Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • 2019 års bokslut visar på negativa resultat för både kommunen, ÅFA och Ångefallen Kraft. Totalt xx miljoner kronor.

  För 2020 är det ekonomiska läget mycket osäkert:
  • Budget 2020 är lägre än utfallet 2019 för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och socialnämnden vilket innebär att åtgärder måste vidtas för att klara budgeterat resultat
  • Den pågående Covid-19 pandemin påverkar det ekonomiska läget. Vilka extrakostnader innebär pandemin samt hur kommer den att påverka skatteintäkterna 2020 och framåt.

  Kommunstyrelsen har 6 miljoner kronor att förfoga över i kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för att klara 2020 års resultat. Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om följande användning:
  • 1 miljon kronor avsätts under kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter i budget 2020 för åtgärder i syfte att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv. Kommunchefen ges i uppdrag att i kommunstyrelsen senast den 15 februari 2020 presentera: En första lista med förslag på åtgärder/aktiviteter enligt ovan angivna fas 1 och fas 2 på upp till 1 miljon kronor. Förslagen ska var för sig kort beskrivas samt tids- och prissättas.
  • Upp till 2 miljoner kronor avsätts till det kommunala vägnätet
  • Upp till 1 miljon kronor avsätts till yrkesutbildning riktade mot de behov som kartlagts i kommunens näringsliv

 • Kommunens resultat 2019 är ett underskott på xx kronor vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 308 000 kronor och 2018 års motsvarande resultat som var 1 611 000 kronor.

  Resultatet för kommunkoncernen är ett underskott på xx kr

  xx av kommunens två finansiella mål är uppfyllda 2019.

  Två av de fyra verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat är av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning är uppfyllda. Detta leder till bedömningen att kommunen 2019 xx uppnår god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

  Ånge Energi AB har uppnått de tre mål som kommunfullmäktige beslutat om för 2019 och ÅFA har nått fyra av sju mål.

  I balansräkningen finns aktierna i Ånge Fallen Kraft AB med till ett värde av 9 miljoner kronor, marknadsvärdet bedöms vara betydligt högre. Aktierna i Ånge Energi till ett värde av 6 miljoner kronor, bolagets egna kapital var xx miljoner kronor vid årsskiftet. Aktierna i ÅFA finns med till ett värde av 14 miljoner kronor, ÅFA:s egna kapital var xx miljoner kronor vid årsskiftet.

  2019 års aktiverade investeringar (netto) är xx kronor. 2019-års avskrivningar är xx kronor.

  Revision av bokföringen-resultat: 16-17/3.
  Rekommendationer kring utformningen av förvaltningsberättelse har kommit vilket innebär att vi måste förändra utformningen.
  Årsredovisningen beräknas vara klart till kommunstyrelsens möte.

 • Kommuninvests upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Ånge kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 22 juli 2003 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 30 september 2013.

  Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.

  Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Ånge kommun undertecknade Regressavtalet den 27 juni 2011 och Garantiavtalet den 27 juni 2011.

  Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Ånge kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Ånge kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen.

  För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska bekräftas i samband med avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”). När detta har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod.

  Bilagor

 • Nordisk Vindkraft (RES Group) planerar en vindpark vid Björnberget i Ånge kommun.

  Tillstånd enligt miljöbalken vann laga kraft i augusti 2018. Planerad byggstart 2021.

  Parken beräknas att ha max 60 vindkraftverk och den förväntade kapaciteten är 300 – 400 MW.

  Kommunen äger idag 50% av Ångefallen Kraft AB som äger vattenkraftverk. Köpet gjordes 1 november 1954.

  I en förstudie undersöks möjligheterna till eventuellt kommunalt ägande av vindkraftverk.

 • naturum Ånge i Borgsjö, ägs och drivs av Ånge kommun. Naturvårdsverket (NVV) är huvudman för verksamheten vid naturum. För att få kalla sig naturum behöver utställning och verksamhet följa NVVs riktlinjer.

  Hösten 2018 ställde NVV krav om en förnyelse av basutställningen på naturum. Ingen förnyelse har skett sedan starten 1996. Efter en genomförd förstudie våren 2019 har en förnyelse av utställningen handlats upp genom anbudsförfarande.
  Uppdraget att utarbeta en ny basutställningen har tilldelats ett av de företag som lämnat anbud.

  Kostnaden för att utveckla basutställningen beräknas till 600 000. Planen är att låta förnyelseprocessen löpa över tre år. Detta för att göra det möjligt att finansiera förnyelsen med kommunala medel i rimlig omfattning.

  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 2019, § 167 uppdra till Näringslivskontoret
  - att verka för att utveckla utställningen på naturum i Borgsjö så att den motsvarar
  Naturvårdsverkets krav och naturum upprätthålls i kommunens regi
  - att i anslutning till naturum, i nära samarbete med församlingarna i Selånger och Borgsjö/Haverö etablera en nod för Pilgrimer
  - att i samband med naturum och Pilgrimsnoden skapa förutsättningar för ett aktivt och välkomnande värdskap i Ånge kommuns regi
  - att återkomma med förslag till finansiering
  - att driften av naturum inarbetas i utvecklingsenhetens budget
  -uppta diskussion med Naturvårdsverket om finansiering av förnyelse av utställningen på naturum.

  Diskussion har förts med NVV som kategoriskt avvisar medfinansiering från verket.
  Ansökan om bygdemedel med en total summa av 300 000 kronor är inlämnad till länsstyrelsen Västernorrland, ansökan förväntas behandlas under våren 2020. För att säkra finansieringen i det fall ansökan inte beviljas behöver vi få en garanti från kommunstyrelsen för 2020.

  Vi ansöker om att 300 000 kronor bokas upp från kommunstyrelsens konto för år 2020 för oförutsedda utgifter som säkerhet om inte kommunen får bifall på ansökan från länsstyrelsens konto för bygdemedel under året.

  Den fortsatta finansieringen åren 2021 och 2022 föreslås ske genom att 120 000 kronor för 2021 samt 50 000 kronor för 2022 anslås från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter utöver det utrymme som kan tas i anspråk hos ansvarsområde 92370. Finansieringslösningen framgår nedan.

  År 1 2020 År 2 2021 År 3 2022
   

  Bygdemedel: 300 000 kr

  Ansvarsområde 92370: 80 000 kr

  Ansvarsområde 92370: 50 000 kr

   

  Kommunstyrelsen: 120 000 kr

  Kommunstyrelsen: 50 000 kr

  Summa: 300 000 kr

  Summa: 200 000 kr

  Summa: 100 000 kr

   

 • Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar. För att lyckas attrahera besökare till en region erfordras starka samarbeten, för att bli en uttalad och tydlig exportmogen destination behöver vi en organisation där Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner tillsammans med näringslivet utvecklar destinationen tillsammans med närliggande destinationer. Under de senaste åren har ett operativt samarbete skett mellan Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner där vi samlats kring den gemensamma Destination Sundsvall.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 oktober 2019, § 128 att föreslå kommunstyrelsen:
  1. I samarbete med Timrå och Sundsvalls kommuner arbeta som en gemensam destination under 2020 med det gemensamma varumärket Destination Sundsvall.
  2. Näringslivsbolaget i Sundsvall AB får uppdraget att samordna arbetet.
  3. Ånges del av samarbetet finansieras för 2020 med 342 200 kronor ur ansvarsområde 92370 budget.
  4. Styrning av samarbetet sker genom styrgruppsarbete där kommundirektör/kommunchef samt näringslivschefer från samarbetande kommuner deltar.
  5. Näringslivschef i respektive kommun avsätter resurser för att operativt samarbeta.
  6. Näringslivschefen får i uppdrag att tillsammans med övriga kommuners näringslivschefer ta fram en långsiktig plan för samarbetet efter 2020. Förslag redovisas senast den sista mars 2020 till kommunstyrelsen. I uppdraget ingår att undersöka möjligheten till externt stöd/finansiering samt ta fram ett initialt finansieringsförslag för fortsatt verksamhet.
  7. Beslutet förutsätter att likalydande beslut fattas i Sundsvall och Timrå kommuner.

 • Kulturchef Peter Gunnarsson informerar.

  Nuvarande biblioteksplan för kommunen upphör den 31 december 2020. Ny plan behöver utarbetas under innevarande år.

  Bilagor

 • Rektorerna i kommunens förskole- och grundskoleverksamheter beskriver i skrivelse 2020-01-28 behov av arbetskläder för personal i förskolor, förskoleklasser och fritidshem.

  Personalen behöver kläder och skor både för inom- och utomhuspedagogik för att fullfölja sitt uppdrag.

  I dagens budget för verksamheterna inryms inte arbetskläder för personalen.
  Beräknad summa/person/år: 1 500 kr
  Totalt berörd personal: ca 103 st
  Totalsumma/år: 154 500 kr

  Tidigare beslut
  Utbildningsnämnden beslutade den 18 februari 2020, § 10 att utbildningsnämnden ser positivt på skrivelsen, men skickar frågan vidare till kommunstyrelsen för att undersöka möjligheten till ramförstärkning, innevarande och kommande år.

  Bilagor

 • Mikael Johansson och Jan Filipsson, s, har den 29 januari 2020 lämnat en motion om att synliggöra ekonomiskt nyckeltal.

  De föreslår: Att vi synliggör viktiga ekonomiska nyckeltal på kommunens hemsida och att dessa uppdateras vid tidpunkter då förvaltningarna tycker det är lämpligt.

  De skriver i sin motion att den kommunala ekonomin påverkas negativt när elever lämnar kommunens skolor för skolgång i andra kommuner eller för en friskola. De tror att kommuninvånarna i allmänhet inte är informerade om vad det kostar kommunen när elever väljer skola i annan kommun eller en friskola, och att det är en väg för att medvetandegöra invånare om effekterna på den kommunala ekonomin.

  De tycker även att redovisa nyckeltal kan göras även för andra verksamheter där man vill hålla medborgarna informerade om vad olika saker i kommunen kostar.

  Elin Rapp, kanslichef svarar:
  Från verksamheternas synvinkel är det bra att kunna presentera fakta, underlag och nyttig information på ett tillgängligt sätt.

  Eftersom organisationen inte är så stor och administrativt omfattande, har vi hittills inte utvecklat särskilda redovisningar i så stor utsträckning på webben. För statistik och underlag hänvisas ofta till kolada, som är en bred databas för kommuners statistik. Men det är en bra ambition att visa mer underlag och fakta på vår egen webbsida.

  Bilagor

 • Joakim Bäckström, vf har den 30 april 2019 lämnat in en motion om solceller. Vår Framtid vill att Ånge kommun deltar aktivt i omställningen från fossila till förnybara energikällor.

  Joakim Bäckström, vf yrkar:
  - Att kommunen startar arbete med att se vilka möjliga bidrag som finns att söka för solelsproduktion
  - Att kommunen utifrån förutsättningarna väljer fastigheter och storlek på anläggningarna
  - Att kommunen genomför dessa installationer innan mandatperiodens slut.

  Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg svarar:
  Likt Joakim Bäckström skriver i sin motion så behöver världens energiförsörjning ställa om av miljöskäl. Vi har i vårt område goda förutsättningar för solceller då vi har många soltimmar under sommarhalvåret.

  Solceller är en bra energikälla ur miljösynpunkt samtidigt som det också är en ekonomisk säkring av framtidens energikostnad. Dagens solceller med de investeringsstöd som finns att söka har vanligen en återbetalningstid på tio år.

  Utifrån dessa aspekter finns det goda anledningar att utreda detta vidare.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29, § 25 att godkänna en avsiktsförklaring för försäljning av del av fastigheten Klöstre 37:1 där det framgår att det föreslagna området först ska fastighetsbildas (genom avstyckning) till en egen fastighet.

  I enlighet med avsiktsförklaringen har avstyckning genomförts under februari 2020 och en ny fastighet har bildats med beteckningen Klöstre 37:2.

  Därefter har förslag till köpeavtal upprättats där Klöstre 37:2 försäljs till Mid Adventure Sweden AB för en köpeskilling av 650 000 kronor och i övrigt enligt villkoren i förslaget.

  I förslaget till köpeavtal är säljare och köpare överens om att gällande avtal om anläggningsarrende för Backetjäns Camping (Camp Mid Adventure) upphör att gälla på tillträdesdagen den 1 juni 2020.

  Bilagor

 • Ånge kommun erbjuds att köpa 100 aktier i bolaget Nya Ostkustbanan 2015 AB till ett pris om 100 kronor styck.

  När bolaget bildades 2015 bestämdes det att aktieinnehavet skulle vara balanserat mellan Gävleborg och Västernorrland samt att landstingen skulle äga 25 procent var och att kommunerna i respektive län skulle äga 25 procent tillsammans.

  Utgångspunkten var att samtliga kommuner i respektive län skulle erbjudas bli aktieägare. I de fall en kommun avstod från att köpa aktier köpte landstinget den överblivna andelen aktier.

  Sollefteå kommun (2 procent), Timrå kommun (1,9 procent) och Ånge kommun
  (1 procent) avstod från att förvärva aktier i bolaget. Landstinget Västernorrland köpte sin andel (25 procent) samt andelarna som de tre kommunerna avstod från att förvärva (totalt 4,9 procent).

  Fördelning av årligt driftsbidrag
  För perioden 2018 – 2020 är bolagets årliga budget satt till 3 miljoner kronor. Med ett aktieinnehav om 1 procent skulle Ånge kommuns årliga driftsbidrag för 2020 uppgå till 30 000 kronor.

  Nästa år avgör bolagsstämman om bolagets årliga driftsbudget ska vara oförändrad (3 miljoner kronor årligen) eller om den ska minskas eller ökas för kommande treårsperiod 2021 – 2023.

  Alla delägare har en plats i styrelsen oavsett aktieinnehav. Utöver ägarna ingår även länsstyrelserna och handelskamrarna i respektive län i styrelsen, men i en adjungerad kapacitet.

  Bilagor

 • Stefan Wallsten, kommunchef presenterar lista med förslag för att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019, § 81 punkt 2 att 1 miljon kronor avsätts under kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter i budget 2020 för åtgärder i syfte att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv.
  Kommunchefen ges i uppdrag att i kommunstyrelsen senast den 15 februari presentera:
  En första lista med förslag på åtgärder/aktiviteter enligt ovan angivna fas 1 och fas 2 på upp till 1 miljon kronor.
  Förslagen ska var för sig kort beskrivas samt tids- och prissättas.
  Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2020, § 4 att:
  1. Tacka för rapporten.
  2. Kommunchef Stefan Wallsten presenterar en lista med tids- och prissatta förslag för att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 24 mars.

 • Stefan Wallsten, kommunchef föredrar ärendet.

  Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020 om ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ånge kommun efter att tidigare beslutat om att tillåta hundbad vid badplatsen i Borgsjö.

  För att möjliggöra hundbadplatsen behöver vissa åtgärder genomföras. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta om finansiering för dessa åtgärder.

 • Bergs Tingslags Elektriska AB (Berg) har för avsikt att avyttra sina aktier i ServaNet.

  Härnösand Energi & Miljö AB (Härnösand), Sundsvall Elnät AB (Sundsvall), Timrå kommun (Timrå) och Ånge kommun (Ånge) har förklarat sig vara villiga att köpa Bergs aktier i ServaNet i samband med hembudsförfarandet. Strömsund kommun (Strömsund) och Ragunda kommun (Ragunda) har framfört att de ej önskar förvärva ytterligare aktier i bolaget.

  Vid hembudet ska Bergs aktier fördelas i proportion till nuvarande ägarandelar i bolaget. Ånge kommun tilldelas fem aktier och når därmed upp till 252 aktier.

  Till följd av den förändrade ägarbilden måste bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv revideras. Enligt aktieägaravtalet ska ServaNets styrelsen vara fulltalig och enig för att lämna förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning. Enligt bolagsordningen måste förändringar i bolagsordningen dessutom godkännas av kommunfullmäktige i nuvarande ägarkommuner (även Berg). Detta gör att ServaNet måste hemställa hos samtliga delägares kommunfullmäktige, utom Timrå som delegerat beslutsrätten i ärendet till kommunstyrelsen, om att göra nödvändiga ändringar i bolagshandlingarna.

  Vid ägarmötet i december 2019 föreslogs att styrelsen utökas med två ledamöter, en från Timrå och en från Sundsvall. Då skulle styrelsen bestå av fyra ledamöter inklusive ordförande från Sundsvall, två ledamöter från Härnösand, en ledamot vardera från Ånge och Timrå samt en suppleant vardera från Ragunda och Strömsund. På så sätt skulle Sundsvall behålla ett bestämmandeinflytande i styrelsen, Timrå få en styrelseplats, samtidigt som antalet ledamöter och suppleanter sammantaget inte blir fler än då Berg är delägare. Nuvarande fördelning är tre ledamöter från Sundsvall, två från Härnösand och en från Ånge samt en suppleant vardera från Berg, Ragunda, Strömsund och Timrå.

  Ägarmöten nämns ej i Aktiebolagslagen och saknar därför mandat att fatta beslut. Ägarmötena hålls för att bolaget ska kunna informera ägarna om utvecklingen i bolaget, samt diskutera aktuella frågor. Därför hänsköts frågan om vilka förändringar i bolagshandlingarna som ska föreslås till kommunfullmäktige i ägarkommunerna, till följd av hembudet, till ServaNets styrelse.

  ServaNets styrelse beslutade på styrelsemötet 2020-02-24 att bara föreslå nödvändiga förändringarna i de berörda styrande dokumenten för ServaNet, det vill säga inte förändra antalet ledamöter i styrelsen och att bara ta bort Bergs suppleantplats, samt att ge vd i uppdrag att kalla bolagets ägare till ett ägarmöte för att diskutera eventuella ändringar i styrelsens sammansättning. Ägarmötet kommer att hållas i samband med stämman 2020-04-28.

  ServaNet hemställer därför hos kommunfullmäktige i Ånge kommun om att godkänna föreslagna ändringar i ServaNets bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv i enlighet med bifogade handlingar.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsens protokoll från den 3 september 2019 gås igenom för eventuell uppföljning av beslut.

  Bilagor

 • Ärendet föredras av Catharina Norberg, ekonomichef och Mats Gustafsson, näringslivschef.

  Ärendet är uppkommet med anledning av Covid-19. Underlag tillhanda i mån av tid innan sammanträdet.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.