Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

  Enligt Arbetsordningen § 9 – Kallelse till sammanträden, sammanträdesnärvaro:

  ”Vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträde deltar ledamöterna personligen på plats.” Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun finns möjlighet för medverkan på distans. Även de reglerna kan tillämpas, ordförande avgör om detta är möjligt.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24  - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.
  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutsför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 16 december 2021.

  Bilagor

 • Patrik Jonasson, vd informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för Ånge Fastighet och Industri AB.

  Fredrik Gunnarsson, ekonom informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för  koncernen.

  Bilagor

 • Patrik Jonasson, vd informerar vid dagens sammanträde om Årsredovisning 2021 för Ånge Energi AB. 

 • Enligt årshjulet i Arbetsordningen ska styrelsen under januari/mars godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy och skicka vidare till kommunen senast 15 mars.

   

  Bilagor

 • Ånge Energi AB står inför stora investeringar. Anläggningarna är i god kondition men de måste löpande underhållas. Som exempel byte av pelletspanna i Fränsta planeras i närtid och en äldre panna behålls som reserv och då krävs investering i ett stoftfilter för att uppfylla kommande lagstiftning gällande emissioner.

  Bilagor

 • I anslutning till Ljungaskolan finns en pelletspanna som förutom skolan förser bostadsområdet på Fridhemsgatan med fjärrvärme. Pannan och nätet är utformat som ett fjärrvärmenät med värmeväxlare och mätare i anslutningspunkterna. Pannanläggningen och nätet ägs och driftas av Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA).

  Diskussioner har förts mellan ÅFA och Ånge Energi AB om att anläggningen och nätet med fördel skulle kunna överföras till Ånge Energi. Ånge Energi skulle därmed bli fjärrvärmeoperatör i Ljungaverk med ÅFA som kund.

  Fördelen är då att nätet och pannan sköts och hanteras på liknande sätt som övrig fjärrvärme på andra orter. Ånge Energi har god kompetens för att drifta större pannor. ÅFA kan fokusera på fastighetsförvaltning på lika sätt som i Fränsta och Ånge.

  Bilagor

 • Enligt styrdokument Information om regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun och dess bolag ska ordförande/sekreterare årligen gå igenom reglerna för hur man begär ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

  Bilagor

 • Regelbunden rapport från vd.

 • Styrelsen går igenom ärendeloggen.

 • Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.