Hoppa över navigering
  • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

    Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  • Lekmannarevisorerna i Ånge kommun har med stöd av KPMG gjort en uppföljande granskning av bolagens verksamhet. Granskningen sammanfattas i en rapport daterad 2023 04 11. Svar önskas från bolagets styrelse senast 2023-08-14.

    Bilagor

  • Framtida aktörer inom Site Alby Östra kommer att ha behov av gemensam infrastruktur. Det avser i första hand gemensam vattenburen kyla och processvatten. För att exploateringen av området ska kunna inledas har Ånge kommun beslutat ta en aktiv roll i att säkerställa att nödvändiga tillstånd söks och att andra åtgärder påbörjas. I det tidiga skedet behöver det finnas en part som kan stå som ingivare av ansökningar till myndigheter, vara den som bjuder in till samråd och sammanställer information till intressenter och allmänhet. Avsikten är inte att Ånge kommun eller Ånge Energi ska vara långsiktig ägare och operatör för anläggningar. Kontakter i förhållande till myndighet avses i senare skede överföras till anläggningarnas framtida långsiktiga ägare.

    Ånge Energi har bedömts vara den mest lämpliga aktören i kommunkoncernen för att tills vidare inneha denna roll i projektet. Ånge Energi kommer inte ikläda sig kostnader förknippade med exploateringen av området på annat sätt än att de till fullo kompenseras av Ånge kommun eller annan part.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.