• Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet. Samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en kontrollfråga om jäv inför mötet.


  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Uppföljning av budget.

 • Rapport från vd.

 • Övriga frågor.

 • Följande ärenden delges Ånge Energi AB:s styrelse.

  ÅE 19/4 – 1, Skrivelse angående Kyrkvägen i Ånge, spillvärmeledningen.
  ÅE 19/1 – 1, Ks § 279 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2019
  ÅE 19/2 – 1 Kf § 135 Svar på motion om kommunikativa upphandlingsmetoder

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet. Samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en kontrollfråga om jäv inför mötet.


  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Uppföljning av budget.

  Controller Torbjörn Westberg redovisar preliminärt resultat 2018. Revisionens granskning startar inom kort.

  Förväntat resultat 2019 för bolaget är 1 miljon kr.

 • Rapport från vd.

  Bolaget har nu löst in ett lån från Ånge kommun.

  Ny personal är på plats inför pensionsavgång vid värmeverket.

 • Övriga frågor.

 • Följande ärenden delges Ånge Energi AB:s styrelse.

  ÅE 19/4 – 1, Skrivelse angående Kyrkvägen i Ånge, spillvärmeledningen.
  ÅE 19/1 – 1, Ks § 279 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2019
  ÅE 19/2 – 1 Kf § 135 Svar på motion om kommunikativa upphandlingsmetoder

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.