Hoppa över navigering
 • Kommunstyrelsen har beslutat att utgå från en digital mötesform. Detta möte hålls dock fysiskt på plats på Torpshammars skola.

  Ordförande informerar om rådande rutiner och regler kring anmälan av jäv och intressekonflikt.

 • Ärendet avser fastställande av ärendelista.

 • Ärendet avser information i utbildningsutskottet.

   

  Förskola Fränsta

  Rekrytering

  Resursskola

  Anpassad grundskola

  Vätgasutbildning

   

   

   

   

 • Utbildningsutskottet har att anta en uppsiktsplan för 2024. Denna plan är ett levande dokument och kan revideras löpande under året. Utgångspunkten för uppsiktsplanen är att
  följa kommunförvaltningens avdelningar och enheter och hur de arbetar mot de politiska målen.

  För 2024 så är utgångspunkten för förvaltningens rapporteringen dess arbete mot de politiska målen. Utöver dessa rapporteringar så bjuds bolag och föreningar till Utbildningsutskottet för att redovisa sin verksamhet med utgångspunkt målarbete, budget och större händelser. 

  Till detta möte ska även arbetet med Förskoleområde Väst och Förskoleområde Öst redovisas, samt målarbetet för utbildningsavdelningen. 

  Bilagor

 • Ärendet

  Ändringar i skollagen medför bland annat att kommuner ska samverka när utbildningar inom gymnasieskolan och komvux planeras, dimensioneras och erbjuds. Samverkan ska ske mellan minst tre kommuner och formaliseras via ett primärt samverkansavtal genom vilket deltagande kommuner bildar ett primärt samverkansområde för utbildningen.

  Nu föreliggande ärende avser komvux på gymnasial nivå och föreslår att Västernorrland utgör primärt samverkansområde och att ett primärt samverkansavtal följaktligen upprättas mellan samtliga sju kommuner i Västernorrland.

  Bakgrund

  Mot bakgrund av regeringens proposition 2021/22:159 Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning har Skollagen förändrats i syfte att öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå, att underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden samt att förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

  Förändringarna i skollagen tillämpas första gången avseende utbildning som påbörjas 2025, och innebär bland annat att

  • Arbetsmarknadens behov ska få betydelse för planering och dimensionering av utbildning på gymnasial nivå
  • Varje kommun ska samverka med minst två andra kommuner genom ett primärt samverkansavtal avseende planering, dimensionering och erbjudande av utbildning, inom ett primärt samverkansområde för utbildningen.
  • Inom det sk. primära samverkansområde som den sökande är hemmahörande i gäller så kallat frisök
  • Så kallade sekundära samverkansavtal kan slutas med kommuner eller regioner utanför det primära samverkansområdet.
  • Det primära samverkansavtalet ligger till grund för gemensam ansökan om statsbidrag yrkesvux

   

  För komvux ska samverkansavtalet omfatta yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Varje samverkande kommun ska erbjuda all sådan yrkesutbildning som anordnas av huvudmännen i det primära samverkansområdet.

  Ekonomiska effekter av frisök kan i dagsläget inte besvaras tydligt. Här behövs olika tydliggöranden göras framgent: Prislistor, gemensam ekonomi och hantering av statsbidragsansökan och -redovisning är några exempel.

  Inom ramen för det primära samverkansavtalet/-området ska samtliga huvudmän informera om och marknadsföra hela det utbud som erbjuds inom området. Detta kan både medföra ökade kostnader i och med ett större utbud att marknadsföra, och lägre kostnader via förbättrade förutsättningar att fylla samtliga utbildningsplatser.

  Ärendets tidigare handläggning

  Inom ramen för det länsgemensamma Verksamhetschefsnätverket har en arbetsgrupp utrett och tydliggjort förutsättningar för primära samverkansavtal i linje med förändringarna i skollagen.

  Arbetsgruppen konstaterar i sitt förslag att kommunerna behöver enas om hur det primära samverkansområdet/de primära samverkansområdena ska se ut och på vilken nivå samverkan ska ske.

  I samband med ”Avstämningsmöte om avsiktsförklaring fördjupad samverkan mellan komvux i Västernorrland” 2023-12-15 uppdrog samtliga nämndsordföranden i länets kommuner till respektive skolchefer att ta fram ett gemensamt förslag till primärt samverkansområde/samverkansområden för vilket ett/flera primära samverkansavtal ska upprättas.

 • Ärendet avser uppföljning av utskottets protokoll från sex månader tidigare. Här kan utskottet begära uppföljning på särskilda ärenden. Uppföljningen ges till kommunstyrelsen.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.