Hoppa över navigering

Det finns inga sammanträden att visa än

Ingen agenda har publicerats

 • Leif Edh, Per-Erik Persson, Kerstin Henriksson, Lars-Olof Larsson och Mai Karlsson, vf har den 15 september 2017 lämnat in en motion om nattsläckning.

  De skriver: ”Våra medborgare ska kunna känna trygghet!

  I och med att kommunen har bytt ut all gatubelysning till en betydligt snålare belysning så har det skapats ett utrymme för längre lystider.

  Vår Framtid att nattsläckningen tas bort i hela kommunen för att öka trivseln och säkerhet vid våra vägar.”

  Ove Skägg, teknisk chef skriver i förslag till motionssvar: ”Kommunen har totalt ca 4400 ljuspunkter varav ca 2000 regleras med nattsläckning. Numer är de allra flesta armaturerna bytta från kvicksilver till ledarmaturer vilket medfört att energiförbrukningen minskat avsevärt och därmed minskar också besparingseffekten av nattsläckning i motsvarande grad.

  Skillnaden i brinntid per år mellan nattsläckning respektive utan nattsläckning är 3600 tim.
  resp. 2350 tim./ljuspunkt och år.

  Energibesparingen för nattsläckning med nuvarande ledbelysning uppgår till ca 90 000 kWh/år vilket motsvarar ca 75 tkr. Utöver kostnaden för energin medför den utökade brinntiden sannolikt att livslängden för belysningen kommer att minska i motsvarande grad som man ökar brinntiden. Det är däremot svårare att beräkna den kostnaden då vi i dagläget inte är riktigt säkra på uppgivna livslängder på ledmodulerna.

  Sammanfattningsvis är den ekonomiska konsekvensen av förslaget att förvaltningens driftkostnad ökar med ungefär 100 tkr/år för en ökad trivsel, när det gäller den andra aspekten om ökad säkerhet är det mer tveksamt utifrån att nattetid längs dessa vägsträckor är de gående sannolikt få.

  Förslag till beslut på sammanträdet
  Sten-Ove Danielsson, s föreslår enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg att Uppdra till tekniska förvaltningen att utöka antalet ljuspunkter i kommunen för motsvarande summa som borttagande av nattsläckning innebär.
  Lars-Olof Larsson, vf yrkar bifall till motionen.

  Beslutsgång
  Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Lars-Olof Larssons förslag. Han finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
  Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
  Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
  Nej-röst för Lars-Olof Larssons förslag.

  Omröstningsresultat
  Med 19 röster för kommunstyrelsens förslag och 14 röster för Lars-Olof Larssons förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

  Tidigare beslut
  Tekniska nämnden beslutade den 9 november 2017, § 73 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen under förutsättning att tekniska nämnden får täckning för kostnaden.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 december 2017, § 144 att lämna motionen till kommunstyrelsen för ställningstagande.
  Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2017, § 258 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
  Reservationer
  Leif Edh, vf, Kjell Grip, kd och Hans-Erik Beck, m reserverar sig mot beslutet.
  Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018, § 14 att ärendet bordläggs via beslut om minoritetsbordläggning.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.