Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas. 

  Ordförande informerar även om rådande rutiner och regler kring anmälan av jäv och intressekonflikt.

 • Stig Grip (M) har avsagt sitt förtroendeuppdrag som ledamot i socialnämnden, ledamot i socialnämndens arbetsutskott samt ersättare i kommunstyrelsen.

 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas. 

  Ordförande informerar även om rådande rutiner och regler kring anmälan av jäv och intressekonflikt.

 • Stig Grip (M) har avsagt sitt förtroendeuppdrag som ledamot i socialnämnden, ledamot i socialnämndens arbetsutskott samt ersättare i kommunstyrelsen.

  Moderaterna har inkommit med nominering av Hans-Erik Beck (M) som ledamot i socialnämnden, ledamot i socialnämndens arbetsutskott samt ersättare i kommunstyrelsen.

   

  Kommunfullmäktiges valberedning har konstaterat att det föreligger valbarhetshinder för en ledamot i socialnämnden. Anna Mickelsson (VF) är folkbokförd i en annan kommun. I kommunallagen 4 kap, § 7 framgår bland annat:

  För en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden.

  Av Sveriges Kommuner och Regioners förslag till Arbetsordning för Kommunfullmäktige finns ett förtydligande om hur kommunallagen 4 kap, § 7 bör tolkas och vad det innebär i praktiken:

  Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelsens kansli.

  Kommentar: Paragrafen tar sikte på förtroendevalda som upphör att vara valbara, 4 kap. 7 § KL. Deras uppdrag upphör vid första fullmäktigesammanträdet efter det att valbarheten upphörde. För att fullmäktige ska kunna fatta ett beslut innan uppdraget förfaller, är det nödvändigt att den förtroendevalde omgående ger in sin ansökan om att få kvarstå vid sitt uppdrag. Ärendet måste beredas.

  Kommunledningsförvaltningen har fört dialog med partiet över en period och betonat vikten av en ansökan om dispens. Förvaltningen och partiet kom överens om att en ansökan om dispens senast måste inkomma 2021-11-19. Efter det datumet finns ingen rimlig möjlighet att möta kommunallagens krav på beredningstvång. Förvaltningen kunde konstatera att ingen ansökan om dispens inkommit 2021-11-19. Som konsekvens har fullmäktige att konstatera att Anna Mickelssons (VF) förtroendeuppdrag upphör 2021-11-29.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.