Hoppa över navigering
 • Det finns en akut brist av skyddsutrustning i länet och frågan om skyddsutrustning behöver hanteras genom samverkan i länet. Regeringen har beslutat att länsstyrelserna ska bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna utrustning i länen.

  Länsstyrelserna har genom § 3a i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 i uppdrag att verka för samordning för fördelning av den personliga skyddsutrustning och det provtagningsmaterial som respektive region eller kommun har tillgång till. Vid behov kan länsstyrelsen begära utrustning från Socialstyrelsen. För närvarande avser Socialstyrelsens uppdrag att samordna kommunernas skyddsutrustning, ej regionens.

  Syftet med samordning av skyddsutrustning är att säkerställa att tillgänglig skyddsutrustning för personal inom vård och omsorg fördelas utifrån behov. Detta gäller kommunernas verksamhet och såväl kommunal som privat vård, omsorg och hemtjänst som finns i länet.

  Rapportering
  • Lägesbild och behov rapporteras in av kommunerna regelbundet i ett webbverktyg som Socialstyrelsen tillhandahåller och enligt instruktion från Socialstyrelsen (Bilaga 1).
  • Övrig rapportering av tillgång och behov av utrustning sker enligt överenskommen modell, tillhandahållen av länsstyrelsen.
  • Länsstyrelsen kommer att ha tillgång till bilden för hela länet.

  Fördelning av tillgänglig utrustning
  • Länsstyrelsen ansvarar för att se till att en samverkan, en så kallad logistikberedning, sker kring hur befintlig utrustning bör fördelas.
  • Kommunerna utser de funktioner de anser behövs i logistikberedningen för att ha kontroll på tillgång och behov i verksamheten.
  • Utifrån inrapporterat behov och befintlig tillgång på skyddsutrustning i länet tar länsstyrelsen fram ett förslag kring hur en eventuell omfördelning bör ske.
  • Länsstyrelsens förslag till omfördelning tas upp för samverkan på en logistikberedning. Solidaritet mellan kommunerna är ett centralt ingångsvärde i överenskommelse om fördelning.
  • Det är varje kommuns ansvar att säkerställa att omfördelningen förankras i den egna organisationen och genomförs i enlighet med överenskommelsen.
  • Frågor om nya principer för fördelning av utrustning samt övriga frågor av policykaraktär eller beslutskaraktär tas på veckomötena med kommuncheferna.
  • Länsstyrelsen samordnar kommunikationen kring uppdraget och de överenskommelser som görs i samverkan med kommunerna och regionen.
  • Om en kommun efter överenskommelse lämnar över utrustning till en annan kommun har den rätt till ekonomisk ersättning.
  • Om det inte finns möjlighet till omfördelning inom länet gör länsstyrelsen en begäran om nationell tilldelning från Socialstyrelsen.

  Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 31 i ärende KS 20/139:
  1. Att delegera styrelsebeslut till kommunstyrelsens arbetsutskott, inom styrelsens ansvarsområde, för ärenden som inte kan anstå, dock ej beslut som inte kan delegeras enligt kommunallagen,
  2. Att beslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott protokollförs samt
  3. Att kommunstyrelsens arbetsutskott vid nästkommande möte återrapporterar fattade beslut.
  4. Beslutet gäller så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer för riskbedömning av sammankomster är aktuell, eller om ordförande meddelar annat.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.