Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar. För att lyckas attrahera besökare till en region erfordras starka samarbeten, för att bli en uttalad och tydlig exportmogen destination behöver vi en organisation där Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner tillsammans med näringslivet utvecklar destinationen tillsammans med närliggande destinationer. Under de senaste åren har ett operativt samarbete skett mellan Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner där vi samlats kring den gemensamma Destination Sundsvall.

 • En översyn gällande administration och samordning av bidrag och avtal från kommunen har genomförts.

  Förvaltningen har reviderat normerna för bidrag samt arbetar med att ta fram enhetlig information och e-tjänster för ansökning av alla typer av bidrag.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 december 2018, § 136 uppdra till förvaltningen att göra en översyn av administration och samordning av bidrag och avtal från kommunen. Redovisas vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14. Eventuella förändringar i hantering får genomslag år 2020.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 67 att:
  1. Tacka för informationen.
  2. Reviderat förslag till bidrag och riktlinjer presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott hösten 2019.

 • Gunilla Sjögren, fritidskonsulent redovisar fördelning av riktade bidrag för föreningar.

 • Vår Framtid har genom Leif Edh den 30 april lämnat in en motion om personalförsörjning.

  Leif Edh skriver att arbetsmiljön för kommunens anställda är väldigt viktig och vi behöver ständigt utvärdera och följa upp arbetsmiljön för att kunna åtgärda problem.

  Han föreslår:
  - att kommunen ställer om sin planering av bemanning, alternativt som pilotprojekt, så den styrs av behovet och inte av ett nyckeltal
  - att kommunen mäter de anställdas upplevelse både före och efter förändringen/projektet, så fakta tydliggörs på förändringens effekter.

  Socialchef Katarina Persson svarar i yttrande:
  Bemanningen inom vård och omsorg idag styrs av två olika metoder beroende på lagstiftaren.

  Hemtjänsten styrs enbart av beviljad tid. Därför är den verksamheten komplicerad att beräkna behov. Där får brukaren en beviljad insats som det sedan görs en tidsbedömning för att kunna bemanna.

  Inom SÄBO är det mer komplex. Där finns lag på viss bemanning. Skulle det enbart gå på beviljad insatts skulle detta kunna slå åt båda håll. Tex, om du har karaktär av psykiskt dåligt mående med stor oro kanske du inte behöver stora omvårdnadsinsatser. Då skulle detta i ett system påverka insatserna negativt. Precis som det kan göra om brukaren har behov av dubbelbemanning och omfattande behov.

  Detta är en komplicerad fråga som även lyfts nationellt. Dom flesta kommuner har nyckeltal vilket baserar sig på evidens. Däremot börjar denna beräkning bli omodern utifrån att lagen förändras.

  Nya översynen av socialtjänstlagen styr mot en mer förebyggande inriktning. Detta kommer att bli svårt att prioritera utifrån dagens arbetssätt och nyckeltal.

  Detta är en nödvändig fråga som kräver nya sätt att tänka och större strukturella förändringar. Socialnämnden tittar på dom kommuner som har påbörjat denna resa. Det finns en del goda exempel.

  Socialnämnden stödjer andemeningen i motionen men anser att arbetet redan påbörjats och är nödvändig för att i framtiden klara av utmaningarna som kommer. Personalförsörjngen och att möta behovet hos våra brukare/patienter kräver nya tankesätt.

  Bilagor

 • Elisabet Larsson, c har den 26 april 2019 lämnat in en motion om katastrofsituationer.

  Elisabet Larsson, c yrkar att kommunen utreder en typ av grannsamverkan i händelse av kris som säkerställer trygghet för våra mest utsatta grupper.

  Ove Skägg, teknisk chef/säkerhetschef svarar i yttrande:
  Förstärkt medmänniska som larmas ut av räddningstjänsten har vi i Överturingen, Kölsillre , Byberget och Naggen.

  När det gäller kriser eller olika typer av nödlägen så har vi varit tveksamma att bygga organisationen på enskilda personer med de sårbarheter och ansvar det kan medföra. I stället så föredrar vi att försöka samarbeta med organisationer såsom hemvärnet eller andra frivilliga resursgrupper.

  Utöver detta så informerar vi om krisberedskap och vad man kan göra själv för egna förberedelser.

  Bilagor

 • Ekonomichef Catharina Norberg delger ekonomirapport.

 • Enligt kommunstyrelsens delegeringsordning har kommunchefen rätt att besluta om teckningsrätter för kommunala värdehandlingar och förbindelser samt mervärdesskatt mm.

  I förslaget ingår att Stefan Wallsten får teckningsrätt så därför tas beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott.

  Bilagor

 •   9

  Mål och prioriteringar Budget 2020 Ekonomisk plan 2021-2022

 • Revisionen har uppdragit till KPMG att göra en översiktlig granskning av delårsrapporten 2019-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

  Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

  Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten inte är i enlighet med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning.

  KPMG lämnar följande rekommendationer:
  - Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning omfattande hela koncernen införs och utvärderas
  - Revisonen rekommenderar att kommunen går igenom hyresavtalen för att bedöma vilka som skall redovisas som finansiell leasing

  I övrigt finns några delar i redovisningen som revisonen rekommenderar att kommunen ser över.
  - Kommunen har med alla förväntade delar när det gäller balans- och resultaträkning och dess jämförelsetal. Rapporternas rubriker och innehåll behöver ses över eftersom kommunala bokförings- och redovisningslagen föreskriver vilka rader som ska finnas och deras inbördes ordning.
  - Redovisningsprinciperna följer i princip RKR:s rekommendationer. Revisionen uppfattar syftet med kommunala bokförings- och redovisningslagen med RKR:s nya rekommendationer är att vidareutveckla den kommunala redovisningen för ökad jämförbarhet. I linje med det arbetet bedömer revisionen att kommunen bör utveckla beskrivningen av principerna för ökad tydlighet.

  Bilagor

 • Erik Thunefors, sd har den 24 april 2019 lämnat in en motion om stoppad inventering av avlopp.

  Han skriver att inventeringen av enskilda avlopp som pågått i kommunen under ett antal år orsakar stora kostnader för många fastighetsägare. Kostnaderna för ett nytt avlopp överstiger ibland fastighetens värde. Inventeringen tar stora resurser i anspråk för kommunen, både ekonomiskt och personalmässigt.

  Erik Thunefors skriver att Sollefteå kommun beslutat att avbryta den stora avloppsinventeringen och endast utföra tillsyn på de avlopp som direkt kan påverka dricks- och badvatten, och då eventuella anmälningar inkommer.

  I Finland har man, utifrån samma EU-direktiv som Sverige arbetar efter valt en annan lagstiftning, där hänsyn bland annat tas till faktisk miljöpåverkan och kostnaden för åtgärden.

  Erik Thunefors föreslår kommunfullmäktige:
  - att ge miljönämnden direktiv att avsluta inventeringen av enskilda avlopp och endast utför tillsyn när direkt påverkan på dricks- och badvatten kan misstänkas eller att anmälan om olägenhet inkommer.
  - att kommunen undersöker om man kan arbeta enligt den lagstiftning som Finland använder där bland annat hänsyn tas till faktisk miljöpåverkan och kostnaden för åtgärden.

  Sten-Ove Danielsson, kommunstyrelsens ordförande svarar i yttrande att kommunfullmäktige inte kan ge direktiv till en tillsynsmyndighet. Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd ligger dessutom under Bräcke kommuns förvaltning. Han delar Erik Thunefors åsikt om att det faktiskt finns enskilda avlopp som inte är godkända men som ändå inte utgör någon påverkan på sjöar och vattendrag och det är om fastigheten ligger långt ifrån rinnande vatten eller sjöar. Men om avlopp skall inventeras så måste svensk lagstiftning följas.

  Om man läser Havs och Vattenmyndighetens rekommendation kring enskilda avlopp så ser man att vissa undantag kan göras för t.ex. en ensam gammal människa som inte har ekonomi för att åtgärda sitt avlopp.

  På att-sats två hänvisar Sten-Ove Danielsson till Havs och Vattenmyndighetens rimlighetsavvägning för varje enskilt ärende och att viss hänsyn kan tas i vissa ärenden. Men Sten-Ove Danielssons tolkning är att en myndighet inte ska ställa oskäliga krav och hänsyn kan tas till om uppkomna kostnader vida skulle överstiga den nytta som åtgärden ger. Men till syvende och sist så är det ej godkända avlopp och det faktum att de inte längre är godkända kan inte ändras på. Konkret så måste vi arbeta enligt svensk lagstiftning men den kan som mycket annat tolkas lite olika i olika kommuner.

  Sten-Ove Danielsson, s föreslår att den första att-satsen avslås och att den andra att-satsen anses besvarad.

  Bilagor

 • Leif Edh, vf har den 30 april 2019 lämnat in en motion om hundbad.

  Vår Framtid vill att kommunen undersöker om några anvisade platser kan upplåtas för hundbad och iordningställas med hundlatrin. Som hundbadplats kan någon del av kommunala badplatser tas i anspråk eller någon ny plats iordningställas.

  Leif Edh, vf yrkar:
  - Att kommunen undersöker några lämpliga platser spridda i kommunen
  - Att kommunen iordningställer dessa med skyltar och hundlatrin
  - Att kommunen anpassar ”Allmänna lokala föreskrifter” till detta.

  Sten-Ove Danielsson, kommunstyrelsens ordförande svarar i yttrande att två lämpliga platser kan iordningsställas för hundbad i Ånge kommun:
  - I anslutning till naturcampingen vid Ljungan mellan Alby och Östavall.
  - Badplatsen vid Träporten/naturum Ånge och turistbyrå i Borgsjö.

  Dessa platser kräver ingen extra skötsel eftersom det redan finns möjlighet att lämna sin uppkomna sopor. Badplatsen vid Träporten/naturum Ånge och turistbyrå i Borgsjö är en allmän badplats och därför behöver ändring göras i “Allmänna lokala föreskrifter” för att möjliggöra hundbad där.

  Under förutsättning att motionären anser att dessa två platser är tillräckliga föreslår Sten-Ove Danielsson att motionen bifalls.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsens protokoll från den 9 april 2019 gås igenom för eventuell uppföljning av beslut.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens ordförande Sten-Ove Danielsson väcker ärende om eventuellt förvärv av Bergs kommuns aktier i Servanet.

  Bergs kommun har beslutat att avsluta sitt delägarskap i Servanet AB. Därför kommer deras aktier erbjudas övriga delägare i Servanet AB. Ånge kommun bör därför anmäla sitt intresse för att förvärva hela eller delar av deras aktieinnehav.

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.