Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Information lämnas i följande ärenden:

  KS 19/286 – Övergång av bemanningsenheten från kommunstyrelsen till respektive förvaltning, Socialchef Katarina Persson, utbildningschef Kent Ylvesson

  KS 19/289 – Ansökan om EU-projekt Ånge-modellen, enhetschef utvecklingsenheten Malgorzata Hammarberg

  KS 19/9 – Rapport från utvecklingsenheten, enhetschef utvecklingsenheten Malgorzata Hammarberg

  KS 19/75 – Förslag till fortsatt verksamhet vid naturum Ånge, näringslivschef Mats Gustafsson, besöksnäringsansvarig/naturumföreståndare Lena Gustafsson

  KS 19/285 – Medfinansiering av projektet Framtidsvalet 2.0, näringslivschef Mats Gustafsson

  KS 18/307 – Uppföljning av handlingsplan för näringslivsarbetet, näringslivschef Mats Gustafsson

  KS 19/158 – Förslag till svar på motion om insamling av skrotbilar, teknisk chef Ove Skägg

  KS 19/303 – Förslag till ny Renhållningstaxa 2020-01-01, teknisk chef Ove Skägg

  Möjlighet finns att ställa frågor till berörda handläggare om dagens övriga ärenden.

 • Kommunfullmäktige beslutade i juni att anta förslaget till Mål och prioriteringar, Budget 2020, ekonomisk plan 2021–2022 innehållande:
  - Ekonomi, finansiering och ramfördelning
  - Finansiella mål
  - Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning
  - Mål för kommunstyrelse och nämnder
  - Investeringar 2020–2024

  Kommunfullmäktige i juni beslutade även att kommunstyrelsen avgör vid sitt sammanträde den 3 september om ett extra kommunfullmäktigesammanträde ska hållas den 16 september kl. 18.00 med anledning av budget 2020.

  Nämndernas beslut (augusti 2019) om budget 2020:
  - Tekniska nämnden, med minskning av tjänst och höjning av renhållningstaxan så klarar nämnden tilldelad ram 2020
  - Utbildningsnämnden har på sitt sammanträde beslutat om besparingar på 3 miljoner kronor, varav musikskolans budget minskas med 1 miljon kronor, nämnden har även lämnat uppdrag till förvaltningen att fortsätta ta fram förslag till strukturförändringar i verksamheten som ger ytterligare långsiktiga effektiviseringar de kommande åren.
  - Socialnämnden har beslutat om besparingar på 3,2 miljoner kronor varav minskning av antalet platser på särskilt boende är 2,5 miljoner kronor och verksamhetsmässiga och organisatoriska förändringar i verksamheten är 0,7 miljoner kronor.

  Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till budget som innebär förändringar öppethållande på badhus och bibliotek samt minskning av föreningsbidragen.

  Kommunstyrelsen beslutade den 3 september:
  1. Uppdra till tjänstemannaorganisationen att genomföra de besparingsförslag som beslutats i nämnderna. Kommunstyrelsens förslag till besparingar läggs fram vid kommunstyrelsens
  sammanträde den 8 oktober.
  2. Det finns en bred politisk överenskommelse för ett nytt kostnadsutjämningssystem på
  nationell nivå. Ny ramfördelning tas därför upp för beslut vid kommunfullmäktiges
  sammanträde i oktober och november.

  SCB kommer den 1 oktober att presentera beräknat utfall av ett nytt kostnadsutjämningssystem.

  Bakgrund
  Budgetförslaget för 2020–2022 är beräknat utifrån en befolkningsminskning på 150 personer 2019 och 100 personer 2020 och 2021.

  Förslaget förutsätter:
  - oförändrad skatt, 23,33%
  - beslut om organisationsförändringar
  - beslut om förändrad ambitionsnivå

  Beslut om förändringarna kommer att fattas av styrelse, nämnder och i visa fall av kommunfullmäktige under hösten 2019.

  7,5 miljoner kronor har avsatts till löneöversyn 2020, jämfört med andra kommuner i närområdet är det en låg nivå.

  I samband med att investeringen i nytt reningsverk 2020 kan kommunen vara i behov av att uppta lån.

  Kommunerna står inför stora problem att klara kompetensförsörjningen kommande år och därför avsätts särskilda pengar 2020-2022 för kompetensförsörjning och digitalisering. Kommunens översiktsplan är sedan 2004 och 200 000 kronor avsätts 2020 och 2021 för att genomföra en revidering. 2021–2022 avsätts särskilda pengar för uppdatering av detaljplanerna.

  Kommunstyrelsen föreslår följande förändringar i ramfördelning 2020, jämfört med prognos 2019:
  Kommunstyrelsen: - 2 400 tkr
  Tekniska nämnden: - 800 tkr
  Utbildningsnämnden: - 7 900 tkr
  Socialnämnden: - 12 400 tkr
  Gemensamma nämnder/förbund: + 476 tkr
  Kompetensförsörjning: + 2 000 tkr
  Digitalisering: + 500 tkr
  Översiktsplan: + 200 tkr
  Utbetalning av pensioner: + 1 000 tkr
  Omställningskostnad: + 5 774 tkr (eftersom inte samtliga åtgärder bedöms få full effekt 2020)
  Förslaget innebär 5,8 miljoner kronor mer i besparingar än vad som krävs för att klara kommunens ekonomi 2020. Det innebär att ramarna kan komma att ändras under hösten 2019.

  Investeringsbudget
  Kommunfullmäktige beslutade i juni om investeringsbudget 2020–2024 om totalt 74,8 miljoner kronor 2020.

  Kommunstyrelsen beslutade den 25 juni, § 127 att föreslå kommunfullmäktige utöka kommunstyrelsens investeringsbudget med 30 miljoner kronor för ombyggnation av Fränsta sim- och sporthall.

  De totala investeringarna 2020 beräknas då till 104,8 miljoner kronor vilket innebär att nyupplåning måste göras.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 3 september 2019, § 143:
  1. Uppdra till tjänstemannaorganisationen att genomföra de besparingsförslag som beslutats inämnderna. Kommunstyrelsens förslag till besparingar läggs fram vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 oktober.
  2. Det finns en bred politisk överenskommelse för ett nytt kostnadsutjämningssystem på nationell nivå. Ny ramfördelning tas därför upp för beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober och november.
  3. Föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2020, med totalt 90 000 000 kronor.
  4. Föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2019, § 115 enligt förslag till beslut.

 • Ekonomichef Catharina Norberg förslår att kommunen lämnar följande yttrande:

  Ånge kommun är en liten landsbygdskommun med knappt 9 400 invånare. År 1970 hade kommunen nästan 15 000 invånare och år 2000 var det 11 234 invånare. Mellan 2000 och 2018 har befolkningen minskat med över 16%.

  I den befolkningsprognos SCB tagit fram så kommuner antalet invånare att fortsätta minska.

  En kommun med minskande befolkning och svag efterfrågan på bostadsmarknaden drabbas inte bara av kostnader för omstrukturering (rivningar) utan även av stora nedskrivningsbehov på grund av lägre fastighetsvärden och högre avkastningskrav.

  År 2000 fanns 955 lägenheter i det kommunala fastighetsbolaget, 1 oktober kommer det att finnas 763. Sedan 2015 har det kommunala bostadsföretaget hjälpt Migrationsverket att lösa bostadsfrågan för asylsökande men verksamheten håller nu på att avvecklas eftersom Migrationsverket väljer att flytta sin verksamhet till orter som brist på bostäder. Vakansgraden är idag 8 % och prognosen är att den kommer att öka de närmast åren.

  Denna minskning har inte varit möjlig utan det stöd kommunen fått av den tidigare Bostadskreditnämnden. Det är fortsatt mycket betydelsefullt för Ånge att staten är beredd att stödja den omstrukturering som behöver göras med anledning av fortsatt minskat antal invånare och svag bostadsmarknad eftersom vakanta bostäder inte är den enda utmaningen för en kommun med minskande befolkning och svag bostadsmarknad. Kommunen behöver även omstrukturera den övriga kommunala verksamheten och avveckla verksamhetslokaler som blir över vilket betyder att det ekonomiska utrymmet för att omstrukturera på bostadssidan blir begränsat.

  Kommunen äger idag 100% av det kommunala bostadsbolaget men funderar, av ekonomiska skäl att ta över ägandet in i den kommunala verksamheten. Den förändringen har flera kommuner redan gjort som ett led i en omstrukturering och att minska kostnader. Vi tycker därför att förordningen 2018:111 borde förändras så att stöd även kan lämnas till kommuner för undsättning eller omstrukturering av egna bostäder.

  Begränsningen att inte lämna nytt bidrag inom en 10-årsperiod tycker vi inte är bra och borde tas bort, det hinner hända mycket på tio år i en kommun i omvandling.

  Vi anser även att ansöknings- och beslutsförfarandet bör vara anpassat för små kommuner med begränsade personella och ekonomiska resurser. Vi tycker Boverket borde få i uppdrag att se till att ansöknings- och beslutsförfarandet anpassas till mindre kommuners förutsättningar.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2019, § 116 att föreslå kommunstyrelsen anta förslag till yttrande från ekonomichef Catharina Norberg.

  Bilagor

 • Enligt lagen om kommunal redovisning är kommunen skyldig att minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Ånge kommun upprättar från och med 2014 delårsrapport per den 31 augusti, tidigare upprättades delårsrapporten per den 30 juni.

  Utöver delårsrapporten görs en tertialrapport efter april månads utgång och vid varje kommunstyrelsesammanträde lämnas en ekonomirapport för kommunkoncernen.

  Syftet med delårsrapporten är en lägesbeskrivning och att ge en prognos angående helårets resultat till kommunfullmäktige. Med stöd av detta underlag kan, om så behövs, kommunfullmäktige fatta beslut om åtgärder som säkerställer en god ekonomisk hushållning.

  Enligt kommunallagen ska ett negativt resultat återställas de närmaste tre åren.

  31 augusti är resultatet i kommunen 11,6 miljoner kronor, i ÅFA 2,9 miljoner kronor och i Ånge Energi 0,1 miljoner kronor.

  Prognosen för året är ett resultat för kommunen +/- 0, ÅFA 2,5 miljoner kronor och Ånge Energi 1 miljoner kronor.

  Jämfört med kommunfullmäktiges beslut i februari om förväntat resultat 2019 är det en försämring med 0,5 miljoner kronor.

  Prognosen är att de finansiella målen uppnås och att ett, eventuellt två av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås vilket innebär att det finns risk att målet om god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen uppnås 2019.

  Av investeringsbudgetens 37,3 miljoner kronor har 8,4 miljoner kronor använts 31 augusti. Prognosen är att 25 miljoner kronor kommer att investeras 2019.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2019, § 117 att föreslå kommunfullmäktige att:
  1. Godkänna upprättad delårsrapport, per den 31 augusti 2019, för kommunen och de kommunala bolagen.
  2. Flytta 180 000 kronor från kommunstyrelsens investering gemensam IT-infrastruktur till licens för kommunens nya fakturasystem.
  3. Flytta 10 miljoner kronor från investering badhuset, från 2020 till 2019.
  4. Notera rapport om kommunens och koncernens finansverksamhet, 2019-08-31.

  Bilagor

 • Kommunallagen (kap 11 § 1) stadgar att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Kommunfullmäktige ska, enligt samma paragraf besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning genom finansiella mål och mål och riktlinjer för verksamheten.

  Enligt kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning har kommuner möjlighet att, under vissa betingelser, balansera årliga resultat över en konjunkturcykel. Resultat kan sättas av i en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). Syfte med RUR är att avsätta en del av ett överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår på grund av en svag utveckling av skatteunderlaget. Genom en sådan reserv kan det balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan olika år. Avsikten är således inte att skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om åtgärder avseende verksamhet eller ekonomin som viktiga ur effektivitetssynpunkt. RUR får inte heller användas för möjliggöra sänkning av utdebiteringen. Reserven utgör en del av kommunens egna kapital.

  Riktlinjer eller bestämmelser för öronmärkning saknas i lag och förarbeten (RUR i praktiken, SKL 2013). Vissa kommuner har beslutat om egna riktlinjer om när öronmärkning får ske och när öronmärkningen får användas. Om resultatet i årsbokslutet är positivt kan det under vissa förutsättningar öronmärkas inom det egna kapitalet för att användas till särskilda ändamål. Om öronmärkning sker är bedömningen att kostnaderna, det år medlen utnyttjas, ska ses som synnerliga skäl för att undantas vid balanskravsutredningen.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2019, § 118 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och “öronmärkning” av eget kapital.

  Bilagor

 • ÅFA har på styrelsemöte 20 september bett om kommunfullmäktiges tillåtelse att göra följande två investeringar och ingå borgen för motsvarande belopp
  - MKC, Riksarkivet, 15 miljoner kronor
  - Upprustning av två fastigheter på Hemskogsvägen, 50 miljoner kronor

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 3 september, § 142 i ärende KS 17/99:
  Föreslå kommunfullmäktige besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ånge Fastighets och Industri AB:s låneförpliktelse upp till ett totalt högsta belopp om 430 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2019, § 119 att föreslå kommunfullmäktige besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ånge Fastighets och Industri AB:s låneförpliktelse upp till ett totalt högsta belopp om 500 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader

  Bilagor

 • Ånge Fastighets och Industri AB ber ägaren Ånge kommun att överväga en ändring av ägardirektivet när det gäller tidpunkten förinlämning av verksamhetsplan för följande år.

  Styrelsen för Ånge Fastighets och Industri AB har konstaterat att punkten verksamhetsplan behöver senareläggas. I ägardirektivet fastställs att verksamhetsplan ska lämnas till kommunen 15 september, vilket är för tidigt för att göra en realistisk verksamhetsplan för bolaget.

  Tidigare beslut
  Ånge Fastighets och Industri AB beslutade den 20 september 2019, § 58 att:
  Ånge Fastighets och Industri AB ber ägaren Ånge kommun att överväga en ändring av ägardirektivet när det gäller tidpunkten för inlämning av verksamhetsplan för följande år.
  Fortsatt beredning av ärendet.

  Bilagor

 • Socialchef Katarina Persson och utbildningschef Kent Ylvesson har tagit fram underlag för flytt av bemanningsenheten till respektive förvaltning.

  Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde informerar socialchef Katarina Persson och utbildningschef Kent Ylvesson om eventuell övergång av bemanningsenheten från kommunstyrelsen till respektive förvaltning.

  Båda förvaltningscheferna ser fördelar med att bemanningsenheten decentraliseras till verksamheterna.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott ser positivt på förändringen och uppmanar socialchef Katarina Persson och utbildningschef Kent Ylvesson att ta fram ett beslutsunderlag inför kommunstyrelsens sammanträde.

  Socialnämnden har som del av arbetet för att klara sin ekonomiska ram för år 2020 uppdragit åt förvaltningen att se över möjligheterna att överta bemanningsenheten i egen regi.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2019, § 114 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen att decentralisera bemanningsenhetens arbetsuppgifter till respektive verksamheter.
  2. Uppdra till Catharina Norberg, ekonomichef att fördela budget för bemanningsenhet på förvaltningarna.

  Bilagor

 • Vår Framtid har genom Leif Edh den 30 april 2019 lämnat in en motion om insamling av skrotbilar.

  Leif Edh skriver att Ånge kommun tidigare har genomfört en skrotbilskampanj för att minska ner antalet skrotbilar som finns uppställda runt om i kommunen. Vår Framtid vill att detta initiativ permanenteras, så att vi får ett kontinuerligt fokus på återvinning av bilar. Kommunen bör undersöka huruvida det producentansvar som finns på bilar kan medfinansiera kostnaderna samt därefter beräkna fram en egenavgift för bilägaren.

  Vår framtid yrkar:
  - att kommunen startar arbete med om/hur producentansvaret kan vara med i finansieringen
  - att kommunen utifrån en upphandling tar reda på avgifterna för denna tjänst och räkna fram en egenavgift för bilägaren
  - att kommunen genomför detta innan mandatperiodens slut.

  Ove Skägg, teknisk chef skriver i förslag till motionssvar:
  ”Tekniska kontoret har varit i kontakt med motionären och förklarat att hämtning/insamling inte ingår i producentansvaret, och man kan därför inte förvänta sig att de ska ta kostnader för det de inte behöver. De är möjligt idag att lämna in skrotbilar i Ånge utan kostnad om de är kompletta, däremot kan man få betala en avgift om bilen saknar väsentliga delar exempelvis motor, växellåda eller likvärdiga delar.

  I producentansvaret ingår att ha ett mottagningssystem.
  Jonnys bildemontering i Ånge är villig att hämta bilar mot timersättning men att det är svårt att beräkna en fast ersättning då det kan skilja ganska mycket i avstånd till bilarna inom
  kommunen.

  För att hålla ned kostnaden föreslår han att hämtning sker inom viss tid så att det går att samordna transporterna.

  Utifrån att det här inte är ett kommunalt ansvar så behöver inte kommunen upphandla tjänsten, utan det skulle räcka med att vi är behjälpliga med informationen om vad det kostar att få sin skrotbil hämtad.”

  Tidigare beslut
  Tekniska nämnden beslutade den 22 augusti 2019, § 41 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till motionssvar.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2019, § 107 att föreslå kommunstyrelsen föreeslå kommunfullmäktige:
  1. Anse motionen besvarad.
  2. Frågan om hantering av skrotbilar I Ånge kommun ska initieras under 2020.

  Bilagor

 • Ånge Tekniska Förvaltning har tagit fram förslag till ny renhållningstaxa med anledning av ökade entreprenadkostnader och behandlingsavgifter.

  I och med att nytt avtal för slamtömning börjar gälla 2020-01-01 ändras kostnaderna för slam. Kostnadsökningen motsvarar ca 60 kr per slambrunn.

  Index för insamling och behandling av hushållssopor kommer att till 2020 öka med ca 6%.
  Taxan för hushållsavfall föreslås höjas med 6,8% på fasta avgiften samt 5,4% på tömningsavgiften. För sophämtning innebär det 44 kr ökad fast avgift för 190 l kärl och höjd
  tömningsavgift med 3 kr exkl. moms.

  Taxan för slamtömning föreslås höjas med 60 kr per brunn exkl. moms.

  Tidigare beslut
  Tekniska nämnden beslutade den 19 september 2019, § 51 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  Höja renhållningstaxan fr.o.m. 2020-01-01 enligt bifogat förslag.

  Bilagor

 • Vid dagens sammanträde informerar Malgorzata Hammarberg, enhetschef utvecklingsenheten om ansökan till EU-projekt Ånge-modellen.

  Ånge kommun söker medel för projektet "Ångemodellen". Ångemodellen är en fortsättning på en långsiktig utveckling av kommunens arbete med arbetsmarknadsåtgärder och bygger till stor del på erfarenheter från tidigare projekt. I Ångemodellen vill kommunen tillämpa och utveckla insatser för att motverka långtidsarbetslöshet och utanförskap. Efter avslutat projekt förväntas en implementerad arbetsmodell som består av insatser som motverkar utanförskap och bidragsberoende och som bygger på bemötande, flexibilitet, samverkan, inbjudande fysisk miljö och hög kvalitet på insatser. Den kortsiktiga effekten av projektet blir att kvinnor och män som idag står långt från arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden eller arbete eller i studier. Den långsiktiga effekten av projektet blir en hållbar arbetsmodell för att arbeta framgångsrikt med målgruppen, ökad inkludering på arbetsmarknaden samt minskad fattigdom.

  Målet för projektet är bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att kvinnors och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas. Målgruppen i projektet är personer som har en svag anknytning till arbetsmarknaden. Den svaga anknytningen kan ha ett flertal orsaker som exempelvis en längre sjukskrivning (hel eller delvis), är utrikes födda, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och avsaknad av gymnasial utbildning. Dessa personer har av olika anledningar svårt att hitta vägar till den etablerade arbetsmarknaden och är därför i behov av särskilt stöd och individanpassade stödstrukturer.

  Projektet är skapat genom en dialog mellan kommunens utvecklingsenhet, socialtjänst, vuxenutbildning, näringslivskontor och Arbetsförmedlingen. Dessa tillsammans med övriga medlemsorganisationer i Samordningsförbundet Ånge; Försäkringskassan och Region Västernorrland utgör de viktigaste parter i samverkan kring projektets målgrupp.

  Kostnaden för projektet är beräknad till 10 823 225 kronor.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2019, § 112 att föreslå kommunstyrelsen godkänna ansökan om EU-projekt Ånge-modellen.

  Bilagor

 • Naturvårdsverket har ställt krav på naturum Ånge om att genomföra en utställningsförnyelse.

  Den nuvarande basutställningen är 23 år gammal. Utifrån detta krav har naturum Ånge (kommunen) endast ett årligt avtal som löper ut vid årsskiftet 2019/20. Svar till Naturvårdsverket ska lämnas in senast den 31 oktober.

  Beslut om att inte genomföra en förnyelse av naturum innebär att Naturvårdsverket avslutar sitt avtal med kommunen och naturum Ånge försvinner.

  Förslag till beslut från Mats Gustafsson, näringslivschef och Lena Gustafsson, besöksnäringsansvarig/naturumföreståndare:
  Kommunstyrelsen uppdrar till Utvecklingsenheten:
  - Att verka för att utveckla utställningen på naturum i Borgsjö så att den motsvarar Naturvårdsverkets krav och naturum upprätthålls i kommunens regi.
  - Att i anslutning till naturum, i nära samarbete med församlignarna i Selånger och Borgsjö/Haverö etablera en nod för Pilgrimmer.
  - Att i samband med naturum och Pilgrimsnoden skapa förutsättningar för ett aktivt och välkomnande värdskap i Ånge kommuns regi.
  - Att i investeringsbudget uppta medel för etablering av ny utställning på naturum till ett belopp om 300 000 kronor år 2020, 200 000 kronr år 2021 samt 100 000 kronor år 2022.
  - Att driften av naturum inarbetas i utvecklingsenhetens budget.

  I september 2018 genomförde Naturvårdsverket tillsammans med Centrum för naturvägledning samt Naturhistoriska Riksmuseet sin femåriga uppföljningskontroll av naturum Ånge. Besöket resulterade i en rapport där Naturvårdsverket ställde krav om genomförande av en förstudie under våren 2019 (senast maj) där Ånge kommun presenterar en förnyelse av basutställningen på naturum. En förstudie om förnyelse av basutställningen på naturum har genomförts och presenterats för kommunstyrelsen den 25 juni 2019.

  Bakgrund: Naturum byggdes 1996 och utställningen har inte förnyats sedan dess. Vid Naturvårdsverkets tidigare uppföljningskontroll 2012 ställdes samma krav. Ett projekt genomfördes 2011–2014 med förslag på utställningsförnyelse, som svar på kravet. Ingen förnyelse genomfördes efter 2014.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars 2019, § 40 att bevilja att 80 000 kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter bokas upp som säkerhet om kommunen inte får ett bifall på ansökan från Leader Mittland Plus.
  Kommunstyrelsen beslutade den 25 juni 2019, § 130 att tacka för informationen.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2019, § 126 att:
  1. Tacka för informationen.
  2. Förslag till beslut lämnas till Kommunstyrelsen den 8 oktober, inclusive kostnadsberäkningar för de olika alternativen.

  Bilagor

 • Arbetet med kompetensförsörjning är ett långsiktigt arbete och det behövs många olika insatser från olika representanter för att elever ska känna motivation och tillförsikt inför sin kommande yrkeskarriär.

  Handelskammaren Mittsverige har i dialog med kommunerna i Västernorrland och Region Västernorrland planerat ett arbete för att stärka kompetensförsörjningen för såväl privata som offentliga arbetsgivare samt sänka ungdomsarbetslösheten genom ett projekt, ”Framtidsvalet 2.0”. Målet med projektet är att underlätta för barn och ungdomar att göra medvetna utbildnings- och yrkesval som leder till arbete samt en stärker samverkan mellan skola och arbetsliv.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2019, § 111 att föreslå kommunstyrelsen:
  - Godkänna medfinansieringen av projektet Framtidsvalet 2.0 med totalt 139 878 kronor för perioden 2020–2022
  - Medfinansieringen sker inom ramen för Näringslivskontorets budget 2020
  - Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna medfinansieringsintyget.

  Bilagor

 • Näringslivschef Mats Gustafsson återrapporterar om näringslivsarbetet.

  Ånge kommun har tillsammans med företagarna tagit fram en handlingsplan och skapat aktiviteter för att utveckla framtidens näringslivsarbete.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2018, § 248 att
  1. Anta förslag till handlingsplan för näringslivsarbetet.
  2. Uppföljning av arbetet sker fyra gånger per år till kommunstyrelsen.

  Bilagor

 • Utvecklingsenheten rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om pågående verksamhet och projekt.

 • Kommunens styrande dokument ”Framtid Ånge – strategi för utveckling i Ånge kommun” sträcker sig till och med år 2020. Det är dags att starta process för framtagande av nytt dokument.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september, § 113 att föreslåkommunstyrelsen att starta process med att ta fram ny vision för Ånge kommun.

 • Remiss av förslag till förändring av den politiska organisationen har skickats ut till kommunens politiska partier. Remisstiden pågår till den 20 september. Samtliga partier har inkommit med remissvar, sammanfattningsvis med följande synpunkter:

  - Demokratiaspekten: en kommunstyrelse med utskott innebär färre förtroendeuppdrag vilket kan göra det svårt för partier att rekrytera nya engagerade politiker
  - Helhetssyn: förslag till ny förvaltningsorganisation kopplad till den politiska organisationen ska presenteras samtidigt
  - En arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän bör tillsättas för att arbeta vidare med förslaget
  - Det är för kort om tid att besluta om och verkställa en ny politisk organisation till 2020-01-01. Målet bör istället vara 2021-01-01
  - Förslag att inordna Tekniska förvaltningen och bolagen under kommunstyrelsen

  Framtaget förslag innehåller en kommunstyrelse med tre utskott: omsorgs-, utbildnings- och allmänna utskottet.

  En ändring av den politiska organisationen till en styrelse som ansvarar för kommunens verksamhet under fullmäktige ger en tydligare styrning av kommunen och kortare beslutsvägar. Förändringen skulle innebära färre politiska sammanträden. En ändrad tjänstepersonsorganisation anpassad till den politiska organisationen ger bättre förutsättningar till styrning och ledning samt effektiviseringar.

  Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 §41 att uppdra till kommunchef att ta fram förslag på förändring av politiska organisationen med inriktning mot en organisationsmodell innefattande en kommunstyrelse med utskott.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 3 september, § 151 att uppdra till kommunchef att utifrån dagens diskussioner sammanställa ett underlag som skickas ut som remiss till kommunens politiska partier. Remisstiden pågår till den 20 september.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2019, § 121 att föreslå kommunstyrelsen:
  1. Uppdra till kommunchef att tillsätta arbetsgrupp för förändring av den politiska organisationen. Arbetsgruppen ska bestå av kommunchef och en representant från varje politiskt parti.
  2. En eventuellt beslutad förändrad politisk organisation ska kunna sjösättas den 1 januari 2021.

  Bilagor

 • När kommunchefen inte är i tjänst så övertar ställföreträdande kommunchef över kommunchefens uppdrag och befogenheter.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott har att besluta om ställföreträdande kommunchef.

  Kommunchefens förslag på ställföreträdande kommunchef:
  - Catharina Norberg är ställföreträdande under perioden 2019-09-25 -- 2019-11-21
  - Erik Kristow är ställföreträdande under perioden 2019-11-22 -- 2020-12-31

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2019, § 123 att föreslå kommunstyrelsen att:
  1. Delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen uppdateras med rätt för kommunstyrelsens arbetsutskott att utse ställföreträdare för kommunchef.
  2. Utse ställföreträdande kommunchef:
  Catharina Norberg är ställföreträdande kommunchef under perioden 2019-09-25 -- 2019-11-21
  Erik Kristow är ställföreträdande kommunchef under perioden 2019-11-22 -- 2020-12-31

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har en stående punkt för att lämna rapporter.

 • Kommunchef Stefan Wallsten rapporterar om aktuella frågor inom koncernen.

 • Beslut efter inspektion hos Överförmyndarnämnden Mitt, ks 19/281

  Pressmeddelande – Norrskog satsar i Hissmofors och avvecklar sågverket i Östavall, ks 19/297

  Pressmeddelande från Norrskog – Största händelsen på 90 år, ks 19/298

  Fråga och svar om fiberanslutning, ks 19/299

 • Sara Henriksson:
  Specialattest leasingfakturor för bilar § 1, 3 – 6, 10, ks 19/17

  Kommunstyrelsens beslutsattestanter och ersättare § 2, 7-8, ks 19/17

  Teckningsrätter av kommunala värdehandlingar och förbindelser samt mervärdesskatt och arbetsgivardeklaration, § 4, ks 17/251

  Stefan Wallsten, kommunchef:
  Kommunstyrelsens beslutsattestanter och ersättare, ks 19/17: § 9-10

  Catharina Norberg, ekonomichef:
  Avskrivning av fordringar upp till ett belopp av 10 000 kronor, ks 19/18, § 1-10

  Sten-Ove Danielsson, kommunstyrelsens ordförande:
  Bostadsanpassningsbidrag: ks 18/270, ks 18/349, ks 18/296, ks 18/351, ks 18/280, ks 18/395, ks 18/396, ks 18/353, ks 19/28, ks 18/352, ks 18/304, ks 18/393, ks 19/36, ks 19/112, ks 19/130, ks 19/53, ks 19/86, ks 19/86, ks 19/104, ks 19/85, ks 19/140, ks 19/120

  Gunilla Sjögren, fritidskonsulent:
  Bidrag till samlingslokaler 2019, ks 19/41
  Bidrag till pensionärsföreningar, ks 19/27
  Bidrag till föreningar till föreningar för personer med funktionsnedsättningar, ks 19/23
  Anläggningsbidrag, ks 19/25
  Riktat bidrag, ks 19/26
  Lokalt aktivitetsstöd hösten 2018, ks 19/43

  Registrering för lotteri enligt 17 § lotterilagen, ks 18/300
  Registreringslotteri enligt Spellagen 6 kap 9 §, ks 19/146, ks 19/204, ks 19/224, ks 19/301

  Elin Österlund Nyström, nämndsekreterare:
  Ansökan om antagning i allmänna hemvärnet, ks 19/217

 • Föreningen har inkommit med kompletterande redovisning av kostnader för arrangemanget.

  Destination Ljungandalens ekonomiska förening ansöker om 20 000 kronor till medfinansiering av Sveriges längsta loppis.

  2017 beviljades föreningen 15 000 kronor av kommunstyrelsen till kostnader för marknadsföring av arrangemanget. Kommunstyrelsen ställde sig positiv till utökat bidrag kommande år om sträckan för loppisen utökas västerut i kommunen.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2019, § 103 att avvakta med beslut i väntan på förenings redovisning av intäkter och uppkomna kostnader för arrangemanget.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2019, § 122 att:
  1. Bevilja 10 000 kronor i medfinansiering av arrangemanget Sveriges längsta loppis.
  2. Kommunstyrelsens arbetskott uppmanar föreningen att fortsättningsvis inkomma med ansökan om medfinansiering i god tid innan arrangemanget.

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.