Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Uppföljning av nämndens ekonomi.

 • Det systematiska kvalitetsarbetet i skolor och förskolor följs upp av nämnden.

  I september redovisas värdegrundsarbete.

 • Utildningsnämnden lämnar delårsrapport från 2019-01-01 till 2019-08-31.

  Utbildningsnämndens förvaltning ska i september leverera en delårsrapport för perioden januari - augusti 2019. Delårsrapporten innehåller periodens större händelser och viktiga förändringar.

  Delårsrapporten ska innehålla avstämning av ekonomiskt resultat jämfört med budget för perioden, prognos för helår och kommentarer.

 • Utbildningsnämnden gör en uppföljning av de beslut som nämnden tagit 6 månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.

   

  Mars 2019:
  Motion om körkortsutbildning som valbar kurs på gymnasiet besvarades av nämnden 2019-03-13 § 24 (UTB 19/32)
  Kommunstyrelsen har behandlat motionen och den är nu remitterad till kommunstyrelsens HR-enhet.

  April 2019:
  Motion om HBTQ-certifiering av skolpersonal och uppföljning av skolornas arbete för att motverka negativ påverkan av negativa könsnormer besvarades av nämnden 2019-04-17 § 42. (UTB 19/31)
  Kommunfullmäktige avslog motionen 2019-06-17 § 60.

   

   

 • Aktuell information från verksamheterna.

 • Rapport från ledamöter och ersättare.

 • Kommunen har ansvar för unga 16-19 år som inte går ett nationellt program på gymnasiet. Det kallas kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och omfattar ungdomar som är folkbokförda i kommunen. I Ånge har Utvecklingsenheten ansvar för att följa upp om den unga av någon anledning valt bort gymnasieskolan och i dagsläget inte har någon sysselsättning.

 • Utbildningsnämndens ledamöter fungerar som kontaktombud i nämndens verksamheter och deltar i samverkansträffar på de olika enheterna.

  Kompletterande val av ombud till förskolor och skolor ska göras.

 • Kommunförbundet Västernorrland samverkar inom flera politikområden. Som stöd till presidierna finns samordnare på Kommunförbundet Västernorrland.
  Utbildningsnämnden väljer nytt ombud till Skolpresidiet och till Vuxenutbildningsnämndspresidiet efter att Paul Pakkala avslutat sitt uppdrag i nämnden.

 • Vårdnadshavare efterfrågar tillsyn nattetid för sina barn, när båda föräldrarna har skiftjobb.

 • Ärenden delges utbildningsnämnden.

  UTB 19/75 Fråga från vårdnadshavare om förskola i Erikslund, svar från skolchef. 

   

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.