Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Uppföljning av nämndens ekonomi.

 • Förslag till investeringar för Utbildningsnämndens verksamhet 2020.

 • Vid nämndens möte 2019-02-13 informerade förvaltningschefen om sparkrav som kommunstyrelsen gett nämnderna för kommunens budget 2019.

  Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 § 5:

  1. Inga ramjusteringar genomförs i dagsläget, den senaste skatteunderlagsprognosen är 0,6 miljoner kronor bättre än den budget som kommunfullmäktige tog beslut om i november.

  2. Kommunfullmäktige beslutar om det förväntade resultatet för 2019 enligt nedanstående och att respektive nämnd ska vidta åtgärder för att nå detta:
   Kommunstyrelsen, minst + 1 miljon kronor
   Tekniska nämnden, minst +0,5 miljon kronor, inklusive rivning av Västerhångsta 6:142 och 6:143
   Utbildningsnämnden, minst +0,5 miljon kronor
   Socialnämnden, max -5,6 miljoner kronor.


  Fortsatt redovisning av möjliga åtgärder.

  Tidigare beslut:
  Beslut i Utbildningsnämnden 2019-02-13 § 3
  Förvaltningen får i uppdrag att presentera möjliga besparingsåtgärder för att uppnå kommunstyrelsens sparkrav.

  Beslut i Utbildningsnämnden 2019-03-13 § 20
  Tacka för informationen.

 • Aktuell information från verksamheterna.

  Regelbunden kvalitetsgranskning av Ånge kommuns ansvar för grundskola HN 18/145. Huvudmannen ska senast den 15 april 2019 redovisa till Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån det identifierade utvecklingsområdet.

  Rapporten Ungdomar i Ånge - åsikter och attityder. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2018. (LUPP) UTB 19/51
  Rapporten har kommit, nämnden får mer information från samordnaren vid mötet i maj.

  Ny tobakslag 1 juli 2019, förtydligande om skyltning och utökat rökförbud vid skolor. UTB 19/55

  Övrig information

  Bilagor

 • Det systematiska kvalitetsarbetet i skolor och förskolor följs upp av nämnden.

  I april redovisas:

  Utvärdering utvecklingsöverenskommelse, fortsättning från mars.
  Klassavcheckning för att bedöma måluppfyllelse.
  Fritidshemmens kvalitet redovisas genom bedömningsmatris.

 • Enligt Skollagen ska barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året. Även barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

  Förslaget är att erbjuda allmän förskola under skolans terminer. Detta innebär att Ånge kommun inte erbjuder allmän förskola under skolans jul- och sommarlov. Förändringen innebär att Ånge kommun även fortsättningsvis erbjuder allmän förskola 20 timmar per vecka under terminerna, vilket är fler timmar än vad som ska erbjudas enligt skollagen.

  Tidigare beslut:
  Utbildningsnämnden 2019-02-13 § 15.
  Beslut: Allmän förskola erbjuds barn 3-5 år minst 15 timmar/vecka under skolans läsårstider.

  Bilagor

 • Utbildningsnämnden gör en uppföljning av de beslut som nämnden tagit 6 månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.
   

  Beslut om nya förskoleavdelningar i Humanistiska nämnden 2018-10-17 § 127. Nuläget rapporteras av förskolecheferna.
  "Uppdra till verksamheten att öppna två förskoleavdelningar, en i Ånge och en i Fränsta, för att tillgodose behovet av förskoleplatser." (HN 18/128)

   

   

   

 • Vänsterpartiet i Ånge föreslår i en motion till kommunfullmäktige genom Jessica Liivlaid, Örjan Olsson och Eva Wernström Persson,

  • Att all skolpersonal i Ånge kommun genomgår RFSL:s HBTQ-certifiering

  • Att skolornas arbete för att motverka negativ påverkan av negativa könsnormer prioriteras och följs upp på kommunal nivå.


  Förslag till svar på motionen presenteras.

 • Delegeringsordning för utbildningsnämnden ska godkännas.

  Nämnden har möjlighet att via delegering ge en delegat i uppdrag att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden (Kommunallagen 6:37 och 7:5). Delegering av beslutsfattande ska kunna anpassas till lokala förhållanden och de förtroendevalda avlastas rutinärenden och får mer tid till övergripande frågor.

 • Rapport från ledamöter och ersättare.

 • Kommunen har ansvar för unga 16-19 år som inte går ett nationellt program på gymnasiet.
  Det kallas kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och omfattar ungdomar som är folkbokförda i
  kommunen. I Ånge har Utvecklingsenheten ansvar för att följa upp om den unga av någon
  anledning valt bort gymnasieskolan och i dagsläget inte har någon sysselsättning.

 • Ärenden delges utbildningsnämnden.

   

  • UTB 19/58-1  Huvudmannabeslut för förskola, efter tillsyn i Ånge kommun

  • UTB 19/59-1 Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola, efter regelbunden tillsyn i Ånge kommun

  • UTB 19/60-1 Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Alby skola i Ånge kommun

  • UTB 19/47-1 Information med anledning av ej fakturerade skolkort, Kollektivtrafikmyndigheten

  • UTB 19/48-1 Beslut efter kvalitetsgranskning av Minervaskolan, grundskola. Skolinspektionen

  • UTB 19/49-1 Beslut efter kvalitetsgranskning av Torpshammars skola, grundskola. Skolinspektionen

  • UTB 19/44-1 Polisanmälan inbrottsförsök

   

  Skolinspektionsrapporterna, förklaring.

  Kvalitetsgranskning: En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl skolorna klarar sitt uppdrag att ge varje elev förutsättningar att nå de nationella målen.

  Huvudmannabeslut efter tillsyn: Beslutet avser huvudmannens (kommunens) samlade ansvarstagande för utbildningen inom skolformen.

   

  Ärenden och handlingar som delges kan sökas i webbdiariet på resp diarienummer, om inte handlingen innehåller personuppgift eller är sekretessbelagd. Kontakta kommunkansliet om du vill se en handling som inte visas i diariet. www.ange.se/webbdiariet

   

   

   

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.