Möte 2019-03-01

Valnämnden
13:00 - 15:53 Ånge kommunkontor, mötesrum Rankleven
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelsen och övriga nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Kommunen är indelade i valdistrikt. Senast den 1 december 2018 ska länsstyrelsen ha fattat beslut om valdistrikt för att indelningen ska gälla vid valet 2019. Innan dess ska kommunfullmäktige ha fattat beslut om förslag till indelning och överlämnat detta till länsstyrelsen. Om inga ändringar beslutas gäller samma indelning som vid valen till riksdag, kommun och landsting 2018.

  Vid valet 2019 gäller samma valdistrikt som vid valen 2018. Valdistrikten är följande 9 stycken: Ånge, Ånge centrum, Alby, Hallsta, Borgsjö-Erikslund, Östavall-Byberget-Överturingen, Ljungaverk, Fränsta, Torpshammar-Naggen-Munkbysjön.

  Bilagor

 • Föreligger förslag till verksamhetsberättelse för valnämnden 2018.

 • Budget 2019 för valnämnden är kostnader 412 800 kronor och intäkter 212 879 kronor. Netto 199 921 kronor.

 • Valprövningsnämnden har beslutat att det ska genomföras omval till kommunfullmäktige i Falun. Enligt vallagen ska valdagen vara inom tre månader efter beslutet om omval. Valmyndigheten har samrått med länsstyrelsen och den 7 april 2019 ska vara valdag för omval i Falun.

  Det medför att alla kommuner måste ordna med förtidsröstning eftersom det numer är obligatoriskt, enligt 4 kap 23 § vallagen. Vid ett omval är perioden för förtidsröstning förkortad till 10 dagar före valdagen och börjar den 28 mars 2019 och det ska i varje kommun finnas minst en lokal för förtidsröstning ”som ger väljarna goda möjligheter att rösta”. Exakta dagar och öppettider är därmed upp till varje kommun att bestämma utifrån väljarnas hänsyn. Varje kommun ska senast 32 dagar före valdagen meddela den centrala valmyndigheten var och när röstning inom kommunen kan ske.

  Valmyndigheten kommer att återkomma med samlad information om vad som övrigt gäller, bl.a. för valmaterial, handledningar och övriga instruktioner. De vill dock redan nu förtydliga att de nya kraven på avskärmningar av platsen för valsedlar och de nya reglerna för personröstning inte kommer att gälla vid omvalet.

  Valmyndigheten rekommenderar att så få kommuner som möjligt har öppet för förtidsröstning på själva valdagen och allra helst att öppettiderna sätts så att inlämning av rösterna kan göras till PostNord senast på fredagen 5 april 2019. Detta för att underlätta transporter av eventuella röster som ska till Falun. Valmyndigheten kommer att återkomma med en rutin för inlämning av mottagna röster som ska transporteras till Falun.

  Vilka dagar och tider som röstning ska erbjudas är upp till varje kommun att bestämma utifrån vad som kan anses ge väljarna goda möjligheter att rösta. Om det kan förväntas att få röstberättigade befinner sig i kommunen kan enstaka dagar vara tillräckligt men det är bra att välja tider som är förenliga med när de flesta människor jobbar. Det kan också vara lämpligt att samordna med närliggande kommuner och om möjligt välja olika öppettider.

  Det kommer ett beslut om ett statsbidrag, både till Falu kommun och övriga kommuner. Regeringskansliet arbetar med att ta fram en förordning för statsbidraget. Så snart Valmyndigheten vet mer återkommer de med information.

  Valmyndigheten har beslutat att de partier som har rätt till utläggning av partivalsedlar i Falu kommun ska få partivalsedlar utlagda vid förtidsröstningen i samtliga kommuner då omvalet rör kommunfullmäktige i Falun. Det innebär att kommunen även kommer att få
  Falupartiets partivalsedlar för utläggning.

  Varje kommun behöver registrera in öppettider och övriga uppgifter om den förtidsröstningslokal som kommer att användas vid omvalet och klarmarkera denna senast måndag den 4 mars 2019.

 • Varje valdistrikt ska ha en vallokal. I den vallokalen kan de som hör till distriktet rösta. Valnämnden i varje kommun bestämmer vilken lokal som är mest lämpad att vara vallokal för respektive distrikt. Lokalen bör vara centralt placerad med hänsyn till kommunikationer för de väljare som bor i valdistriktet.

  Oftast är det samma vallokal, val efter val, men kommunen behöver inför varje val göra en bedömning av vilka lokaler som är mest lämpliga. Det kan t.ex. vara så att distriktet har förändrats befolkningsmässigt, att lokalbeståndet har ändrats, eller att tillgängligheten inte är tillräckligt bra. Inför detta val har det också tillkommit nya regler i vallagen om avskärmning av valsedlarna som eventuellt kan påverka vilka lokaler som är lämpliga.

  Planera vallokaler som geografi och egenskaper, avgränsning, värdeneutrala lokaler, tillgänglighet, säkerhet och öppettider.

  Vallokalerna ska som huvudregel vara öppna mellan klockan 08:00-21:00. Kommunen får begränsa tiderna om väljarna ändå får goda möjligheter att rösta. Vallagen innehåller vissa minimikrav på öppethållande i vallokal, klockan 09:00-13:00 samt klockan 17:00-21:00.

  Kommunen ska samråda med länsstyrelsen om kommunen tänker begränsa öppethållande i en vallokal (4 kap. 21 § vallagen). Kommunen ska vid samrådet kunna motivera att väljarna ändå får tillräckligt goda möjligheter att rösta trots begränsningen. Alla samråd med länsstyrelsen ska ske skriftligen.

 • Den som inte kan rösta i vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal. Det går att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. Det är kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning. I alla kommuner ska det finnas minst en röstningslokal öppen varje dag som förtidsröstning kan ske.

  Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, den 8 maj vid Europaparlamentsvalet och pågår till och med valdagen.

  Från valet 2018 gäller dessutom att det i alla kommuner måste finnas minst en röstningslokal öppen på valdagen den 26 maj under samma tid som vallokalerna, kl. 09:00-21:00.

  Planera röstningslokaler som information och service, geografi, antal, typ av lokal, avgränsning, värdeneutrala lokaler, tillgänglighet, säkerhet och öppettider.

 • Det ska finnas minst fyra röstmottagare för varje valdistrikt, varav en ordförande och en vice ordförande. Minst tre röstmottagare måste finnas närvarande samtidigt i vallokalen vid röstmottagningen och en av dessa ska vara ordföranden eller vice ordföranden.

  På begäran av väljaren är röstmottagaren skyldig att hjälpa väljaren att göra i ordning sin röst. Röstmottagaren har tystnadsplikt (40 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen).

  Vem som helst kan arbeta som röstmottagare. Ett rimligt krav är dock att personen är över 18 år. Någon övre gräns får inte sättas. Det ska alltid ske en individuell bedömning av röstmottagarens lämplighet. Många röstmottagare bor i den kommun de får uppdrag av, men detta är inget krav. Det är bra om kommunen har en så bred rekryteringsbas som möjligt när röstmottagare utses (exempelvis gällande ålder, kön och etnicitet).

  Röstmottagarna som deltog vid valen 2018 har fått förfrågan inför Europaparlamentsvalet.

  Valnämnden har annonserat i Ljunganbladet att de söker röstmottagare.

  Intresseanmälan som röstmottagare finns via e-tjänst på kommunens hemsida.

  En gräns som vallagskommittén anser vara befogad är att en person som kandiderar på lista inte ska vara röstmottagare.

 • I varje röstningslokal ska finnas så många röstmottagare som behövs för att röstmottagningen ska kunna genomföras. Det måste dock alltid finnas två röstmottagare närvarande i röstningslokalen under röstmottagningen. Det innebär om det i lokalen inte är fler än två röstmottagare måste det finnas röstmottagare som kan byta av t.ex. vid lunchraster.

  Lokalens läge, eventuella andra aktiviteter i lokalen och omständigheterna i övrigt måste avgöra hur många röstmottagare som behövs.

 • En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i en förtidsröstningslokal och är, på begäran av väljaren, även skyldig att hjälpa väljaren att göra i ordning sin röst. Röstmottagaren har tystnadsplikt (40 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen). Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden, eller där de befinner sig, till ambulerande röstmottagare. Detta är möjligt under samma tid som förtidsröstningen får ske, från och med 18 dagar före valdagen och fram till och med valdagen.

  Ambulerande röstmottagare kan t.ex. ersätta en indragen institutionsröstning.

  Kommunen ska enligt vallagen tillhandahålla ambulerande röstmottagare. Kommunen bestämmer själv ambitionsnivån, gällande t.ex. vilka tider som ambulerande röstmottagare ska vara tillgängliga, och om det ska finnas tillgång till ambulerande röstmottagare även lördagar och söndagar. Däremot är det viktigt att ambulerande röstmottagare kan erbjudas under hela perioden då förtidsröstningen pågår och särskilt på valdagen. Antalet ambulerande röstmottagare måste också övervägas. Det behövs dessutom en god beredskap på valdagen för att kunna skicka ambulerande röstmottagare.

  Information om hur en väljare beställer de ambulerande röstmottagarna kan finnas på kommunens webbplats och i annat informationsmaterial om kommunen producerar något sådant. Lämpligt är att väljaren beställer genom valnämndens kansli som vidareförmedlar uppgiften till röstmottagarna.

  Samma regler som gäller vid röstmottagning i en röstningslokal för förtidsröstning ska tillämpas vilket bland annat innebär att minst två ambulerande röstmottagare alltid ska arbeta tillsammans under hela tiden.

  Kommunen ska förorda ambulerande röstmottagare. Det kan röra sig om anställda eller tidigare anställda hos kommunen, men även andra personer som på grund av sina personliga egenskaper bedöms som lämpliga att anförtros en sådan uppgift.

  Ambulerande röstmottagare ska bära en skylt eller annat kännetecken som anger att de är ambulerande röstmottagare samt även ha med sig protokollsutdrag eller annan handling som visar att de förordnats.

  Valmyndigheten rekommenderar att ambulerande röstmottagare kopplas till en förtidsröstningslokal, dvs. ambulerande röstmottagare redovisas inte som ett eget röstningsställe. En förtidsröstningslokal ska väljas som de ambulerande röstmottagarna utgår från.

  Kommunens leasingbilar kan användas.

 • Vid sammanträde och förrättningar för samtliga nämnder och styrelser har kommunfullmäktige beslutat om arvodet. Heldagsarvode 856 kr per dag (mer än 4 timmar) och halvdagsarvode 417 kr per halvdag (upp t.o.m. 4 timmar).

  Valnämnden har att besluta om arvode till röstmottagarna i vallokal.

  Arvode till röstmottagarna vid 2018 års allmänna val fastställdes för valdistriktets ordförande 2.300 kr/valdag, valdistriktets vice ordförande 1.900 kr/valdag och röstmottagare i valdistriktet 1.800 kr/valdag. Rösträknare 500 kr kommer när vallokalen stängts. Förberedelser, återställande och inlämning av valmaterial till valnämnden ingår i arvodena. Arvode för hämtning av valmaterialet utgår med 130 kronor.

  Kilometerersättning för bil betalas ut.

 • Vid sammanträde och förrättningar för samtliga nämnder och styrelser har kommunfullmäktige beslutat om avode. Heldagsarvode 856 kr per dag (mer än 4 timmar) och halvdagsarvode 417 kr per halvdag (upp t.o.m. 4 timmar).

  Valnämnden har att besluta om arvode till röstmottagarna i vallokal.

  Arvode till röstmottagarna vid 2018 års allmänna val fastställdes till 130 kr per timme.
  Kilometerersättning för bil betalas ut.

 • Vid sammanträde och förrättningar för samtliga nämnder och styrelser har kommunfullmäktige beslutat om arvode. Heldagsarvode 856 kr per dag (mer än 4 timmar) och halvdagsarvode 417 kr per halvdag (upp t.o.m. 4 timmar).

  Valnämnden har att besluta om arvode till ambulerande röstmottagare.

  Arvode till röstmottagare vid allmänna valen 2018 fastställdes till 130 kr per timme.

  Kommunens leasingbilar kan användas.

 • Enligt vallagen ska endast den som fått sådan utbildning som krävs för uppdraget förordnas som röstmottagare. Det innebär att det är obligatoriskt med utbildning av alla röstmottagare. Hur utbildningen organiseras och vad som innefattas i kravet på den utbildning som krävs för uppdraget bedömer kommunen. Då det kan tillkomma nya röstmottagare efter att kommunen utbildat röstmottagarna, är det lämpligt att kommunen fattar beslut om vad som är den lägsta acceptabla utbildning som krävs. fatta beslut om. Eftersom det kan tillkomma nya röstmottagare efter att kommunen utbildat röstmottagarna och innan valdagen, är det lämpligt att kommunen fattar beslut om vad som är den lägsta acceptabla utbildning som krävs. Det är också viktigt att följa upp att alla röstmottagare deltagit i utbildningen eller tillgodogjort sig den på annat sätt.

  Om valnämnden förordnar röstmottagarna innan de fått utbildning ska beslutet villkoras med att förordnandet förutsätter att röstmottagarna genomgått den obligatoriska utbildningen.

  Valmyndighetens utbildningsmaterial till röstmottagare i vallokal. Webbutbildning för röstmottagare i vallokal med tillhörande test. Grundfil om val. Handledning för röstmottagare i vallokal. Powerpointpresentation som kommunen använder vid utbildningen av röstmottagare. Handledning för dig som utbildar röstmottagare.

  Valmyndighetens utbildningsmaterial till röstmottagare i röstningslokal. Här ingår även ambulerande röstmottagare. Webbutbildning för röstmottagare i röstningslokal. Grundfilm om val. Handledning för röstmottagare i röstningslokal. Powerpointpresentation som kommunen använder vid utbildningen av röstmottagare. Handledning för dig som utbildar röstmottagare.

  Alla röstmottagare bör uppmanas att ta del av Valmyndighetens material för utbildning.

  Kommunen ska också ordna utbildning med eget material till utbildningarna.

  Utbilda röstmottagarna i hur de ska lägga ut valsedlar och hur de ska hantera problem med valsedlar i vallokalerna.

 • Vid sammanträde och förrättningar för samtliga nämnder och styrelser har kommunfullmäktige beslutat om arvode. Heldagsarvode 856 kr per dag (mer än 4 timmar) och halvdagsarvode 417 kr per halvdag (upp t.o.m. 4 timmar).

  Valnämnden har att besluta om arvode till röstmottagare som ska genomgå den obligatoriska utbildningen.

 • Om en väljare inte har fått eller har tappat bort sitt röstkort kan ett nytt röstkort, ett så kallade dubblettröstkort, skrivas ut från valdatasystemet. Dubblettröstkortet ser i princip likadant ut som ett röstkort.

  Väljaren kan kontakta en kommun, Valmyndigheten, en länsstyrelse eller en utlandsmyndighet för att begära ett dubblettröstkort.

  Dubblettröstkort kan skrivas ut i valdatasystemet från och med den 29 april och fram till och med vallokalernas stängning på valdagen.

  Möjlighet att få ut röstkort utskrivna under den tid som lokalerna för förtidsröstning har öppet.

  Det är bra om röstmottagarna i röstningslokalerna kan skriva ut dubblettröstkort till väljare som kommer för att rösta utan att ha sitt röstkort med sig.

 • Kommunen hanterar en stor mängd förtidsröster inför och efter valdagen. Förtidsröster måste alltid hanteras och transporteras på ett säkert sätt. Fastställ och gå igenom rutinerna för hanteringen av förtidsrösterna i god tid innan valet med alla som är inblandade.

 • Enligt vallagen biträder PostNord vid val genom att lantbrevbärare agerar bud. Begreppet lantbrevbärare finns emellertid inte längre, utan det är en brevbärare. PostNord använder idag termer som inre respektive yttre utdelning. Det kan vara samma brevbärare som på förmiddagen delar ut post i tätorten, men på eftermiddagen delar ut post i omgivande landsbygd.

  De röster som brevbärarna tar emot ska lämnas in till något röstmottagningsställe. Det är lämpligt med en röstningslokal som är lätt att ta sig till för lantbrevbäraren. Ha gärna en dialog med PostNord om lämplig röstningslokal. Planera brevbärarens inlämning av röster så att denne kommer en tid då antalet röstande förväntas vara lågt, alternativt öka bemanningen vid de aktuella tidpunkterna.

  Stäm även av brevbärarens inlämningstid sista vardagen i vardagen i valveckan (fredag 24 maj) för att säkerställa att det finns en öppen röstningslokal som kan ta emot budrösterna. Anpassa öppettiderna om det behövs.

  Det kan bli nödvändigt att överlägga med andra kommuner om var rösterna ska tas emot då brevbäraren kan ta emot röster i flera kommuner.

 • Valnämnden har ordnat valskjutsar gratis till de väljare som inte kan ta sig själv till sin vallokal på valdagen.

 • Valsedlar ska finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Dessa ska läggas ut i anslutning till eller i lokalen. Det är viktigt att alla partiers valsedlar behandlas och presenteras på samma sätt.

  Inför valen 2018 infördes nya regler i vallagen och endast de partier som anmält att de deltar i valet ska få ha sina valsedlar i vallokaler och röstningslokaler. Ett parti som inte anmält deltagande i valet till Valmyndigheten ska nekas att lägga ut sina valsedlar, även om partiet tryckt upp valsedlar.

  Ett parti kan anmäla deltagande fram till 30 dagar innan valdagen.

  Partier ska ha begärt att de önskar få sina valsedlar för val till Europaparlamentet utlagda i alla lokaler där man kan rösta. Detta gäller endast de partier som fått mer än 1 % av rösterna i hela landet i något av de två senaste Europaparlamentsvalen, enligt 8 kap. 2 §, p.3 vallagen 2005:837). Eftersom hela landet utgör en enda valkrets ställer partierna i normalfallet upp med en kandidatlista vilket motsvarar en namnvalsedel som ska läggas ut. Om något parti skulle ha fler än en lista vid ett Europaparlamentsval är det istället partivalsedlar som trycks för det partiet och som då ska lägga ut.

  De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda, kan själva komma och lämna sina valsedlar i vallokalen eller röstningslokalen. Kommunen har enligt lag ingen skyldighet att hantera dessa valsedlar utöver ansvaret för ordningen bland alla valsedlar samt att kontrollera att partiet deltar i valet. Av praktiska skäl kan kommunen själva besluta om att fylla på dessa partiers valsedlar om det finns valsedlar att tillgå i lokalen. Dock ska partierna själva svara för kontroll att valsedlarna finns att tillgå för röstmottagarna.
  Vissa kommuner väljer att hantera distributionen av samtliga partiers namnvalsedlar i röstnings- och/eller vallokaler. Partierna kan då lämna sina valsedlar centralt till kommunen, som sedan ser till att valsedlarna fördelas och sprids ut till vallokalerna och röstningslokalerna.

  Det innebär emellertid att kommunen därigenom gör ett åtagande som går längre än den skyldighet som följer av vallagens bestämmelser och som det kan bli svårt att upprätthålla på ett likvärdigt sätt. Så sent som på valdagen kan komma krav på att kommunen ska lägga ut valsedlar för partier som deltar i valet. Det är ett ensidigt serviceåtagande från kommunens sida gentemot partierna.

  Det är av stor vikt att om sådana överenskommelser mellan kommunen och partierna om distribution och utläggning av valsedlar skulle komma ifråga, att följande iakttas:

  att det i dessa överenskommelser är mycket tydligt angivet hur villkor, rutiner och särskilt ansvarsförhållanden ser ut

  att partierna tydligt informeras om vad överenskommelsen innebär.

  Partierna behöver även vara medvetna om vad som gäller för propaganda vid röstning och då även där de lämnar valsedlar i val- och röstningslokalerna. Informera om eventuella beslut som valnämnden fattat om gränser för propaganda (dvs. politisk aktivitet i närheten av röstningslokaler).

  Förfrågan har kommit från partiet Direktdemokraterna den 14 januari 2019 om valsedelsdistribution till vallokaler. Svar är skickat den 21 januari 2019 att de får lämna valsedlar om de deltar i valet direkt till röstningslokalerna eller vallokalerna.

  Förfrågan har kommit från partiet Alternativ för Sverige den 7 februari 2019 om valsedelsdistribution till röstningslokaler och vallokaler.

 • Utrustning och valmaterial till röstningslokaler och vallokaler. Inventera utrustning och lagret av valmaterial från tidigare år och beräkna och beställ material.

 • Kommunen ska informera väljarna om hur valet kommer att genomföras inom den egna kommunen, såsom när lokaler för röstning kommer att vara öppna och var de ligger. Kommunens informationsinsatser är nödvändiga komplement till Valmyndighetens insatser.

  Allmänheten ska få god information om ad som gäller i fråga om valet. Varje kommun har ansvar för att sprida information om valet inom den egna kommunen. Många personer som hör av sig till kommunen kommer att ringa det nummer som kommunen angett på röstkortet. Valnämnden ska vara nåbar för såväl röstmottagare som allmänhet under alla de tider som röstmottagningen pågår i kommunen, även lördagar och söndagar.

  Kommunen kommer att kunna ta med information om högst fyra röstningslokaler med adresser för förtidsröstning på röstkortet. Observera att röstkortet inte innehåller några öppettider för röstningslokaler, vilket gör att väljarnas frågor via telefon och kommunens webbsida troligen kommer att öka. Att presentera tydlig information på kommunens webbsida om aktuella röstningslokaler och dess öppettider kan vara till stor hjälp för väljarna.

  Alla som ska arbeta i valorganisationen behöver utbildning. De som arbetar med uppgifter som medför att de möter allmänheten behöver generell information om val, röstnings- och vallokaler och möjlighet att skriva ut dubblettröstkort. De som tar emot posten ska utbildas om hanteringen av brevröster och vilka rutiner som gäller för övriga valförsändelser som kommunen tar emot. Komplettera med information specifikt för arbetsuppgiften och om hur valet genomförs lokalt i kommunen.

  Kommunens reception och växel ska utbildas att kunna svara på enklare frågor om valet i kommunen. Det är viktigt att de är uppdaterade på vad som händer i den egna kommunen, var röstmottagning sker, varifrån material kan beställas, om röstningslokaler ändras osv.
  I många kommuner hjälper receptionen till med att skriva ut dubblettröstkort till väljare.

  En tid innan valet måste kommunen höja beredskapen för att kunna ta emot ett ökande antal samtal och besök från allmänheten.

  Väljarna måste få service även på valdagen. Telefonlinjer till reception och till valhandläggare ska vara öppna. Kommunen ska kunna skriva ut dubblettröstkort, ge information om var väljarna kan rösta och eventuellt skicka ambulerande röstmottagare till väljare som behöver hjälp.

  Information om dubblettröstkort (vn 19/14), bokning av ambulerande röstmottagare (vn 19/8), valskjuts till vallokal (vn 19/17) lämnas i respektive ärende.

 • Valkansli har tidigare upprättats i kommunkontoret, Torggatan 10, Ånge.

 • Valet är viktig fråga även för media. Kommunen kommer att få frågor från media om såväl valadministrationen som valresultatet. Kommunen behöver planera för hur frågor från media ska tas omhand och hur kommunen ska arbeta med informationsfrågor i stort.

 • Säkerhetsfrågorna kring valen har kommit att aktualiseras mer och mer. Kommunen behöver en aktuell risk- och sårbarhetsanalys före valet. Analysen ska granska kritiska beroenden och identifiera sårbarheter och risker som kan påverka valets genomförande.

  Kommunen behöver också ta fram en handlingsplan om röstmottagare utsätts för hot och trakasserier. Det är även viktigt att man anger hur de olika säkerhetsaspekterna ska hanteras och av vem.

  Rådgör med kommunens säkerhetsansvarige om säkerheten kring valet och de lokaler som ska används. Det kan vara bra att rutinmässigt informera polisen och adress och öppettider för röstnings- och vallokalerna.

  Arbetet med säkerhet innefattar också att arbeta förebyggande mot försök till informationspåverkan av valet. Det är viktigt att också involvera kommunikationsavdelningen i det arbetet.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tog inför valen 2018 fram ett erfarenhets- och utbildningsmaterial för länsstyrelser och kommuner som även kan användas inför valet till Europaparlamentet. (Bilaga)

  Ånge kommuns riktlinjer för hot, våld och trakasserier som riktar sig mot förtroendevalda fastställd av kommunfullmäktige 2018-06-18, följs om röstmottagare utsätts för hot och trakasserier. (Bilaga)

  Polisen ska bli informerad om adresser och öppettider för röstnings- och vallokalerna.

  Tidigare beslut
  Valnämnden beslutade den 9 april 2018, § 21 att:
  1. Uppdra till valnämndens ordförande och vice ordförande att upprätta en risk- och sårbarhetsanalys om säkerheten inför valet. Ånge kommuns säkerhetsansvarig ombeds stödja valnämnden med analysen.
  2. Delge valnämnden risk- och sårbarhetsanalysen.
  3. Ånge kommuns handlingsplan vid hot och våld mot förtroendeman och tjänsteman, ks 09/509, följs om röstmottagare utsätts för hot och trakasserier.
  4. Informera polisen om adresser och öppettider för röstnings- och vallokalerna.

 • Riksdagen har beslutat om avskärmning av valsedlar. Ändringarna ska tillämpas för första gången vid valet till Europaparlamentet. Det innebär dels att kommunerna måste ordna så at platsen för valsedlar vid all röstmottagning är avskärmad och fri från insyn. Vilken utformning avskärmningen ska ha är upp till kommunen. Regeringen planerar att ge kommunerna en viss ekonomisk ersättning för inköp av avskärmningar samt för extra röstmottagare i vallokalerna.

  Ändringarna i vallagen och relaterade förarbeten reglerar inte den exakta utformningen av avskärmning. Det är upp till varje kommun att bedöma med hänsyn till lokala förutsättningar. Valmyndigheten kommer inte att tillhandahålla några skärmar eller kunna ge riktlinjer om hur sådana ska se ut.

  Kommunen måste därmed planera för en praktisk lösning för avskärmningar men även för att hantera eventuell köbildning och behov av extra röstmottagare som kan uppstå. I handboken kommer de däremot ge vägledning i vad kommunerna bör tänka på vid planeringen av röstmottagningen och inköp av avskärmningar.

  Det finns idag företag på marknaden som säljer färdiga avskärmningar specifikt för valsedlar men det går även att använda andra former av skärmar. Vid valen 2018 var det flera kommuner som införde avskärmningar av valsedlar på prov. Ta gärna kontakt med andra kommuner för att höra om de har erfarenheter och för att gemensamt diskutera hur avskärmningen kan se ut.

 • Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan har upprättats.

  Dokumenthanteringsplanen hjälper till att hålla ordning bland dokumenten och bidrar till en effektiv organisation. Den är också ett stöd när det gäller att bevara handlingar som är av värde och att gallra handlingar som inte behövs i framtiden. Den reglerar även dokumentformat och medier för arkiverade handlingar. Varje nämnd är en egen myndighet och har ansvar för dokumenthanterings- och arkivprocessen inom sitt verksamhetsområde. Genom att fastställa dokumenthanteringsplaner beslutar myndigheten om hanteringen av sina handlingar, deras arkivering, om de ska gallras när det ska ske, när handlingar ska levereras till centralarkivet m.m.

  Dokumenthanteringsplanerna fastställs av varje nämnd och styrelse. Förändringar som innebär ökad gallring eller att nytillkomna handlingstyper föreslås gallrade, bör beslutas av nämnden eller styrelsen efter samråd med centralarakivet.

  En verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan minskar behovet av revidering, men genomgång och uppdatering sker årligen av respektive myndighet.

  Alla myndigheter ska beskriva sina handlingar i en dokumenthanteringsplan. Den är en översikt som är till hjälp för att få en överblick över vilka handlingar som finns och hur dessa ska hanteras.

  Dokumenthanteringsplanerna fastställs av varje nämnd och styrelse. Förändringar som innebär ökad gallring eller att nytillkomna handlingstyper föreslås gallrade, bör beslutas av nämnden eller styrelsen efter samråd med centralarkivet. Minder förändringar som rör planenes disposition, uppräkning av handlingstyper till olika aktiviteter, gallringsfristens längd eller övergång till annat medium för visst dokument kan i beslutas av ansvarig administrativ personal, eventuellt efter samråd med centralarkivet. En verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan minskar behovet av revidering, men genomgång och uppdatering sker vid valår av respektive myndighet.

 • Inbjudan till utbildning inför val till Europaparlamentet från Länsstyrelsen, Vn 19/24

  Affischering i samband med valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019 i Västernorrlands län från Länsstyrelsen, Vn 19/27

 • Vid valnämndens preliminära rösträkning den 29 maj 2019 bedöms de förtidsröster som inte skickades ut till vallokalerna, de röster som kom tillbaka till kommunen från valdistrikten samt de röster som kommit in efter valdagen.

  Vid valnämndens preliminära rösträkning behandlar kommunen:

  - de förtidsröster som röstmottagarna underkänt på valdagen

  - de förtidsröster som inte granskats i vallokalen. Det är förtidsröster som inte skickades ut till vallokalerna, förtidsröster från annan kommun, brevröster från utlandet och röster från utlandet via Valmyndigheten som inte skickats ut till vallokal samt brevröster som kommit till kommunen efter valdagen.

  Valnämndens preliminära rösträkning är en offentlig förrättning. Det är viktigt att kommunen annonserar om tid och plats så den som vill kan besöka räkningen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.