Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunfullmäktige har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Du som ledamot i fullmäktige får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör dig själv, din make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående.

  Om du känner till en omständighet som kan göra att du är jävig ska du själv berätta det.

 • Under allmänhetens frågestund, har kommuninvånarna möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet.
  För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till Kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev, eller per e-post (ange@ange.se).

 • En stående punkt på dagordningen är ”Korta frågor och korta svar”, där ledamöter får fråga andra ledamöter. Maximalt en minut för frågan och maximalt en minut för svar. Replik tillåts. Ordföranden kan avbryta vid behov. Även ersättare som inte tjänstgör ska tillåtas ställa frågor.

 • Jenny Ahlström, s har avsagt sig uppdraget som ersättare i Överförmyndarnämnden Mitt.
  Socialdemokraterna nominerar till fyllnadsvalet xx.

  Jörgen Hafstad, s har avsagt sig uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
  Socialdemokraterna nominerar till fyllnadsvalet xx.

  Val till Samordningsförbundet Ånge
  Styrelsen består av 4 ledamöter och 4 ersättare. Kommunfullmäktige väljer 1 (en) styrelseledamot och 1 (en) ersättare för denne. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt. Mandatperioden sträcker sig från 1 april 2019 till 31 mars 2023.
  Kommunrevisorerna nominerar en revisor som sedan utses i kommunfullmäktige.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26, § 126, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram besparingsförslag till kommunfullmäktige i februari 2019 om beräknad minskning av skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag inte förändras positivt jämfört med övergångsregeringens budgetförslag. Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKL är dock 0,6 miljoner kronor bättre än den budget som kommunfullmäktige beslutade om i november 2018.

  Koncernledningen har under januari 2019 tagit fram en första prognos för året. Prognosen pekar mot ett underskott på 8 miljoner kronor för kommunens verksamheter och ett resultat på 3 miljoner kronor för ÅFA och 1 miljon kronor för Ånge Energi AB.

  Det budgeterade resultatet för kommunkoncernen är ett resultat på minst 3 miljoner kronor.

  Koncernledningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om förväntade resultat för 2019 för nämnderna och att respektive nämnd ska vidta åtgärder för att nå detta, vilket ger ett resultat på 4 miljoner kronor för kommunkoncernen.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2019, § 10 att:
  1. Föreslå kommunfullmäktige besluta att inte göra ramjusteringar i dagsläget, den senaste skatteunderlagsprognosen är 0,6 miljoner kronor bättre än den budget som kommunfullmäktige tog beslut om i november.
  2. Föreslå kommunfullmäktige besluta om förväntade resultat för 2019 enligt nedanstående och att respektive nämnd ska vidta åtgärder för att nå detta:
  Kommunstyrelsen, minst + 1 miljon kronor
  Tekniska nämnden, minst +0,5 miljon kronor, inklusive rivning av Västerhångsta 6:142 och 6:143
  Utbildningsnämnden, minst +0,5 miljon kronor
  Socialnämnden, max -5,6 miljoner kronor.
  3. Kommunstyrelsen beslutar att det efter avslutad löneöversyn, ska finnas 1 miljon kronor kvar av de medel som avsatts i budget för löneöversyn 2019.
  4. Kommunstyrelsen beslutar beräkna prognosen för Ångefallen Kraft AB med en nettointäkt på 8 miljoner kronor 2019.
  5. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchef att återkomma med förslag till åtgärder i kommunstyrelsens organisation för att nå minst 1 miljoner kronor bättre resultat än budget.
  6. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Stefan Wallsten att upprätta en risk- och
  konsekvensanalys för Fränsta simhall, både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv.
  7. Kommunstyrelsen antar förslag till fördelning av kommunstyrelsens ekonomiska ram per ansvarsområde

  Bilagor

 • Socialnämnden fattade beslut om reviderade "Tillämpningsanvisningar – vid beslut om insats inom omsorg enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §” 2018-10-29,§ 159 (SN 15/34-6).

  Nu övergår arbetet i att rent praktiskt och konkret lägga in schablontiderna och frekvenser i biståndsbesluten. Succesivt kommer alla nya biståndsbeslut att innefatta schablontider.

  Biståndsbeslut om individstöd ska enligt beslutet i Socialnämnden innebära en avgift. De första 3 månaderna är avgiftsfria och från och med den fjärde månaden införs samma avgift som inom hemtjänsten, omvårdnad/service nivå 1, 2, 3 och 4.

  Vid omprövningar av gällande beslut samt vid nya beslut ”Sociala insatser” tillämpas de nya riktlinjerna med en eller maximalt två sociala insatser.

  Tidigare beslut
  Socialnämnden beslutade den 17 december 2018, § 201 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att införa avgift för individstöd enligt hemtjänsttaxans fyra olika nivåer per den 2019-04-01. De tre första månaderna ska vara avgiftsfria för individstöd.
  2. De brukare som har ett ektuellt beslut ska skriftligen informeras senast under januari 2019.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari 2019, § 3 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att införa avgift för individstöd enligt hemtjänsttaxans fyra olika nivåer per 2019-04-01. De tre första månaderna ska vara avgiftsfria för individstöd.
  Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2019, § 15 att föreslå kommunfullmäktige att införa avgift för individstöd enligt hemtjänsttaxans fyra olika nivåer per 2019-04-01. De tre första månaderna ska vara avgiftsfria för individstöd.

  Bilagor

 • Ingeborg Torung, s och Leif Byqvist har den 26 oktober 2017 lämnat in en motion om arbetstidsförkortning för äldre arbetstagare.

  Motionärerna föreslår att kommunen inför en modell för arbetstidsförkortning som innebär att personer som fyllt 61 år ska kunna gå ned i arbetstid enligt en modell som innebär 80 procent arbetstid, 90 procent av lönen och 100 procent insättning till tjänstepensionen.

  Yttrande angående motionen av personalchef Erik Kristow:
  I likhet med andra förslag om arbetstidsförkortning, främst 6 timmars arbetsdag, så innebär en sådan modell att kommunen behöver skjuta till ekonomiska resurser för att finansiera reformen. Beroende på vilka yrkeskategorier som omfattas kan den direkta kostnaden dock bli betydligt lägre än den enkla matematiken visar. I bästa fall ökar inte kostnaden ifall den person som omfattas klarar av att utföra sitt arbete på 80 procent av tiden.

  Med tanke på de stora pensionsavgångar som sker framöver kan modellen vara värd att pröva. Syftet med en sådan reform är att klara av generationsväxling, att föra över kompetens till andra medarbetare och att de personer som omfattas i annat fall kan bedömas gå i pension tidigare än önskvärt (alternativt riskerar att drabbas av sjukskrivningar).

  Någon forskning kring en sådan här modell har ej hittats, men de erfarenheter som redovisats i media pekar på positiva effekter utifrån hur chefer och medarbetare bedömer situationen. Också genom ett logiskt resonemang förefaller modellen (rätt tillämpad) kunna ha goda effekter i form av kompetensförsörjning och kompetensväxling, samt för den enskilde individen. De höjningar av pensionsåldern som görs och kan antas komma att göras framöver gör att arbetslivet behöver anpassas och bli mer flexibelt för att möta behoven hos äldre arbetstagare.

  Slutsatser vad gäller ett eventuellt försök i Ånge kommun
  80-90-100-modellen kan vara en del i den strategi för kompetensförsörjning som håller på att tas fram. Till skillnad från dyra modeller med generell arbetstidsförkortning så är 80-90-100-modellen, rätt använd, en mer träffsäker metod för att uppnå goda syften.

  Modellen behöver beskrivas mer specifikt för att vara möjlig att bedöma. Det är viktigt att ett sådant förslag får de effekter som eftersträvas och träffar rätt personalgrupper. Det krävs en grundlig utredning för att ta reda på vilka de faktiska erfarenheterna är från till exempel Helsingborg. Hur har det påverkat hälsa, kompetensförsörjning och kompetensväxling? Arbetar medarbetarna fler år? Har sjukskrivningarna minskat? Från vilket år ska man omfattas? Behöver vi ytterligare premiera personer som fyllt 65 år? Vilka personer kan komma i fråga och vilka krav ska ställas på dem? Dessutom behöver de ekonomiska konsekvenserna för kommunen analyseras närmare.

  I det fall beslut fattas om att gå vidare i frågan behövs också resurser tillföras för att anlita konsult som gör en grundlig analys och tar fram ett konkret förslag.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 december 2018, § 47 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
  Kommunstyrelsen beslutade den 18 december 2018, § 273 att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. I dagsläget är det, med hänsyn till det ekonomiska läget och personalsituationen, inte möjligt att erbjuda personer som fyllt 61 år att gå ned i arbetstid enligt en modell som innebär 80 procent arbetstid, 90 procent av lönen och 100 procent insättning till tjänstepensionen. Modellen kan dock vara intressant som en del i den framtida kompetensförsörjningsstrategin.

  Bilagor

 • Eva Wernström Persson, v, Örjan Olsson, v, Birgitta Liivlaid, v och Jessica Liivlaid har den 14 augusti 2018 lämnat in en motion om införande av sex timmars arbetsdag.

  Motionärerna föreslår att Ånge kommun genomför ett försöksprojekt med sex timmars arbetsdag inom en eller flera av sina verksamheter, t ex för sjuksköterskor eller undersköterskor, under sex månader till ett år och att Ånge kommun genomför därpå följande utvärdering av projektet.

  Personalchef Erik Kristows bedömning är att ett sådant försöksprojekt medför kostnader som inte ryms inom den ekonomiska ramen eller de prioriteringar som har gjorts i kommunen.

  En slutsats är att arbetstidsförkortning kan vara en lösning för verksamheter där stor del av personalen är sjukskrivna, men sådana problem kan också lösas genom andra åtgärder, såsom planering, tydliga mål, gott ledarskap och delaktighet från medarbetarnas sida i hur verksamheten sköts.

  Slutsatser vad gäller ett eventuellt försök i Ånge kommun
  Ifall ett försök med sex timmars arbetsdag ska genomföras i Ånge kommun behöver ett sådant projekt planeras mycket noggrant, ekonomiska resurser tillföras och personal nyanställas för att bemanna verksamheten, så att brukarna får den hjälp som de har rätt till. Det måste också göras en plan för hur återgången till normal arbetstid ska ske.

  Ifall det beslutas att göra en satsning i Ånge i syfte att förstärka kvaliteten i vård och omsorg och skapa en bättre arbetsmiljö kan med fördel andra åtgärder prövas, såsom att använda pengarna för att öka bemanningen generellt eller höja löner för yrkesgrupper där kommunen idag ej lyckas rekrytera medarbetare.

  Det bör också noteras att Kommunal inte driver frågan om kortare arbetstid, eftersom det krockar med målet att få till heltid för alla som vill.

  Tidigare beslut
  Personal- och organisationsutskottet beslutade den 4 december 2018, § 48 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
  Kommunstyrelsen beslutade den 18 december 2018, § 274 att avslå motionen.
  Reservationer
  Örjan Olsson, v reserverar sig mot beslutet.

  Bilagor

 • Eva Mörk Månsson, s har den 4 juni 2017 lämnat in en motion och önskat att förtroendevalda ska få utbildning inom HBTQ-frågor.

  Kanslichef Elin Rapp har skrivit ett yttrande angående motionen:
  Som beslutsfattare i kommunen finns många viktiga områden att ha kunskap och insikt i som till exempel barns rättigheter, minoriteters rättigheter och även om HBTQ-rättigheter. Därför kan det vara bra att politiskt bestämma om denna fråga är prioriterad framför annan information. Eller om den ska ses som en del av en fortgående process, där mer kunskap om mänskliga rättigheter förmedlas till politiker.

  En separat utbildningsdag till politiker är inte finansierad i budget, då ingår dagsarvoden och förlorad arbetsförtjänst. Uppskattad kostnad för ersättningar i samband med ett sammanträde med fullmäktige är ca 65 000 kr.
  För att inte utöka kostnaderna allt för mycket kan det vara ett alternativ att göra ett utbildningstillfälle endera vid en presidiedag, där många ledande politiker samlas, eller innan ett fullmäktigesammanträde. Alternativt att göra flera utbildningstillfällen i samband med nämndernas möten, för att nå som många som möjligt.

  Elin Rapp, kanslichef, rekommenderar i så fall att anlita RFSL som är en organisation som har fått kommunalt stöd, både i form av bidrag och genom samarbete i Ånge Pride.

  RFSL Sundsvall kan hålla utbildningar i olika omfattningar. De anpassar upplägget efter önskemål och förfrågan. Många väljer följande upplägg:
  1. Behövs kunskap om hbtq?
  2. Kort om vad RFSL är och gör
  3. Vad sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck är och kan definieras
  4. Normer och hur de påverkas oss alla
  5. Strategier på vad vi kan göra för att skapa ett mer inkluderande klimat på arbetsplatsen och i samhället

  Prisbild för utbildning som sker under en för- eller eftermiddag (kl. 8-12 alt. kl. 13-17) är 5 800 kronor + moms och reseersättning.

  Svar på motionen
  Rekommendationen är att om motionen bifalls även fördela budget därefter. Annars använda sig av de befintliga mötestillfällena, och prioritera ned andra informationer för att få tid till denna utbildning.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari 2019, § 5 att överlämna ärendet för beslut till kommunstyrelsen.
  Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2019, § 16 att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. Samtliga förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022 kommer att erbjudas HBTQ-utbildning på kvällstid. Deltagandet är frivilligt och inget arvode utgår för utbildningstillfället.

  Bilagor

 • Birgitta Sjögren, s har den 26 februari 2017 lämnat in en motion om stöd till föreningar.

  Hon skriver att föreningslivet är en viktig del i människors liv och för ett levande samhälle. Det blir dock allt svårare att få personer som vill ta på sig ansvarsuppdrag i styrelser. Små föreningar skulle vara hjälpt av en stödfunktion där exempelvis bokföring, utbildning och rådgivning ingår. Om det finns stöd att få kan uppdragen kännas överkomliga och det blir lättare att rekrytera till posterna.

  Motionären föreslår
  - att kommunen utreder och ser över möjligheterna för stöd och hjälp i någon form till dessa små föreningar snarast.

  Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten svarar i yttrande att utvecklingsenheten tillsammans med arbetsförmedlingen och Samhall under 2018 har genomfört en förstudie kring ”föreningspool” för att hjälpa föreningar. I december 2018 fick kommunen en muntlig redogörelse över föreningars behov. En skriftlig redogörelse samt ett möte mellan parterna kommer att ske under januari månad. När förstudien är klar ska den redovisas till kommunstyrelsen.

  Svar på motionen
  Rekommendationen från Stefan Wallsten är att motionen anses besvarad. När förstudien presenteras för kommunstyrelsen ska eventuella föreslag presenteras.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari 2019, § 7 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
  Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 209, § 19 att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. Den efterfrågade översynen är genomförd.

  Bilagor

 • Kjell Grip, kd har den 8 augusti 2018 lämnat in en motion angående näringslivsdokument.

  Han skriver ”Vi vet alla hur avgörande näringslivet och företagsklimatet är för en kommuns utveckling. Ett dokument bör snarast utarbetas med tydlig, konkret beskrivning av kommunens målsättning, policy, strategi och arbetssätt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för företag, entreprenörer och presumtiva etableringar. Ett sådant dokument som tydligt visar kommunens ambitionsnivå, vårt arbetssätt och att dessa frågor har högsta prioritet, kommer att vara ett stöd för både politiker och tjänstemän samt bidra positivt till utvecklingen i Ånge kommun.”

  Han föreslår:
  - Att kommunfullmäktige beslutar att ge näringslivsansvarig på utvecklingsenheten i uppdrag att ta fram ett förslag till dokument som beskriver hur kommunen ska agera i näringslivsfrågor och företagsservice.

  - Att kommunfullmäktige därefter beslutar att stadfästa dokumentet.

  Svar från näringslivschef Annelie Axelsson:

  Under 2018 påbörjades ett arbete med målet att förbättra näringslivsklimatet genom det nystartade Näringslivsrådet. Rådet träffades vid flertalet tillfällen där man bl.a. genomförde workshops på temat. Målet var att sammanställa en gemensam handlingsplan för det fortsatta arbetet mot ett bättre näringslivsklimat.
  Handlingsplanen (se bilaga 1) som antagits av KS 2018-11-13 kan användas som en grund till det näringslivsdokument som motionsställaren önskar. Till handlingsplanen kommer aktivitetsplaner att tillkomma där en tydligare rollfördelning kommer att påvisas i övrigt anser jag att den uppfyller motionsställarens önskemål.

  Annelie Axelsson ser det som positivt att kommunfullmäktige går in och styrker det pågående arbetet, men det är viktigt att förtydliga att handlingsplan med tillkommande aktivitetsplaner är levande dokument som kommer att förändras kontinuerligt.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2019, § 29 att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. Kommunfullmäktige ger näringslivsansvarig på utvecklingsenheten i uppdrag att ta fram ett förslag till dokument som beskriver hur kommunen ska agera i näringslivsfrågor och företagsservice. Kommunfullmäktige stadfäster därefter dokumentet.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och december.

  Hantering av motioner:
  Inkomna motioner fördelas till rätt instans vid kansliets veckovisa beredning. Berörd nämnd diarieför, fördelar till handläggare med instruktion för besvarande samt information om senaste svarsdatum. Genomgångar av status ska ske månadsvis i kansliet. Motionen publiceras på www.ange.se/motioner.

  Enligt kommunallagen 5 kap 35 §:
  En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

  Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

  Obehandlade motioner:
  Motion – Dags att införa porrfilter på kommunens nätverk
  Motionär: Eva Mörk Månsson, s, Anette Lövgren, s
  Inlämnad: 2018-08-23
  Diarienr: 18/286

  Motion om införande av sex timmars arbetsdag
  Motionär: Eva Wernström Persson, v, Örjan Olsson, v, Birgitta Liivlaid, v
  Inlämnad: 2018-08-14
  Diarienr: ks 18/276
  Motionen behandlas vid dagens sammanträde.

  Motion om näringslivsdokument
  Motionär: Kjell Grip, kd
  Inlämnad: 2018-08-08
  Diarienr: ks 18/267
  Motionen behandlas vid dagens sammanträde.

  Motion om HBTQ-certifiering av alla skolor i Ånge kommun
  Motionär: Jessica Liivlaid, v, Örjan Olsson, v, Eva Wernström Persson, v
  Inlämnad: 2018-08-07
  Diarienr: 18/266
  Motionen har lämnats till utbildningsnämnden för yttrande.

  Motion om HBTQ-utbildning för förtroendevalda
  Motionär: Eva Mörk Månsson, s
  Inlämnad: 2018-06-04
  Diarienr: 18/215
  Motionen behandlas vid dagens sammanträde.

  Motion om att införa körkortsteori som valbar kurs på Bobergsgymnasiet
  Motionär: Erik Thunefors, (-)
  Inlämnad: 2018-03-05
  Diarienr: 18/86
  Motionen har lämnats till humanistiska nämnden för yttrande. Utbildningschefen uppger att frågan är komplicerad och har tagit tid att utreda. Ärendet är tänkt att behandlas vid utbildningsnämndens sammanträde den 13 mars. Utbildningschefen har fört samtal med motionären som varit nöjd med beredningen.

  Motion om stöd till förening
  Motionär: Birgitta Sjögren, s
  Inlämnad: 2018-02-26
  Diarienr: 18/76
  Motionen behandlas vid dagens sammanträde.

  Motion om arbetstidsförkortning för äldre arbetstagare
  Motionär: Ingeborg Torung, Leif Byqvist, s
  Inlämnad: 2017-10-27
  Diarienr:17/339
  Motionen behandlas vid dagens sammanträde.

 • Avtal mellan Region Västernorrland och Ånge kommun om gemensam Patientnämnd Etisk nämn, ks 19/39

  #Klimatstrejk – Ånge kommun måste engagera sig ännu mer i klimatomställningen, ks 18/385

  Protokollsutdrag Samverkansavtal X-trafik och Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, ks 18/398

  Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län - Protokoll förbundsdirektionen 2018-12-13, ks 18/124

  Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och LSS, kvartal 3 och 4, ks 18/170

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.