Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Uppföljning av nämndens ekonomi.

 • Enligt Ånge kommuns styrprocess och regler för internkontroll ska uppföljning av ekonomi, mål och internkontroll lämnas till kommunstyrelsen efter varje tertial (april, augusti och december).

 • Aktuell information från verksamheterna.

  Information om förstudie om Ånge kommuns skolverksamhet som arbetsgivare (traineeuppdrag).

 • Vid nämndens möte 2019-02-13 informerade förvaltningschefen om sparkrav som kommunstyrelsen gett nämnderna för kommunens budget 2019. För Utbildningsnämndens del innebär beslutet en besparing på minst 0,5 miljoner kronor.  Tidigare beslut:
  Beslut i Utbildningsnämnden 2019-02-13 § 3
  Förvaltningen får i uppdrag att presentera möjliga besparingsåtgärder för att uppnå
  kommunstyrelsens sparkrav.

 • Det systematiska kvalitetsarbetet i skolor och förskolor följs upp av nämnden.
   

 • Kommuner i samverkansområdet som bedriver utbildning som kan bedömas vara strategiskt viktig för regionen har möjlighet att ansöka om regional garanti. Ansökan om regionalgaranti från Sollefteå kommun för Naturbruksprogrammet, inriktning skog. Sollefteå anordnas yrkesutgången skogsmaskinförare.

  Skolpresidiet Västernorrland har bifallit ansökan från Sollefteå kommun om regional garanti för Naturbruk, inriktning skog.
  Utbildningsnämnden i Ånge kommun ska besluta om garantibelopp.

  Ansökan gäller höstterminen 2020, årskurserna 1, 2och 3.

  Bilagor

 • Kommunen har ansvar för unga 16-19 år som inte går ett nationellt program på gymnasiet. Det kallas kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och omfattar ungdomar som är folkbokförda i kommunen. I Ånge har Utvecklingsenheten ansvar för att följa upp om den unga av någon anledning valt bort gymnasieskolan och i dagsläget inte har någon sysselsättning.

 • Rapport från ledamöter och ersättare.

 • Ärenden delges utbildningsnämnden.

  UTB 19/68-1 Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Ljungaskolan i Ånge kommun

  UTB 19/12-3 Kommentar till svar gällande grundläggande granskning (Humanistiska nämnden 2018)

   

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.