Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

  Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Vid varje sammanträde delges tekniska nämnden övergripande rapport om kommunens/koncernens ekonomiska läge.

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Asfaltsäsongen är över för denna säsong. Reparation av gatubelysning som inte lyser fortsätter med prio på fel som innefattar en hel slinga. Felkällan är oftast kabelfel i marken, men vi har märkt att även enstaka armaturer går sönder.

  Ove Skägg, teknisk chef:
  Rekrytering av ny kostchef pågår och i dagsläget finns flera intressanta sökande till tjänsten.
  Bredbandsutbyggnaden med ortssammanbindande sträckor är i slutfasen och innan årets slut beräknar vi vara färdig fram till Byberget, Nordanede och Naggen. Utöver det ska också projektet Önsta-Magdbyn färdigställas.  Emma Gustafsson, va-ansvarig:

  Maria Edin, renhållningsansvarig:

  Madeleine Engevi, städledare:

 • Tekniska nämnden beslutade 2015-05-11 § 55 att underhållsutredningen ska uppdateras årligen och följas upp årligen på novembersammanträdet.

  Under juni månad 2015 har Ramboll utfört en skadeinventering och underhållsutredning på anvisade delar av det asfaltbelagda gatunät som ligger under kommunens förvaltning och i ett antal vägföreningar.

  Inventeringen omfattar totalt 40,3 km asfaltbelagda gator i Ånge, Torpshammar, Fränsta, Ljungaverk och Alby.

  Håkansvägen, Vallmovägen, Vallarevägen, Gammelbodavägen är åtgärdade i Ånge. Gammelbodavägen är inte klar utan kommer att toppas under 2016.
  Badhusvägen i Fränsta är klar.
  Mindre lagningar är gjorda på Parkgatan och Gamla vägen i Ånge och Mårtensvägen i Fränsta.

  Bilagor

 • Skrivelse har kommit in 2019-10-23 från Torbjörn Pettersson, Motopé Fastighet AB med önskemål om att förlänga parkeringstiden gällande busstorget i Ånge från 30 minuter till 2 timmar.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har 2018-09-04 § 159 antagit en handlingsplan för persondataskydd med tyngdpunkt på uppföljning och rapportering.

  Respektive förvaltningschef ansvarar för att aktiviteterna i handlingsplanen följs upp och rapporteras till personuppgiftsansvarig (nämnden) och till dataskyddsombudet.
  Checklista över pågående arbete bifogas.

 • Matts Boman, dataskyddsombud besöker tekniska nämnden.

  Den 25 maj 2018 infördes inom hela EU den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Personuppgiftsansvarig är respektive nämnd.
  Dataskyddsombudets roll är:
  Ge råd, utbilda och stöd
  Sprida information, kunskap och stöd mellan medlemskommunerna
  Granska
  Kontakt med Datainspektionen
  Personuppgiftsombud, PUL-ombud för de registrerade

 • Förslag till Arkivbeskrivning för tekniska nämndens verksamhet har tagits fram av förvaltningen.

  Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (kap. 4, § 2) och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen kallas denna arkivbeskrivning.

 • Det har lämnats 3 synpunkter och 3 svar efter senaste redovisningen 2019-08-22.
  19/2-53 (synpunkt)
  19/2-54 (svar på synpunkt 53)
  19/2-55 (synpunkt)
  19/2-56 (synpunkt)
  19/2-57 (svar på synpunkt 56)
  19/2-58 (svar på synpunkt 55)

  Tekniska nämnden beslutade den 6 december 2018, § 92 att från och med 2019 ska redovisning av synpunktshantering göras vid varje nämndsammanträde.

 • Ove Skägg, teknisk chef:
  Ändring av beslutsattestanter 2019 – Kök (19/103)

  Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Begäran om yttrande om tung och bred transport – ML Solution (19/126)
  Begäran om yttrande om tung och bred transport – ML Solution (19/125)
  Begäran om yttrande om tung och bred transport – Trollenäs Schakt AB (19/122)
  Begäran om yttrande om tung och bred transport – Ånge Mobilkranar AB (19/121)
  Begäran om yttrande för arbetsbod m.m. (19/117)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter (19/123)

 • Svar från Trafikverket om vägbelysning i Ånge kommun (18/182)

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.