Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Uppföljning av nämndens ekonomi.

  Redovisning av nämndens ekonomi till och med januari 2020.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän. Belopp ska fastställas för elever som 2020 går NB LANT programmet vid Naturlära Söromåsen Vallsta.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Riksprislistan tillämpas om:
  • aktuellt gymnasieprogram inte finns i någon av samverkansområdets kommuner
  • eller att friskolan är belägen utanför samverkansområdet och hemkommunen inte har programmet

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän. Belopp ska fastställas för elever som 2020 går SA, HV -STY, -FRI och -HUD programmen vid Plusgymnasiet AB, Box 213, 101 24 Stockholm.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2020.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor.
  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.

  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.
  Belopp ska fastställas för elever som 2020 går TE och Hotell o Turism programmen vid Hampnäs Gymnasium, Hampnäsvägen 89, 894 31 Själevad.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2020

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.

  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.

 • Det systematiska kvalitetsarbetet i skolor och förskolor följs upp av nämnden.

  Följande områden redovisas vid mötet:

  Rektor Lena Bjelkström redovisar uppföljning av incidentrapporter från Björkbackaskolans åk 5

  Betygsanalys HT 2019
  Delårsutvärdering
  Incidenter och kränkande behandling
  Tillgång till förskole- fritidshemsplats

   

   

 • Aktuell information från verksamheterna.

  Per Håkansson, ny rektor på Bobergsgymnasiet besöker nämnden.

 • Skolskjutsreglementet har reviderats på följande punkter:

  avsnitt 1, lagtexthänvisningar är uppdaterade
  avsnitt 3.1, ansökningar görs endast via e-tjänst
  avsnitt 3.2, Skolväg och avstånd, är uppdaterat med ny text sist i avsnittet
   

 • Förvaltningen avser att organisera förskolans ledning med funktionellt delat ledarskap. Två befintliga rektorer finns redan i organisationen. En för östra och en för västra området. Till detta anställs två enhetschefer (en för östra och en för västra). Funktionellt delat ledarskap (FDL) är en likställd chefsform där ingen är underställd den andre. Båda ledarna har sitt mandat direkt uppifrån och har samma chef (förvaltningschef).

 • Rektorerna i kommunens förskole- och grundskoleverksamheter beskriver i skrivelse 2020-01-28 behov av arbetskläder för personal i förskolor, förskoleklasser och fritidshem.

  Personalen behöver kläder och skor både för inom- och utomhuspedagogik för att fullfölja sitt uppdrag. I dagens budget för verksamheterna inryms inte arbetskläder för personalen.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har i december fått rapport om skolutredningsprocessen med medborgardialoger som genomfördes under hösten. Den politiska referensgruppens slutsatser är att det finns stöd för fortsatt utredning av sammanslagning av grundsärskolan. Utredningen går nu tillbaka till Utbildningsnämnden för beredning och beslut.

   

  Tidigare beslut:
  Kommunstyrelsen 2019-12-17 § 229. Dnr KS 19/367
  Utbildningsnämnden 2019-04-17  § 47. Dnr UTB 19/61

   

  Bilagor

 • Första januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag.

  För en kommun är barnperspektivet inte enbart är viktigt inom traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. Barn och unga berörs i allra högsta grad av beslut i tekniska och samhällsfrågor, till exempel i frågor om trafik, stadsplanering och miljö.

  Genom att barnkonventionen blir lag tydliggörs att barn är individer med egna rättigheter som måste tas på allvar och respekteras av alla vuxna runt omkring dem, skriver barnombudsmannen.

  Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen som riktar sig till dig som förtroendevald eller tjänsteperson. För att konkretisera innehållet i barnkonventionen är webbutbildningen indelad i olika teman.
  https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/webbutbildning/


  Nämnden beslutade i december att ledamöterna ska genomföra utbildningen inför februarimötet.

  Bilagor

 • Utbildningsnämndens ledamöter fungerar som kontaktombud i nämndens verksamheter och deltar i samverkansträffar på de olika enheterna.

  Utbildningsnämnden ska välja en ordinarie ledmot och en ersättare till kommunens Ungdomsråd.

  Bilagor

 • Kommunen har ansvar för unga 16-19 år som inte går ett nationellt program på gymnasiet. Det kallas kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och omfattar ungdomar som är folkbokförda i kommunen. I Ånge har Utvecklingsenheten ansvar för att följa upp om den unga av någon anledning valt bort gymnasieskolan och i dagsläget inte har någon sysselsättning. Målet med uppföljningen är att motivera till återgång till studier.

  Redovisning av kommunalt aktivitetsansvar för december 2019 och januari 2020.

 • Utbildningsnämnden gör en uppföljning av de beslut som nämnden tagit 6 månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.

  Ärendeberedningen bestämmer att inget beslut följs upp denna gång.

 • Rapport från ledamöter och ersättare.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.