Möte 2019-05-29

Valnämnden
08:30 - 10:47 Ånge kommunkontor, mötesrum Rankleven
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelsen och övriga nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Vid valnämndens preliminära rösträkning den 29 maj 2019 bedöms de förtidsröster som inte skickades ut till vallokalerna, de röster som kom tillbaka till kommunen från valdistrikten samt de röster som kommit in efter valdagen.

  Vid valnämndens preliminära rösträkning behandlas och granskas:

  • de förtidsröster som underkänts i vallokalerna
  • de förtidsröster som inte skickats till vallokalerna
  • de förtidsröster som inkommit efter valdagen

  I begreppet förstidsröster ingår även brevröster från utlandet (gula kuvert).

  Valnämndens preliminära rösträkning är en offentlig förrättning. Det är viktigt att kommunen annonserar om tid och plats så den som vill kan besöka räkningen.

  Övrigt beslutsunderlag:
  Sammanställning förtidsröster 2019
  Resultatbilaga

  Tidigare beslut
  Valnämnden beslutade den 1 mars 2019, § 29 att:
  Valnämnden sammanträder onsdag den 29 maj 2019 kl. 08:30.

  Annonsera tid och plats för valnämndens sammanträde på kommunens hemsida, kommunens digitala anslagstavla och i lokal press.

  Kontakta PostNord angående tid för leverans av förtidsröster onsdag den 29 maj 2019.

  Bilagor

 • Röstmottagare valdistrikt Ånge, valdistrikt Ånge centrum, valdistrikt Hallsta, § 1, Vn 19/6

  Röstmottagare valdistrikt Alby, valdistrikt Borgsjö-Erikslund, valdistrikt Ljungaverk, § 2, Vn 19/6

  Röstmottagare valdistrikt ersättare, § 3, § 5, § 7-9, Vn 19/6

  Röstmottagare valdistrikt Ånge centrum, valdistrikt Ånge, § 4, Vn 19/6

  Röstmottagare valdistrikt Borgsjö-Erikslund, § 6, Vn 19/6

  Röstmottagare valdistrikt Alby, § 10, Vn 19/6

  Röstmottagare valdistrikt Torpshammar-Naggen-Munkbysjön, § 11, Vn 19/6

  Röstmottagare valdistrikt Ånge, § 12, Vn 19/6

  Röstmottagare valdistrikt Borgsjö-Erikslund, § 13, Vn 19/6

   

 • Hjälp med valsedlar förfrågan från Medborgerlig Samling, Vn 19/18

  Distribution av valsedlar hemställan från Medborgerlig Samling, Vn 19/18

  Distribution av valsedlar förfrågan från Djurens parti, Vn 19/18

  Inbjudan till Skype-möte från Länsstyrelsen inför val till Europaparlamentet, Vn 19/24

  Sveriges Television vallokalsundersökning (SVT/Valu) i valdistrikt Ånge centrum i samband med Europaparlamentsvalet 26 maj 2019, Vn 19/29

  Kungörelse slutlig rösträkning av val till Europaparlamentet 2019, Länsstyrelsen Västernorrland, Vn 19/31

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.