Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

  Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Information från tekniska nämndens verksamhet samt information om uppdraget som ledamot och ersättare i tekniska nämnden.

 • Catharina Norberg, ekonomichef delger tekniska nämnden vid varje sammanträde övergripande rapport om kommunens/koncernens ekonomiska läge.

 • Ove Skägg, teknisk chef redovisar vid dagens sammanträde om förslag till verksamhetsberättelse 2018 för tekniska nämndens verksamhet.

 • Trafikverket Region Mitt bjuder in kommuner och kollektivtrafikmyndigheter i Västernorrland, Gävleborg, Dalarna och Jämtland att söka statlig medfinansiering för investeringar år 2020. Investeringarna ska omfatta förbättrad trafiksäkerhet och miljö på kommunalt vägnät.

  Statlig medfinansiering kan sökas årligen. För denna ansökningsomgång gäller att investeringen ska vara genomförd och slutredovisad till Trafikverket senast 30 november 2020 för att Trafikverket ska kunna besluta om och genomföra utbetalning av beviljat belopp under december 2020.

  Kommuner får ansöka om åtgärder som sträcker sig över mer än ett år. Det ska då framgå tydligt i ansökan samt att byggstart sker 2020.

  Medel för statlig medfinansiering avsätts i de regionala planerna för transportinfrastruktur, så kallade länsplaner. Handikapporganisationer, boende, skola och andra intresseorganisationer bör i ett tidigt skede ges möjlighet att delta i planeringen av åtgärderna.

  Bilagor

 • Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun ska tekniska nämnden utse en företrädare för kommunen som ledamot i Haverö jaktvårdskrets.

 • Det har lämnats fem stycken synpunkter och fem stycken av dessa synpunkter har det lämnats svar till.

  Tekniska nämnden beslutade den 6 december 2018, § 92 att från och med 2019 ska redovisning av synpunktshantering göras vid varje nämndsammanträde.

 •   8

  Revisionsrapport: Grundläggande granskning

 •   9

  Offentliga sammanträden i tekniska nämnden

 •   10

  Parkeringstillstånd

 •   12

  Nomineringar till styrelsen för NTF Västernorrland

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.