Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Uppföljning av nämndens ekonomi.

 • Kommunfullmäktige antog vid sitt möte 2019-11-25 uppdaterad budget för 2020.

   

 • Nämnd och styrelse utser varje år beslutsattestanter och ersättare för dessa. Vid förändringar under året kan nämnd och styrelse delegera rätten att utse beslutsattestanter och ersättare till förvaltningschef.

 • Varje nämnd/styrelse ska årligen genomföra en risk- och konsekvensanalys och upprätta en internkontrollplan. Resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen utgör grunden för internkontrollplanen.

  Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och personal.

  Internkontrollplanen fastställs av respektive nämnd/styrelse inför varje nytt år och delges kommunstyrelsen och revisionen. Väsentlighet och risk är utgångspunkten vid val av kontrollmoment, fel som kan tänkas uppstå och som kan medföra stor skada och det är en påtaglig risk för att den ska kunna inträffa.

 • Det systematiska kvalitetsarbetet i skolor och förskolor följs upp av nämnden.

 • Förslag till årsklocka för utbildningsnämnden presenteras i samband med visning av Stratsys ledningsstöd. Årsklockan är stöd för nämndens och verksamheternas arbete med uppföljning och utveckling.

 • Aktuell information från verksamheterna.

 • Ett strategidokument är framtaget i gymnasiesamverkansgruppen i Västernorrland och är en förlängning på gällande samverkansavtal som finns mellan kommunerna. Syftet i samverkansavtalet är dels att säkerställa möjlighet för gymnasieungdomar att få sitt förstahandsval till gymnasiet tillgodosett, dels att stärka de olika kommunernas förutsättningar för den egna gymnasieverksamheten.

  För att säkerställa att syftet upprätthålls har gymnasiesamverkansgruppen valt att fokusera på specifika områden de kommande åren. Dessa områden är centrala och viktiga att utveckla för att kunna nå samverkansavtalets syfte.

  Områdena är:
  Digitalisering
  Fjärrundervisning
  Kompetensutveckling skolledare
  Antagning, samverkansprislista samt studie- och yrkesvägledarverksamhet

 • Örjan Olsson, v och Eva Arph Wernström, v har lämnat motion om Redovisning av avslutningssamtal, 2019-09-07.

  Motionären föreslår:

  • att de uppföljningssamtal som sker när en pedagog/rektor slutar ska redovisas i utbildningsnämnden och kommunstyrelsen så att kommunens politiker kan få en bild av problematiken och därigenom ges möjlighet att åtgärda den.

  • att pedagog/rektor som slutar ska erbjudas avslutningssamtal med annan person eller högre chef (om man inte vill samtala med sin närmaste chef).


  Yttrande har lämnats av skolchef Kent Ylvesson.

  Av yttrande framgår bland annat att det finns rutiner för avslutningssamtal i kommunen. Samtalet ska genomföras enligt dessa rutiner. Om man som medarbetare inte vill ha samtalet med sin chef kan man vända sig till personalenheten eller skolchef för att genomföra sitt avslutningssamtal. Det är särskilt viktigt att personal får kännedom om detta. Förvaltningen har vid två tidigare tillfällen (ett under vt-19 och ett under ht-19) gått ut med denna information till rektorernas ledningsgrupp. Där har förvaltningen särskilt tryckt på vikten av att genomföra avslutningssamtal enligt rutinen.

  Avslutningssamtalet är av konfidentiell natur, mellan två personer och bör inte föras vidare till obehöriga. På samma sätt som medarbetarsamtalet inte ska föras vidare till obehöriga. Enskilda avslutningssamtal bör inte redovisas i nämnd eller kommunstyrelse i detalj. Dock är det viktigt att politiken får en samlad bild över kända förändringar. Den samlade bilden sammanställs av förvaltning eller personalenhet och lämnas av respektive förvaltningschef till sin nämnd. Kommunstyrelsen kan lämpligen få samlad redogörelse av förvaltningschef eller nämndsordförande vid efterfrågan.

  Motionen, med sitt innehåll, riktas till utbildningsförvaltningen. Rutiner för avslutningssamtal gäller samtliga förvaltningar i kommunen. Det är viktigt att samtliga verksamheter känner till förändringar och vad dessa beror på för att kunna utveckla verksamheten.

   

  Bilagor

 • Nämnden ska besluta om förslag till programstruktur för Bobergsgymnasiet inför läsåret 2020-2021.

  Peter Elfvén, t. f. rektor Bobergsgymnasiet, presenterar förslag till programstruktur för läsåret 2020-2021.

 • Första januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag.

  För en kommun är barnperspektivet inte enbart är viktigt inom traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. Barn och unga berörs i allra högsta grad av beslut i tekniska och samhällsfrågor, till exempel i frågor om trafik, stadsplanering och miljö.

  Genom att barnkonventionen blir lag tydliggörs att barn är individer med egna rättigheter som måste tas på allvar och respekteras av alla vuxna runt omkring dem, skriver barnombudsmannen.

  Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen som riktar sig till dig som förtroendevald eller tjänsteperson. För att konkretisera innehållet i barnkonventionen är webbutbildningen indelad i olika teman.

  Här finns utbildningarna:
  https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/webbutbildning/

 • Kommunens revisorer har via KPMG genomfört en uppföljande granskning av tidigare genomförda granskningar gällande drogförebyggande arbete.

  Utbildningsnämnden har tagit del av rapporten.

  Revisorerna framför rekommendation som berör utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen och socialnämnden.
  - att rekommendationen om principer för samverkan mellan kommunala enheter/ dokumenterad ansvarsfördelning kvarstår. Vi anser också att en sådan ansvarsfördelning även bör inkludera externa parter. Rekommendationen avser styrelsen och de båda
  nämnderna (se avsnitt 3.1.4)

  Kommunkansliet föreslår i yttrande att principer för samverkan inte fastställs.
  ”Bedömningen är att principer för samverkan mellan kommunala enheter inte kommer att fastställas. Förvaltningen arbetar med att vara tydliga i uppdrag och samverkansfrågor, men har inte skapat ett särskilt dokument som påtalar hur vi ska vara tydliga.”

  Bilagor

 • Utbildningsnämnden gör en uppföljning av de beslut som nämnden tagit 6 månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.

  Nämndens beredningsgrupp finner att det inte finns något ärende att följa upp den här gången.

 • Ärenden/handlingar delges utbildningsnämnden.

  UTB 19/48-2 Redovisning av åtgärder efter beslut RKG (Skolinspektionen, regelbunden kvalitetsgranskning) - Ånge kommun, Minervaskolan
  UTB 19/49-2 Redovisning av åtgärder efter beslut RKG - Ånge kommun, Torpshammars skola
  UTB 19/57-12 Beslut Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande behandling vid grundskola i Ånge
  UTB 19/63-2 Redovisning av åtgärder efter beslut RKG - Ånge kommun, Fränstaskolan
  UTB 19/63-3 Jämställdhetsplan Fränstaskolan
  UTB 19/60-2 Redovisning av åtgärder efter beslut RKG - Ånge kommun, Alby skola
  UTB 19/61-2 Skolutredning 2019-10-21, arbetsmaterial
  UTB 19/94-4 Kommunfullmäktige § 68 Delårsrapport 2019

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående
  huvudmän.
  Belopp ska fastställas för elever som 2020 går NBDJU programmet vid Dille Gård AB, Dille 226, 836 95 ÅS

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Riksprislistan tillämpas om:
  aktuellt gymnasieprogram inte finns i någon av samverkansområdets kommuner eller att

  friskolan är belägen utanför samverkansområdet och hemkommunen inte har programmet.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående
  huvudmän.
  Belopp ska fastställas för elever som 2020 går NBDJU och NBSKOG -programmen vid Lärande I Sverige, Lindövägen 5 B, 602 28 Norrköping.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor i samverkansområdet

  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående
  huvudmän.
  Belopp ska fastställas för elever som 2020 går SA-, och EK- programmen vid Klara Teoretiska, f.d. Mikael Elias Gymnasium AB, Box 213, 101 24 Stockholm.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2020
  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor.
  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående
  huvudmän.
  Belopp ska fastställas för elever som 2020 går NBDJU programmet vid Naturlära, Söromåsen, Vallsta.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Riksprislistan tillämpas om:
  • aktuellt gymnasieprogram inte finns i någon av samverkansområdets kommuner
  • eller att friskolan är belägen utanför samverkansområdet och hemkommunen inte har programmet

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 att besluta om bidrag för fristående
  huvudmän.
  Belopp ska fastställas för elever som 2020 går EK och ES- musik programmen vid Norrlidens Kunskapscentrum, Kungsvägen 21, 856 40 Sundsvall.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2020.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor.
  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående
  gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående
  huvudmän.
  Belopp ska fastställas för elever som 2020 på TE och EE programmen vid Nordens
  Teknikerinstitut AB, Box 213, 101 24 Stockholm.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2020
  .
  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.
  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor.
  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående
  huvudmän.
  Belopp ska fastställas för elever som 2020 går SA, HV -STY, -FRI och -HUD programmen vid Plusgymnasiet AB, Box 213, 101 24 Stockholm.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2020
  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor.
  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående
  huvudmän.
  Belopp ska fastställas för elever som 2020 går VVS o fastighets, BA, EE och FT programmen vid Praktiska Sverige AB till Box 213, 101 24 Stockholm.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2020.
  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.
  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor.
  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående
  huvudmän.
  Belopp ska fastställas för elever som 2020 går NB Lantbruksprogrammet vid Sveriges Ridgymnasium Varberg.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Riksprislistan tillämpas om:
  • aktuellt gymnasieprogram inte finns i någon av samverkansområdets kommuner
  • eller att friskolan är belägen utanför samverkansområdet och hemkommunen inte har programmet.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående
  huvudmän. Belopp ska fastställas för elever som 2020 EK och SA programmen vid
  ThorenGruppen AB, Järnvägsallén 24, 903 28 Umeå.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2020
  .
  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.
  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor.
  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.
  .

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående
  huvudmän. Belopp ska fastställas för elever som 2020 BF programmet vid
  Östersunds gymnasieskola Östersund.  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2020.
  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  • Friskolan är belägen utanför vårt samverkansområde, hemkommunen har programmet

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 14 kap 15 § att besluta om bidrag för fristående
  huvudmän.
  Belopp ska fastställas för elever som 2020 går i enskild fritidshemsverksamhet vid Engelska Skolan, Universitetsallén 26, 852 34 Sundsvall.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 14 kap 15 § att besluta om bidrag för fristående
  huvudmän.
  Belopp ska fastställas för elever som 2020 går i enskild fritidshemsverksamhet vid Kordelia friskola AB, Gubbyn 620, 841 96 Erikslund

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 9 kap 19 § att besluta om bidrag för fristående
  huvudmän.
  Belopp ska fastställas för elever som 2020 går i enskild förskoleklassverksamhet vid Kordelia friskola AB, Gubbyn 620, 841 96 Erikslund.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 10 kap 37 § att besluta om bidrag för fristående
  huvudmän.
  Belopp ska fastställas för elever som 2020 går enskild grundskola vid Internationella Engelska Skolan, Universitetsallén 26, 852 34 Sundsvall

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 10 kap 37 § att besluta om bidrag för fristående
  huvudmän.
  Belopp ska fastställas för elever som 2020 går enskild grundskola vid
  Kordelia friskola AB, Gubbyn 620, 841 96 Erikslund.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 10 kap 37 § att besluta om bidrag för fristående
  huvudmän.
  Belopp ska fastställas för elever som 2020 går enskild grundskola vid Prolympiaskolan, Ullno AB, Lagergatan 14, 856 33 Sundsvall.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.