Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.
  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Förvaltningen redovisar ekonomiskt utfall, samt orsaker till utfall.

  Sjukfrånvaro redovisas.

  Nyckeltal för Socialnämndens verksamheter redovisas.

 • Omfördelning av investeringsbudget 2019.

  Arbetsmiljö Hallstaborg:
  Enhetschefens kontor ligger inne på en avdelning vilket gör att brukare knackar på, går in till henne och när hon träffar människor utanför sin egen organisation så träffar de brukare på den avdelningen. Detta strider mot sekretessen och har varit svår att hantera och försämrar hennes arbetsmiljö.
  Åfa har varit där vi ser tillsammans en lösning till detta, nämligen att bygga ett nytt kontor i en del av ”matsalen”. Då löser vi både arbetsmiljön och sekretessfrågan.


  Trygghetslarm:
  Furubacken hade budget till Trygghetslarm 2018 men eftersom vi hade problem med leverantören, Tunstall, så avtalet försenades till 2019.
  Gläntans trygghetslarm är gammal och det saknas reservdelar vilket gör att vi inte kan garantera att trygghetslarmet fungerar. I samband med att vi handlande ett nytt tryckhetslarm till Furubacken undersöktes det även om Gläntas trygghetslarm kunde kopplas in på samma server som Furubacken, vilket var möjligt. Beslut togs att även Gläntan skall inhandlas trots att vi inte hade lagt plan på investering av trygghetslarm på Gläntan.

 • Socialnämndens ekonomiska ram för 2020 har ändrats genom kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25 § 81.

  Förslag till budget 2020, utifrån ändrad ram presenteras.

  Bilagor

 • Nämnden behöver besluta hur internkontrollen ska utformas för 2020. I det arbetet behövs en riskanalys göras. Resultatet av riskanalysen ligger sedan till grund för vilka kontrollpunkter internkontrollen ska innehålla.

 • Revidering av lista med beslutsattestanter för socialnämndens verksamheter 2020. Listan godkänns av nämnden inför nytt år.

  Nämnden uppdrar till socialchefen att besluta om förändringar av beslutsattestanter och ersättare under året.

 • Information från socialnämndens verksamhet.
   

  Information om EU-projektet IoTxchange, Internet of Things. Petra Malmberg, IT-chef  kl 11.00

  Ensamkommande barn och unga

  Spångbrogårdens omvandling till boende för äldre

  Gruppbostad LSS

  Pilotprojekt MISU inom funktionshinderområdet

  Rekryteringar

  Övrig aktuell information

 • Dokumentet ”Ledningssystem för kvalitet” har uppdaterats med små ändringar i samband med utformandet av det tekniska stödet för kvalitetsarbetet.

 • SIP på distans (Samordnad individuell plan) är ett samverkansprojekt mellan regionen och kommunerna. Tekniken ska underlätta samplanering och uppföljning efter utskrivning.
  Regionen har tagit fram en digital lösning som ska underlätta, ett tekniskt videostöd. Utrustningen kommer att kunna nyttjas även för andra kommande behov i framtiden. Detta är en enkel och patientsäkrad lösning.

 • Följa upp Särskilda boendes ekonomi och återkoppling hur åtgärderna har fungerat för att få ekonomi i balans.

 • Socialnämndens uppföljning av verksamhet under året beskrivs i nämndens årshjul. Ett nytt år närmar sig och en uppdatering av årshjulet är nödvändig. Det uppdaterade årshjulet presenteras med aktuella datum och händelser av vikt för 2020 och är ett förslag på hur året kan planeras.

 • Information om hur korttidsvårdsavdelningen fungerar samt hur olika arbetsgrupper arbetar. Syftet är att öka socialnämndens kunskap om verksamheten.

 • Socialnämnden gör en uppföljning av beslut som socialnämnden tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i socialnämnden.

  Inget ärende följs upp denna gång, juni månads möte ställdes in.

 • Arkivbeskrivningen ger en översikt över vilken information som finns hos myndigheten och översiktlig information om hur arkivet är organiserat.

  Enligt arkivlagen (1990:782) 6 § 2 p och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 4 kap 2 § ingår i arkivvården att varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning.

  I Ånge kommuns Riktlinjer för arkiv framgår att en arkivbeskrivning ska upprättas för varje myndighet (nämnd).

 • Samrådsgrupperna för socialnämndens olika verksamheter har som syfte att stärka den enskildes och dennes anhöriges delaktighet vid boenden och i andra verksamheter där brukarnas inflytande har betydelse för verksamhetens utformning. I samrådsgrupperna får brukare och anhöriga utrymme att lyfta frågor, synpunkter och önskemål som känns angelägna. Dessutom är samrådsgruppen ett forum för socialnämnden och förvaltningen att informera i aktuella ärenden.

 • Redovisning av tagna delegeringsbeslut inom socialnämndens verksamhetsområden.

  Delegeringsbeslut november, december 2019 redovisas vid nästa möte.
   

 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskott redovisas.

  December § 156-180

 • Ledamöter och ersättare ställer frågor inom socialnämndens verksamhetsområde.

 • Följande ärenden delges socialnämnden:

  SN 19/109-2 Kommunfullmäktige Beslut kf §85 Riktlinjer och avgifter för servering och försäljning av alkoholdrycker, öl klass II, tobaksförsäljning samt receptfria nikotinläkemedel i Ånge kommun (161780)
  SN 19/58-7 Kommunfullmäktige Beslut i kf §81 Mål och prioriteringar Budget 2020 Ekonomisk plan 2021–2022
  SN 19/27-3 Kommunstyrelsen Beslut §200 KS Uppföljning av projekt Provtagning i Haverö
  SN 19/150-2 Birgitta Sjögren, socialnämndens ordförande Svar på förfrågan, uppgifter om konsulentstödda familjehemsverksamheter
  SN 19/160-1 Ny vårddygnskostnad 2020. Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2020.
  SN 19/29 Synpunkter, beröm, klagomål inom socialnämndens verksamhetsområde under 2019 redovisas. Två inkomna synpunkter under året.

   

 • Kommunens revisorer har via KPMG genomfört en uppföljande granskning av tidigare genomförda granskningar gällande drogförebyggande arbete.

  Revisionen lämnar rekommendationer att besvaras av kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden.

  Mot bakgrund av vår granskning lämnar vi följande rekommendationer:
  —att kommunstyrelsen tillser att det finns styrdokument för det drogförebyggande arbetet, exempelvis inom ramen för kommunens folkhälsoarbete (se avsnitt 3.1.1).
  —att rekommendationen om principer för samverkan mellan kommunala enheter/ dokumenterad ansvarsfördelning kvarstår. Vi anser också att en sådan ansvarsför-delning även bör beskriva externa parters roller. Rekommendationen avser styrelsen och de båda nämnderna (se avsnitt 3.1.4).
  —att kommunstyrelsen reviderar reglerna om rökfri arbetstid (se avsnitt 3.1.5).
  — att socialnämnden tillser att det finns styrdokument för arbetet kring spel om pengar, exempelvis inom ramen för kommunens folkhälsoarbete, samt säkerställer att nämnden arbetar för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar (se avsnitt 3.4).
  —att socialnämnden ansvarar för att aktivt sprida information om kommunens roll och vilka insatser som finns att tillgå för personer som missbrukar spel om pengar (se avsnitt 3.4).
  —att socialnämnden tillser att överenskommelse med regionen gällande samarbete kring personer som missbrukar spel om pengar upprättas (se avsnitt 3.4).

  Kommunkansliet har lämnat förslag till kommunstyrelsen med svar för de delar som berör de tre första punkterna.

  Nedan förlag till svar utifrån synpunkterna:

  — Att socialnämnden tillser att det finns styrdokument för arbetet kring spel om pengar, exempelvis inom ramen för kommunens folkhälsoarbete, samt säkerställer att nämnden arbetar för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar (se avsnitt 3.4).

  Förslag till svar:
  Vi har tagit del av rekommendationerna och tackar för de synpunkter som lämnats till socialnämnden. Spel om pengar ingår i området ”Vuxenstöd – missbruk”. Socialnämnden har inte för avsikt att utforma ett specifikt styrdokument för arbetet kring spel om pengar. Socialnämnden kommer att fortsätta arbeta förbyggande inom området ”Vuxenstöd-missbruk” där spel om pengar ingår (se avsnitt 3.4).

  - Att socialnämnden ansvarar för att aktivt sprida information om kommunens roll och vilka insatser som finns att tillgå för personer som missbrukar spel om pengar (se avsnitt 3.4

  Förslag till svar:
  Socialnämnden kommer att fortsätta arbeta förebyggande inom området samt tydliggöra och synliggöra information om hur man som medborgare kan få stöd och hjälp.

  - Att socialnämnden tillser att överenskommelse med regionen gällande samarbete kring personer som missbrukar spel om pengar upprättas (se avsnitt 3.4).

  Förslag till svar:
  Överenskommelse skall göras mellan kommun och region på länsnivå. Socialnämnden har representant/er i de länsövergripande nätverks/arbetsgrupper som bedriver arbete med att få tillstånd överenskommelse.

  Bilagor

 • Förändringar i Socialnämndens delegeringsordning

  Punkter som ändras:

  5.25
  Ändring av lagrum.
  LVU ändras till LVM.

  5.26
  Ändring av paragraf
  10B § LVM ändras till 18B § LVM

  8.4
  Ändring delegat.
  Upp till 10.000 kr. – Enhetschef
  Mer än 10.000 kr. – SnAu

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.