Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Uppföljning av nämndens ekonomi.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående
  huvudmän.
  Belopp ska fastställas för elever som 2019 går BA - programmet vid Praktiska gymnasiet Sundsvall.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2019.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor.
  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.
  Riksprislistan: Tillämpas om aktuellt gymnasieprogram inte finns i någon av
  Samverkansområdets kommuner.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elev som 2019 går EE-programmet vid Norrlidens Kunskapscentrum, Kungsvägen 21, 856 40 Sundsvall.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2019.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor.

  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående
  gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.
  Riksprislistan: Tillämpas om aktuellt gymnasieprogram inte finns i någon av
  samverkansområdets kommuner.

 • Kommunrevisorerna besöker nämnden den 13 november, ett led i den årliga grundläggande granskningen av nämnden.

  Följande frågor vill de samtala med nämnden om:

  Ekonomi – information om prognos för år 2019 samt kommentarer till väsentliga avvikelser och eventuella vidtagna åtgärder

  Verksamhetsmål – information om prognos för år 2019 samt kommentarer till väsentliga avvikelser och eventuella vidtagna åtgärder

  Intern kontroll – information om riskanalys, vilka kontroller som är utvalda för uppföljning samt resultat av uppföljning som är gjord under år 2019 (Vi vill att ni skickar riskanalysen och internkontrollplanen innan sammanträdet)

  Information om väsentliga händelser och förändringar som berör verksamheten för år 2019 men även framåt

  Genomgång av nämnden identifierade risker för verksamheten

  Kompetensförsörjning (rektorer och lärare)

  Kommentarer till betygsnivåer

  Finns planer på att återgå till sammanhållna mellanstadier?

  Verksamheten vid Kapellbacken – hur fungerar?

  Samverkan skola och socialnämnden – kommentarer till hur det fungerar

 • Det systematiska kvalitetsarbetet i skolor och förskolor följs upp av nämnden.

  I november redovisas:

  Måluppfyllelse, klassavcheckningar

  Uppföljning kring kommunens elevhälsoarbete

  Redovisning kring resultat gällande nationella prov och betygsresultat (från SIRIS).

   

 • Arkivbeskrivningen ger en översikt över vilken information som finns att hämta hos myndigheten och översiktlig information om hur arkivet är organiserat.

  Enligt arkivlagen (1990:782) 6 § 2 p och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 4 kap 2 § ingår i arkivvården att varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning.

  I Ånge kommuns Riktlinjer för arkiv framgår att en arkivbeskrivning ska upprättas för varje myndighet (nämnd).

   

  Bilagor

 • Kommunen har ansvar för unga 16-19 år som inte går ett nationellt program på gymnasiet.
  Det kallas kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och omfattar ungdomar som är folkbokförda i kommunen. I Ånge har Utvecklingsenheten ansvar för att följa upp om den unga av någon anledning valt bort gymnasieskolan och i dagsläget inte har någon sysselsättning.

  Kjell Grip, arbetskonsulent, informerar om kommunalt aktivitetsansvar och redovisar rapporten för oktober 2019.

 • Aktuell information från verksamheterna.

 • Utbildningsnämnden gör en uppföljning av de beslut som nämnden tagit 6 månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.

  Inge beslut följs upp denna gång.

 • Rapport från ledamöter och ersättare.

 • Ärenden delges utbildningsnämnden.

  UTB 18/103  Inplacering i riskklass, livsmedelskontroll Alby förskola
  UTB 19/110  Inspektionsmeddelande, resultat av inspektion i Minervaskolan 2 oktober (Arbetsmiljöverket)
  UTB 19/111  Inspektionsmeddelande, resultat av inspektion i Fränstaskolan2 oktober (Arbetsmiljöverket)
  UTB 19/113  Skrivelse och namninsamling, Ånge kommuns musikskola
  UTB 19/114  Uppföljande granskning av drogförebyggande arbete
  UTB 19/61-2  Skolutredning 2019-10-21, arbetsmaterial

   

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.