Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

  Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5:

  Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
   

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet. Samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en kontrollfråga om jäv inför mötet.


  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Genomgång av föregående mötesprotokoll.

 • Uppföljning av ekonomi 2020 för Ånge Energi AB.

 • Tertialrapport 1 2020 för Ånge Energi AB presenteras.

  Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27 att kommunstyrelsen lämnar en förenklad Tertialrapport 1 till kommunfullmäktige i juni på grund av den arbetsbelastning som pågående coronapandemin covid-19 medför. Uppföljning av mål och internkontroll kommer tidigast att göras i samband med delårsrapport 2020.

 • Styrelsen beslutade 2020-03-13 § 9 att höja priset för fjärrvärme från och med 1 juli 2020. Under rådande situation med coronapandemi, covid-19,  föreslår vd att höjningen flyttas fram, i enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott om åtgärder för att motverka negativa effekter för lokalt näringsliv med anledning av covid-19.

   

  Tidigare beslut 2020-03-13 § 9 

  • Fastställa en prishöjning på 1,5 % för fjärrvärmeavgiften.

  • Höjningen ska träda i kraft från och med 1 juli 2020.

   

  Bilagor

 • Rapport från vd.

 • Ärendelogg för pågående ärenden.

  Bilagor

 • Styrelsemedlemmar och ersättare ställer frågor om bolagets verksamhet.

 • Styrelsen delges inkomna handlingar.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.