Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.
  Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

 • Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 15 mars 2024.

  Bilagor

 • Ånge Energi ska årligen till Energimarknadsinspektionen inkomma med Årsrapport för Fjärrvärmeverksamheten. Rapporten avser visa att Ånge Energi följer de lagar och regler som reglerar fjärrvärmeverksamhet. Utöver rapporten ska ett revisorsintyg tas fram som bekräftar att företagets redovisning är i god ordning. KPMG har tagit fram revisorsintyget.

 • Patrik Jonasson, vd redogör för Tertial 1 2024 gällande Ånge Energi AB.

 • Enligt Arbetsordning för Ånge Energi AB ska bolaget fastställa verksamhetsplan för följande år senast 15 maj, vilket det här ärendet svarar för.

 • Styrelsen ska fastställa budget för 2025, enligt Arbetsordning för Ånge Energi AB.

 • Värmeproduktionen för fjärrvärmenätet i Fränsta sker med en befintlig pelletspanna med en toppeffekt om 2 MW. Möjlighet finns att vid behov tillföra spetseffekt med en oljepanna. Den befintliga pelletspannan är installerad år 1999. Driftsäkerheten blir med tiden sämre och det krävs allt större underhållsinsatser. Då fler abonnenter anslutits till nätet under senare år börjar effektbehovet överstiga nuvarande kapacitet, vilket innebär längre perioder av spets med oljedrift och även större konsekvenser vid eventuella driftstopp för pelletspannan.

  Möjligheten att komplettera värmeverket med ytterligare en pelletspanna har diskuterats en längre tid. Möjligheten att, i stället för en pelletspanna, bygga en fastbränslepanna för eldning av t.ex. flis och bark har diskuterats men uteslutits på grund av kostnadsskäl. I samband med ny pelletspanna kommer den befintliga pelletspannan uppgraderas och användas tillsammans med den nya under vinterhalvåret.

 • Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

 • Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.