Hoppa över navigering
 • Styrelsemötena med ÅFA och Ånge Energi AB börjar med ett studiebesök på fjärrvärmeverket i Ånge kl 08.00.

  Adress är Lillströmsvägen, Ånge

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet. Samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en kontrollfråga om jäv inför mötet.


  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Uppföljning av ekonomi 2020 för Ånge Energi AB.

 • Årsredovisning för Ånge Energi AB 2019 presenteras.

 • Styrelsen efterfrågar information om hur nya kunder kan anslutas till fjärrvärmenätet.
  Fjärrvärmechef Robert Pettersson redovisar exempel.

 • Rapport från vd.

 • Ärendelogg för pågående ärenden.

 • Styrelsemedlemmar och ersättare ställer frågor om bolagets verksamhet.

 • Kostnaderna för biobränslen har höjts sedan vintern 2018. För att kompensera prishöjningarna på biobränsle och för att nå upp till ägarens krav på soliditet föreslår verksamheten en prishöjning på 1,5 % på totalen. Förslag att höjningen träder i kraft fr. o. m. 1 juli 2020.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.