Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

  Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Ove Skägg:
  Rekryteringen av ny va-chef kommer att färdigställas under den närmsta tiden med förutsättning att personen klarar aktuell säkerhetsprövning.
  Bredbandsutbyggnaden i dig 2020 projektet fortsätter enligt planeringen och upphandlingen av entreprenörer för de sista sträckorna är i slutskedet.
  Telia planerar också för en eventuell utökning av mobilmaster för att öka mobiltäckningen i kommunen. I samband med licensen för 700 MHZ bandet var det vissa täckningskrav så vi kan lämna synpunkter på områden i kommunen där det idag är bristfälligt.

  Christian Wilhsson:
  Länsstyrelsen har efterfrågat en ytterligare komplettering av tillståndsansökan för Fränsta reningsverk gällande åtgärder på ledningsnätet för att minska andelen tillskottsvatten.

  Håkan Lundin:
  Sandupptagning i stort avslutad. Kan vara någon enstaka punkt som återstår på grund av hinder av bilar. Planering av kommande asfaltjobb pågår. Järnvägsgatan får ny toppbeläggning samt att resterande delar av GC:n skall göras klar. Därefter får vi se om det finns pengar kvar till ytterligare renovering av våra gator.

  Skogsröjning på vår skogsfastighet i Turingen kommer att inledas under året. För att finansiera
  denna kostnad kommer det att göras gallring/avverkning på lämpliga bestånd i våra skogs-fastigheter. Detta helt i linje med vår skogsbruksplan.

  Maria Edin:
  Första hämtningen av grovavfall är avklarad och det har fungerat bra.

  Madeleine Engevi:
  Stängningen av Alby skola kommer att påverka städ, och möte kommer att hållas mellan berörda för att lösa både städ och kost.  Lotta Andersson:
  Läget i Fränsta kök efter branden.
  Utfall av matsvinn i skola och förskola.

 • Ove Skägg, teknisk chef redovisar vid dagens sammanträde driftbudgeten för tekniska förvaltningen.

  Vid varje sammanträde delges tekniska nämnden övergripande rapport om kommunens/koncernens ekonomiska läge.
   

  Bilagor

 • Ove Skägg, teknisk chef redovisar tertial 1 (januari-april) för tekniska nämnden vid dagens sammanträde.

  Tertial 1 – uppföljning av och prognos för ekonomi, mål och internkontroll efter januari-april 2019.

 • Ove Skägg, teknisk chef informerar vid dagens sammanträde gällande omfördelning av investeringsbudget:

  *Flytt av Trädgårdstippen, Industriområdet Ånge till Värmeverket Ånge
  *Pendlarparkering Torpshammar

 • Revisionen har 2019-04-16 kommit in med en begäran om komplettering.

  ”Revisionen har tagit del av tekniska nämndens svar. Av svaret framgår inte vilka åtgärder som kommer att vidtas samt när dessa ska vara genomföra.
  Revisionen önskar därför att tekniska nämnden lämnar kompletterande svar på de kommentarer som finns redovisade senast 30 augusti 2019.”

  Tekniska nämnden beslutade 2019-02-14, § 8 att tekniska nämnden tar till sig revisionens synpunkter.

  Vid dagens sammanträde gås resultatet av enkäten från revisionen samt revisionens slutsatser igenom.

  KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

  Revisionen rekommenderar nämnden att se över styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål och arbetet med intern kontroll.

  Bilagor

 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län, som också är Vattenmyndighet för Bottenhavets vattendistrikt, vill ha synpunkter på samrådsdokumentet Översikt över väsentliga frågor. Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt ska senast två år innan beslutande om förvaltningsplan upprätta en Översikt över väsentliga frågor enligt 5 kap. 3 § 2 p. vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Samrådet pågår mellan den 2 maj till den 1 november 2019.

  Bilagor

 • Redovisning av internkontrollplan 2019 sker på de punkter som ska redovisas två eller fler gånger per år.

  *Samverkan mellan förvaltningarna
  *Kompetensförsörjning
  *Samverkan med personalen
  *Uppföljning av delegeringsbeslut

  Bilagor

 • Tekniska nämnden gör en uppföljning av de beslut som nämnden tagit tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.
  Vid dagens sammanträde ska beslut från 2018-12-06 till 2019-04-11 redovisas.

 • Det har lämnats 5 stycken synpunkter efter senaste redovisningen 2019-04-11 och 2 stycken av dessa synpunkter har det lämnats svar till och ett svar har lämnats till synpunkt som redovisades vid sammanträdet i april (handling 18):

  19/2-23, synpunkt
  19/2-24, svar
  19/2-25, svar (till handling 18)
  19/2-26, synpunkt
  19/2-27, synpunkt
  19/28, svar till både 26 och 27
  19/2-30, synpunkt
  19/2-31, synpunkt

  Tekniska nämnden beslutade den 6 december 2018, § 92 att från och med 2019 ska redovisning av synpunktshantering göras vid varje nämndsammanträde.

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter:
  Alby FF (19/53)
  Café Rosé (19/54)
  Socialdemokraterna (19/55)
  VCK Ånge (19/61)
  Karlso Flyers (19/63)
  Föräldraföreningen Kordelia (19/64)
  Lagon Thai (19/65)
  Energidagar (19/66)
  Villaföreningen Myren (19/71)
  Tex Mex (19/74)
  Marknad Tallbacken (19/77)
  Kälens Bygdegårdsförening (19/81)
  Dans Tallbacken (19/83)
  Kraftsamling Fränsta Marknad (19/86)
  Sommarorkester (19/87)
  Begäran om yttrande om tung och bred transport:
  Ånge Mobilkranar (19/69)
  Ånge Mobilkranar (19/70)

 • Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning:
  Hallstaborg särskilt boende (19/50)
  Fränstaskolan (19/51)
  Skola Alby (19/56)
  Skola Torpshammar (19/57)
  Skola Ljungaaverk (19/58)
  Skola bobergsgymnasiet (19/59)
  Information om inplacering i riskklasser (19/52)
  Inplacering i riskklass och antal kontrolltimmar – Hallstaborg produktionskök (19/67)
  Organisationsförändring inom grundskolan (19/79)

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.