Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Uppföljning av nämndens ekonomi.

 • Aktuell information från verksamheterna.

  Information om arbetet med att utveckla och anpassa utbildningsnämndens verksamhet.

  Information från SISU Västernorrlands idrottsförbund om idrottssatsning i skolorna. Kl 13.00

   

 • Det systematiska kvalitetsarbetet i skolor och förskolor följs upp av nämnden.

  • Klassavcheckningar: Alby skola, Björkbackaskolan, Torpshammars skola

  • Bedömning av fritidshemmens kvalité: Alby skola, Björkbackaskolan

  • Frånvarorapporter: Bobergsgymnasiet, Minervaskolan, Fränstaskolan, Björkbackaskolan, Alby skola, Ljungaskolan, Torpshammars skola

  • Avgifter i skolan

   

 • I dagens kunskapssamhälle behöver eleverna ha en bra grund för det livslånga lärandet när de går ut gymnasieskolan. Eleven ska kunna hantera ett stort informationsflöde i en snabb förändringstakt. För att alla elever i Ånge kommun ska ha samma förutsättningar behövs en plan för samverkan mellan bibliotek och skola.

  Kunskapsstegen är ett arbetsverktyg för hur bibliotek och skola ska samarbeta för att bidra till en positiv utveckling av läsning och informationskompetens hos barn och ungdomar i Ånge kommun.

  Vi hoppas även att kunskapsstegen ska ge en helhetssyn på bibliotekets roll för individens lärande inom grund- och gymnasieskolan.

  Kunskapsstegen kommer att medfölja som en bilaga till kommunens biblioteksplan.

 • Lotta Backlund, samordnare för ungdomsgårdarna, redovisar resultat ur rapporten ”Ungdomar i Ånge, åsikter och attityder. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2018” (även kallad LUPP-rapporten).

  Bilagor

 • Kommunen har ansvar för unga 16-19 år som inte går ett nationellt program på gymnasiet. Det kallas kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och omfattar ungdomar som är folkbokförda i kommunen. I Ånge har Utvecklingsenheten ansvar för att följa upp om den unga av någon anledning valt bort gymnasieskolan och i dagsläget inte har någon sysselsättning.

 • Utbildningsnämnden gör en uppföljning av de beslut som nämnden tagit 6 månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.

  Inga ärenden följs upp denna gång.

 • Rapport från ledamöter och ersättare.

 • UTB 19/62 Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Bobergsgymnasiet.

  UTB 19/63 Beslut efter  regelbunden kvalitetsgranskning vid Fränstaskolan.

   

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.