Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Uppföljning av nämndens ekonomi.

  Redovisning av nämndens ekonomi till och med februari 2020.

 • Fastställande av bokslut för 2019.

 • Då nämnden inte har förbrukat hela investeringsbudgeten för 2019, och ett investeringsbehov kvarstår, föreslår utbildningsnämnden kommunfullmäktige att ombudgetera 800 tkr till 2020 års investeringsbudget.

  Av dessa 800 tkr vill vi fördela:
  • 400 tkr till IT-investeringar projekt 960101 (byta ut personaldatorer enligt plan)
  • 400 tkr till Ute/innemiljöer projekt 96104 (p.g.a. skolutredningen uteblev vissa skolgårdsprojekt)

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elever som 2020 går SA, HV programmen vid Plusgymnasiet AB, Box 213, 101 24 Stockholm.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2020

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.

 • Det systematiska kvalitetsarbetet i skolor och förskolor följs upp av nämnden.

  Följande områden redovisas och/eller diskuteras på mötet:
  Incidenter
  Fokusområden

 • Strategidokument Gymnasiesamverkan i Västernorrlands län, vilket antogs av utbildningsnämnden i december 2019, är en komplettering av gällande samverkansavtal som finns mellan kommunerna avseende gymnasial utbildning.

  Syftet i samverkansavtalet är dels att säkerställa möjlighet för eleverna att få sitt förstahandsval till gymnasiet tillgodosett, dels att stärka de olika kommunernas förutsättningar för den egna gymnasieverksamheten.

  Strategidokumentet fokuserar på utveckling inom specifika områden de kommande åren. Dessa områden är centrala och viktiga att utveckla för att kunna nå samverkansavtalets syfte:
  • Digitalisering
  • Fjärrundervisning
  • Kompetensutveckling skolledare
  • Antagning, samverkansprislista samt studie- och yrkesvägledarverksamhet

  Gymnasiesamverkansgruppen, bestående av verksamhetschefer för respektive huvudmans gymnasieskolor, har utrett förutsättningarna för tillskapandet av en gemensam antagningsenhet för samtliga kommuner i Västernorrlands län. Utgångspunkterna i beredningen har varit följande:

  Att effektivisera och kvalitetssäkra regionens antagningshantering.
  Att bedriva regionens antagningsarbete så kostnadseffektivt som möjligt utan att hanteringen försämras.
  Att minska sårbarheten i antagningshandläggningen som uppkommer av att antagningen idag hanteras separat i varje kommun (utom i Timrå/Kramfors vilka samarbetar).
  Att förbättra arbetssituationen för antagningshandläggarna genom att fler personer kan täcka upp för varandra med överlappande kompetenser.

  Ekonomiskt perspektiv
  Utredningen bedömer att antalet handläggartjänster inom gymnasieantagning i Västernorrland genom utvecklad samverkan i en gemensam antagningsenhet kan minskas från 5 till 2. Detta skulle ge en besparing i storleksordningen 1,3 mnkr för samverkansregionen som helhet. Den gemensamma antagningsenheten skulle bekostas av samtliga ingående kommuner.

  Organisatoriskt perspektiv
  Omställningsarbete och fackliga förhandlingar med tillhörande risk- och konsekvensanalyser behöver genomföras lokalt i de kommuner som ej kommer ha kvar egen antagningshandläggning.

  Frågan om var en gemensam antagningsenhet ska lokaliseras bör enligt utredningen prövas i skolchefsnätverket efter respektive kommuns ställningstagande om intresset av att inneha arbetsgivaransvaret för enheten.

  Tidsperspektiv
  För att en gemensam antagningsenhet ska kunna klara antagningsprocessen till läsåret 21/22, bedömer utredningen att omställningen behöver ske under våren 2020 och vara klar senast i augusti. Tidsförskjutning av beslutsprocess och omställningsarbetet medför att förändring kan bli aktuellt tidigast inför antagningsprocessen läsåret 22/23.

  Bilagor

 • Aktuell information från verksamheterna.

  Haldor

  GDPR

 • Kommunen har ansvar för unga 16-19 år som inte går ett nationellt program på gymnasiet. Det kallas kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och omfattar ungdomar som är folkbokförda i kommunen. I Ånge har Utvecklingsenheten ansvar för att följa upp om den unga av någon anledning valt bort gymnasieskolan och i dagsläget inte har någon sysselsättning. Målet med uppföljningen är att motivera till återgång till studier.

  Redovisning av kommunalt aktivitetsansvar

 • Utbildningsnämnden gör en uppföljning av de beslut som nämnden tagit 6 månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.

  Ärendeberedningen konstaterade att inget beslut vid nämndens sammanträde i september 2019 bedöms angeläget att följa upp i dagsläget.

 • Rapport från ledamöter och ersättare.

 • Ledamöter och ersättare ställer frågor inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.