Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Länsstyrelsen Västernorrland besöker kommunstyrelsen som en del i deras stöd inom området krisberedskap.

  Vid besöket informeras om det ansvar som finns för kommuner och regionen enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och den överenskommelse som tecknats mellan Sveriges kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gällande krisberedskap och civilt försvar.

 • Information lämnas i följande ärenden:

  KS 12/183, Förlängning av kommunchefsavtal – Erik Kristow, personalchef

  KS 19/3, Ekonomirapport – Catharina Norberg, ekonomichef

  KS 18/5, Budget 2019 – åtgärder för kommunstyrelsen – Sara Henriksson, kommunchef

  KS 19/9, Rapport från utvecklingsenheten – Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten

  KS 19/38, Förslag till svar på revisionens granskning av projektet Samlad kraft för Ånges framtid – Malgorzata Hammarberg, verksamhetsansvarig för arbetsmarknad och integration

  KS 19/75, Ansökan om medel till förstudie innefattande utställningsförnyelse av basutställningen på naturum – Stefan Wallsten

  KS 18/315, Försäljning av fastigheten Klöstre 37:1 – Stefan Wallsten

 • Föreligger förslag till anställningsavtal för uppdraget som kommunchef och chef för kommunledningskontoret.

  Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari informerade personalchef Erik Kristow om förslag till nytt ledaravtal för Sara Henriksson. Vissa justeringar i förslaget till avtal skulle göras och avtalet presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars.

  Sara Henriksson har ett tidsbegränsat chefsförordnande som kommunchef till och med 2019-04-01 med möjlighet till förlängning. Hon har i botten en tillsvidareanställning i Ånge kommun.

 • Förvaltningscheferna lämnade den 4 mars ny prognos för 2019. Prognosen överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut den 25 februari om förväntade resultat 2019. Prognosen förutsätter att åtgärder vidtas inom respektive nämnd/förvaltning.

  Förslag till åtgärder kommer att lämnas till nämnderna enligt följande:
  Socialnämnden 28 februari
  Utbildningsnämnden 13 mars
  Tekniska nämnden 11 april

  Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari att uppdra till kommunchef att återkomma med förslag till åtgärder i kommunstyrelsens organisation för att nå minst 1 miljoner kronor bättre resultat än budget.

  Kommunchef Sara Henriksson lämnar förslag till åtgärder inom förvaltningen. Åtgärderna är både sådana som kan beslutas av kommunchef och sådana som behöver beslutas av kommunstyrelsen.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 mars 2019, § 16 att:
  1. Tacka för rapporten.
  2. Förslag till åtgärder i kommunstyrelsens organisation presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars.

 • Förvaltningscheferna lämnade den 4 mars ny prognos för 2019. Prognosen överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut den 25 februari om förväntade resultat 2019. Prognosen förutsätter att åtgärder vidtas inom respektive nämnd/förvaltning.

  Förslag till åtgärder kommer att lämnas till nämnderna enligt följande:
  Socialnämnden 28 februari
  Utbildningsnämnden 13 mars
  Tekniska nämnden 11 april

  Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari att uppdra till kommunchef att återkomma med förslag till åtgärder i kommunstyrelsens organisation för att nå minst 1 miljoner kronor bättre resultat än budget.

  Kommunchef Sara Henriksson lämnar förslag till åtgärder inom förvaltningen. Åtgärderna är både sådana som kan beslutas av kommunchef och sådana som behöver beslutas av kommunstyrelsen.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2019, § 10 att:
  1. Föreslå kommunfullmäktige besluta att inte göra ramjusteringar i dagsläget, den senaste skatteunderlagsprognosen är 0,6 miljoner kronor bättre än den budget som kommunfullmäktige tog beslut om i november.
  2. Föreslå kommunfullmäktige besluta om förväntade resultat för 2019 enligt nedanstående och att respektive nämnd ska vidta åtgärder för att nå detta:
  Kommunstyrelsen, minst + 1 miljon kronor
  Tekniska nämnden, minst +0,5 miljon kronor, inklusive rivning av Västerhångsta 6:142 och 6:143
  Utbildningsnämnden, minst +0,5 miljon kronor
  Socialnämnden, max -5,6 miljoner kronor.
  3. Kommunstyrelsen beslutar att det efter avslutad löneöversyn, ska finnas 1 miljon kronor kvar av de medel som avsatts i budget för löneöversyn 2019.
  4. Kommunstyrelsen beslutar beräkna prognosen för Ångefallen Kraft AB med en nettointäkt på 8 miljoner kronor 2019.
  5. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchef att återkomma med förslag till åtgärder i kommunstyrelsens organisation för att nå minst 1 miljoner kronor bättre resultat än budget.
  6. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Stefan Wallsten att upprätta en risk- och
  konsekvensanalys för Fränsta simhall, både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv.
  7. Kommunstyrelsen antar förslag till fördelning av kommunstyrelsens ekonomiska ram per ansvarsområde
  Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2019, § 5 att:
  1. Inga ramjusteringar genomförs i dagsläget, den senaste skatteunderlagsprognosen är 0,6 miljoner kronor bättre än den budget som kommunfullmäktige tog beslut om i november.
  2. Kommunfullmäktige beslutar om det förväntade resultatet för 2019 enligt nedanstående och att respektive nämnd ska vidta åtgärder för att nå detta:
  Kommunstyrelsen, minst + 1 miljon kronor
  Tekniska nämnden, minst +0,5 miljon kronor, inklusive rivning av Västerhångsta 6:142 och 6:143
  Utbildningsnämnden, minst +0,5 miljon kronor
  Socialnämnden, max -5,6 miljoner kronor.
  Reservationer
  Stig Malmberg, sd, Erik Thunefors, sd, Eva Eriksson, sd, Tony Jensén och Dennis Hjalmarsson, sd reserverar sig mot beslutet.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 mars 2019, § 17 att förslag till åtgärder i kommunstyrelsens organisation presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars.

 • Skriftlig återrapportering enligt kommunstyrelsens beslut den 13 november 2018.

  Annelie Axelsson, näringslivschef har tillsammans med företagarna tagit fram en handlingsplan och skapat aktiviteter för att utveckla framtidens näringslivsarbete.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2018, § 248 att:
  1. Anta förslag till handlingsplan för näringslivsarbetet.
  2. Uppföljning av arbetet sker fyra gånger per år till kommunstyrelsen.

 • Revisorerna har uppdragit till KPMG att översiktligt granska kommunens styrning av projektet Samlad kraft för Ånges framtid.

  Syftet med granskningen var att undersöka om kommunen har haft erforderlig kontroll över projektet.
  Revisorernas sammanfattande bedömning, utifrån syftet, är att kommunen har haft erforderlig kontroll över projektet.

  Revisorerna har lämnat följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
  • Kommunstyrelsen och nämnderna att säkerställa att projekt drivs i enlighet med kommunens projektmodell.
  • Kommunstyrelsen att utveckla en modell för samverkan mellan kommunens verksamheter och externa parter, även på ledningsnivå.

  Malgorzata Hammarberg, verksamhetsansvarig för arbetsmarknad och integration svarar i yttrande att kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas rekommendationer och har för avsikt att beakta dessa i sitt fortsatta arbete.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 mars 2019, § 28 att föreslå kommunstyrelsen svara revisionen att kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas rekommendationer och har för avsikt att beakta dessa i sitt fortsatta arbete.

  Bilagor

 • Bron Innovation är regionens digitala kluster som samlar akademi, privata och offentliga aktörer med det gemensamma målet att stärka vår regions attraktivitet, utveckling och tillväxt inom digitalisering.

  Bron Innovation har sedan starten varit involverade i ett antal olika initiativ som tillsammans har genererat över 80 miljoner i projektmedel till regionen med fokus på digital utveckling. De har också arbetat mycket aktivt och framgångsrikt med kompetensförsörjningsfrågor, etableringsfrågor och tillväxt av nya företag inom IT-sektorn i vår region.

  Bron Innovation AB har till Ånge kommun ansökt om totalt 60.000 kronor i medfinansiering till projektet Digital Innovationshub Västernorrland. Projektet har som mål att öka privata företags investeringar i forskning- och innovation samt att etablera en regional verksamhet som stödjer företag och offentliga aktörers digitala utveckling i form av en digital innovationshub.

  Projektets förväntade resultat är att 100 företag deltar i olika delar i projektets aktiviteter, att 16 företag genomför konkreta FoI-aktiviteter (Innovationssprintar), samt att 50 rekryteringar från andra regioner genomförs och 3 nya etableringar av verksamheter inom IT-området görs.

  Genom projektet vill Bron Innovation också utveckla området Govtech, som innebär att en utvecklingsmiljö växer upp runt den offentliga sektorn med fokus på nya digitala tjänster för medarbetare och medborgare. Projektet ska innan avslut har utvecklats till en europeisk digital innovationshub, med EU-finansiering från Digital Europe-programmet.

  Näringslivskontoret bedömer att projektet är väl utarbetat och att det möter ett tydligt behov när det gäller att stödja den privata sektorns investeringar i forskning och innovation, liksom att stödja den digitala utvecklingen inom såväl privat och offentlig sektor. Projektet bedöms också ha god potential att nå det långsiktiga effektmålet, att utvecklas till en europeisk digital
  innovationshub från år 2021.

  Med hänsyn taget till utrymmet i kommunens budget och den organisatoriska utmaningen för näringslivsverksamheten, samt att Ånge kommun under 2018 och 2019 redan medfinansierar ett projekt för att stärka den digitala utvecklingen hos små- och medelstora företag i kommunen, föreslås dock att projektansökan ej beviljas.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 mars 2019, § 29 att föreslå kommunstyrelsen att inte medfinansiera projektet Innovationshub Västernorrland.

  Bilagor

 • Det finns ett påtagligt behov av en gemensam funktion som ansvarar för ett riktat arbete för utländska etableringar. Ett investeringsfrämjande arbete ska stärka kommunerna med expertkompetens och struktur, samt agera som en neutral part/landningsplats för olika förfrågningar.

  Merparten av kommunerna i länet (ej Ånge och Sundsvall) har därför under några år, både genom förstudier och i det nuvarande EU-projektet High Coast Invest, gemensamt arbetat för att fler utländska företag ska etablera sig i länet. Uppbyggnaden av investeringskontoret High Coast Invest utgör en god grund för ett regionalt fortsatt hållbart investeringsfrämjande arbete.

  Nuvarande projekt har identifierat tydliga hållbara attraktiva erbjudanden och har under projekttiden hittills medverkat till att fyra etableringar påbörjats. Företagen beräknar att dessa kommer att kunna generera upp till 120 arbetstillfällen.

  I den utvärderingen som fortgår av pågående projekt lyfter kommunerna fram att Västernorrland behöver fortsätta det investeringsfrämjande arbetet. Framförallt poängteras att behovet av sakkunnig verksamhet som kan bistå kommunerna och samtidigt stärka samverkan mellan kommunerna för utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och dynamiskt näringsliv.

  Investeringsfrämjande arbete kännetecknas av långa ledtider och många parallella processer, arbetet har därför inom många områden bara påbörjats och mer tid behövs. Kunskapen i regionen är begränsad kring vad som krävs för att lyckas med en bra paketering av ett affärserbjudande riktat mot utländska investerare. Därför är det viktigt att kommunerna i Västernorrland tar nästa steg genom ett fortsatt arbete i ett projekt för att på sikt formalisera en ordinarie organisation kring ett investeringsfrämjande arbete i Västernorrland.

  Projektets ska arbeta med 4 utvecklingsområden:
  - Effektiva etableringsprocesser
  - Stärkta strategiska nätverk
  - Hållbara etableringar
  - Business retention. (Expansionsinvesteringar av utlandsägda företag som redan finns i regionen)

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 mars 2019, § 30 att föreslå kommunstyrelsen att:
  1. Under förutsättning att beslut tas enligt bifogad finansieringsplan hos deltagande medfinansiärer delta och medfinansiera projektet Investeringsfrämjande i Västernorrland med totalt 179 162 kr under åren 2019–2022, genom att belasta Utvecklingsenhetens budget år 2019 med 44 588 kr, och att medfinansiering därefter uppmärksammas i budgeten i kommande budgetarbete med 60 765 kr under åren 2020 – 2021 samt 13 044 kr för år 2022
  2. Uppdra till kommunchefen att tillsammans med regionen och andra intressenter skapa förutsättningar för en permanent regional organisation kring investeringsfrämjande i Västernorrland efter år 2022.

   

  Bilagor

 • I september 2018 genomförde Naturvårdsverket tillsammans med Centrum för naturvägledning samt Naturhistoriska Riksmuseet sin femåriga uppföljningskontroll av naturum Ånge. Besöket resulterade i en rapport där Naturvårdsverket ställde krav om genomförande av en förstudie under våren 2019 (senast maj) där Ånge kommun presenterar en förnyelse av basutställningen på naturum.

  Kostnad för att genomföra förstudien beräknas till 80 000 kronor.
  En ansökan till Leader Mittland Plus är inlämnad på samma summa. Beslutsmöten är planerade den 11 mars och den 11 april.

  Förstudien bör påbörjas nu för att hinna klar innan utsatt tid i maj.
  Utvecklingsenheten ansöker om att 80 000 kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter bokas upp som säkerhet om kommunen inte får ett bifall på ansökan från Leader Mittland Plus.

  Bakgrund: Naturum byggdes 1996 och utställningen har inte förnyats sedan dess. Vid Naturvårdsverkets tidigare uppföljningskontroll 2012 ställdes samma krav. Ett projekt genomfördes 2011–2014 med förslag på utställningsförnyelse, som svar på kravet. Ingen förnyelse genomfördes efter 2014.
   

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 mars 2019, § 31 att föreslå kommunstyrelsen bevilja att 80 000 kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter bokas upp som säkerhet om kommunen inte får ett bifall på ansökan från Leader Mittland Plus.

 • Sten-Ove Danielsson informerar om Ånge, Sundsvall och Timrå kommuners arbete inför att eventuellt bilda ett gemensamt turismbolag.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 mars 2019, § 32 att föreslå kommunstyrelsen att Ånge kommun ställer sig positiv till att tillsammans med Sundsvall och Timrå kommuner ta fram förslag till en gemensam turismorganisation.

 • Beslut om årlig uppdragsersättning för 2019 till Ljungaverk Folketshusförening, perioden januari-juni.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 mars 2019, § 26 att föreslå kommunstyrelsen utbetala 175 000 kronor i uppdragsersättning till Ljungaverk Folketshusförening för perioden januari-juni 2019.

 • Beslut om årlig uppdragsersättning för 2019 till Ånge Folketshusförening, perioden januari-juni.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 mars 2019, § 27 att föreslå kommunstyrelsen utbetala 175 000 kronor i uppdragsersättning till Ånge Folketshusförening för perioden januari-juni 2019.

 • Skrivelse med nytt förslag till upplägg har den 28 februari kommit från Mid Adventure Sweden AB:
  - I samband med avstyckning av badstranden styckas Klöstre 37:1 av enligt den kartbilaga som är bifogad skrivelsen.
  - Mid Adventure Sweden AB köper del 2 (enligt kartbilagan) för köpesumman 650 000 kronor
  - Ånge kommun fortsätter att äga del 1 (enligt kartbilagan)
  - Fram till avtalsskrivning föreslås att Mid Adventure Sweden AB förlänger arrendet och skriver en avsiktsförklaring med Ånge kommun.

  Kommunen har blivit kontaktad av ett lokalt företag som visar intresse för att köpa hela eller del av fastigheten Klöstre 37:1.

  En skrivelse har den 28 januari 2019 inkommit från Mid Adventure Sweden AB. Utifrån den dialog som förts och de värdeutlåtanden som lämnats för fastigheten Klöstre 37:1 har företaget beslutat följande:
  - Företaget föreslår att det skrivs ett servitut på 100 år på badstranden, gångväg och delar av parkering istället för en avstyckning då det ändå ska skrivas för gångväg och parkering i anslutning till stranden. En avstyckning kostar både tid och pengar.
  - Enligt de värderingar som är gjorda kan företaget betala 650 000 kronor för Klöstre 37:1.

  Skrivelse och värdeutlåtande har inkommit från Mid Adventure Sweden AB om fastigheten Klöstre 37:1, med förslag till köpesumma om 741 000 kronor. Om Ånge kommun avser att stycka av marken för att äga badet osv. föreslås detta räknas av i förhållande till den hektar det gäller (46 574 kronor/ha).

  Arrendeavtalet gällande fastigheten Klöstre 37:1, som är tecknat mellan Mid Adventure och markägaren Ånge kommun, har sagts upp av arrendatorn fr.o.m. 2018-07-01. Arrendatorn är intresserad av att köpa fastigheten.

  Ett informationsmöte för allmänhet och närboende har hållits där politiska representanter deltog.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september 2018, § 106 att uppdra till teknisk chef Ove Skägg tillsammans med verksamhetsutvecklare Anders Lindqvist:
  - Kontakta Lantmäteriet och kontrollera möjligheten till avstyckning av fastigheten där området för badplatsen behålls i kommunens regi.
  - Inhämta värdering av fastigheten från oberoende part
  Kommunstyrelsen beslutade den 18 december 2018, § att anta förslag till tidplan.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari 2019, § 8 att:
  1. Uppdra till Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten att föra fortsatt dialog med Mid Adventure Sweden AB.
  2. Återrapportering sker till kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari.
  Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2019, § 12 att kommunstyrelsen avböjer erbjudandet från Mid Adventure Sweden AB.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 mars 2019, § 34 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen besluta att kommunen ställer sig i grunden positiv till Mid Adventure Sweden AB:s förslag.
  2. Föreslå kommunfullmäktige att ge uppdrag till Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten att ta fram en mer detaljerad kartskiss som även ska innehålla planerade servitut, samt att ta fram ett förslag till avsiktsförklaring.

  Bilagor

 • Ett förslag har inkommit från gruppen Klimatstrejk i Ånge om klimatomställningsplan för Ånge kommun.

  För att nå tvågradersmålet behövs årliga utsläppsminskningar på 16 %. Förslagsställaren vill därför att Ånge kommun tar fram en klimatomställnings- och folkbildningsplan med målet att kommunen ska ha uppnått nollutsläpp till år 2030. För att uppnå detta föreslås satsningar på energieffektivisering och förnybara energikällor, en fossilfri elförsörjning, minska transporterna, skapa en fossilfri trafik, minska matens klimatpåverkan, ha en hållbar matproduktion i närområdet, klimatneutrala bostäder, hållbara konsumtionsmönster, gröna jobb och en klimatsmart välfärd.

  Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg svarar förslagsställaren att kommunens avsikt är att samla sig till en helhet kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet då de alla ingår i ett gemensamt system. Där kommer FN:s Agenda 2030-mål bli verktyget. Hur detta ska göras i Ånge kommun har inte diskuterats så ingående ännu.

  Bilagor

 • Utvecklingsenheten rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om pågående verksamhet och projekt.

 • Kommunchef Sara Henriksson rapporterar.

 • Kommunstyrelsen har en stående punkt för att lämna rapporter.

   

 • Bidrag till naturum Ånge avseende anslaget 1:3 åtgärder för värdefull natur anslagspost 2 för budgetåret 2019, ks 19/76

  Skrivelse till statssekreterare Alejandro Firpo om nedläggningshotet av arbetsförmedlingen i Ånge, ks 19/84

  Brev från Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg till kommuner regioner och länsstyrelser, ks 19/92

  Dom gällande överklagande av beslut om jäv i ärendet Motion om stöd för elever med särskilda behov, ks 17/235-18

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.