering av vd:s arbete och i § 13 Styrelsen ska årligen utvärdera vd:s arbete.

 • Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.