Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Varje nämnd och styrelse i kommunen är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och därmed ytterst ansvarig för sin behandling av personuppgifter. Nämnderna ska ansvara för och kunna visa att de följer dataskyddsförordningens grundläggande principer.

  Personuppgiftsansvarig är den som är ansvarig för att lagstiftningen följs och som bestämmer vilka personuppgifter som ska behandlas och vad de ska användas till.

  Nämnden får information från dataskyddsombudet Matts Boman.

  Mer om Behandling av personuppgifter på www.ange.se/personuppgifter.

  Bilagor

 • Uppföljning av nämndens ekonomi.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.
  Belopp ska fastställas för elever som 2019 går NB Lantbruksprogrammet vid Sveriges ridgymnasium, Kungsbacka.
   

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2019.
  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik.

  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor.
  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.
  Riksprislistan: Tillämpas om aktuellt gymnasieprogram inte finns i någon av Samverkansområdets kommuner.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.
  Belopp ska fastställas för elever som 2019 går FT programmet vid Praktiska gymnasiet Sundsvall.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2019.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik.

  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor.
  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.
  Riksprislistan: Tillämpas om aktuellt gymnasieprogram inte finns i någon av Samverkansområdets kommuner.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.
  Belopp ska fastställas för elever som 2019 går SA-programmet vid Plusgymnasiet AB, Box 213, 101 24 Stockholm.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2019.
  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik.

  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor.
  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.
  Riksprislistan: Tillämpas om aktuellt gymnasieprogram inte finns i någon av Samverkansområdets kommuner.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.
  Belopp ska fastställas för elever som 2019 SA programmet vid ThorenGruppen AB, Järnvägsallén 24, 903 28 Umeå.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2019.
  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik.

  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor.
  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.
  Riksprislistan: Tillämpas om aktuellt gymnasieprogram inte finns i någon av Samverkansområdets kommuner.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.
  Belopp ska fastställas för elever som 2019 går Na och Ek programmen vid Norrlidens Kunskapscentrum, Kungsvägen 21, 856 40 Sundsvall.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2019.
  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik.

  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor.
  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.
  Riksprislistan: Tillämpas om aktuellt gymnasieprogram inte finns i någon av samverkansområdets kommuner.

 • Det systematiska kvalitetsarbetet i skolor och förskolor följs upp av nämnden.

  I oktober redovisas värdegrundsarbete och incidentrapportering.

   

 • Prioriterade aktiviteter för utbildningsnämnden 2020 ska beslutas av nämnden.
  Förslag till prioriterade aktiviteter redovisas för nämnden.

  Tidigare beslut:
  Förslag till mål för Utbildningsnämnden 2020 beslutades av nämnden 2019-04-17.

  Utbildningsnämnden föreslår följande mål för 2020:
  1. Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka.
  2. Fler elever ska känna sig trygga i skolan.
  3. Implementera tidiga samordnade insatser i samverkan med socialtjänsten.

  Kommunfullmäktige fastställde mål för kommunstyrelsen och nämnder 2019-06-17 § 41

 • Aktuell information från verksamheterna.

 • Utbildningsnämnden gör en uppföljning av de beslut som nämnden tagit 6 månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.

  Inget beslut följs upp den här gången.

   

 • Mötesdagar för utbildningnämnden 2020.

  Förslag
  19 februari
  18 mars
  22 april
  13 maj
  17 juni
  16 september
  14 oktober
  18 november
  9 december

 • Kommunen har ansvar för unga 16-19 år som inte går ett nationellt program på gymnasiet. Det kallas kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och omfattar ungdomar som är folkbokförda i kommunen.

  I Ånge har Utvecklingsenheten ansvar för att följa upp om den unga av någon anledning valt bort gymnasieskolan och i dagsläget inte har någon sysselsättning.

 • Rapport från ledamöter och ersättare.

 • Delges utbildningsnämnden
   

  UTB 19/96  Motion om redovisning av avslutningssamtal
  UTB 19/43-2 KS beslut 2019-09-03 § 143, Mål och prioriteringar Budget 2020 Ekonomisk plan 2021-2022

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.