Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Uppföljning av nämndens ekonomi.

 • Från Humanistiska nämndens investeringsbudget 2018 vill nämnden överföra 400 tkr till investeringsbudget för Utbildningsnämnden 2019. Investeringarna genomfördes inte 2018, men planeras genomföras 2019.

 • Erik Högberg, rektor vid Bobergsgymnasiet informerar.

 • Vid nämndens möte 2019-02-13 informerade förvaltningschefen om sparkrav som kommunstyrelsen gett nämnderna för kommunens budget 2019. För Utbildningsnämndens del innebär beslutet en besparing på minst 0,5 miljoner kronor.  Tidigare beslut:
  Beslut i Utbildningsnämnden 2019-02-13 § 3
  Förvaltningen får i uppdrag att presentera möjliga besparingsåtgärder för att uppnå kommunstyrelsens sparkrav.

 • Uppdaterat förslag till årsklocka för utbildningsnämnden presenteras. Årsklockan är stöd för nämndens och verksamheternas arbete med uppföljning och utveckling. Årsklockan kommer att uppdateras löpande under inledningen av mandatperioden.

 • Det systematiska kvalitetsarbetet i skolor och förskolor följs upp av nämnden.

  I mars redovisas:

  Utvärdering av utvecklingsöverenskommelser med rektorer

  Inspektionsrapport, frånvaro

  Incidenter

 • Aktuell information från verksamheterna.

  Magnus Forsberg, SISU Riksidrottsförbundet informerar som SISU:s insatser i skolorna i kommunen. (kl. 13.00)

   

   

 • Erik Thunefors, sd har i en motion till kommunfullmäktige lämnat följande yrkande:

  ”Jag vill därför att kommunen inför körkortsutbildning som valbar kurs på alla utbildningar på Bobergsgymnasiet, gärna i samarbete med lokala körskolor.”

  Yttrande från utbildningschef Kent Ylvesson belyser olika scenarios för hur körkortsutbildning kan ordnas.

  Bilagor

 • Kommunförbundet Västernorrland samverkar inom flera politikområden. Som stöd till presidierna finns samordnare på Kommunförbundet Västernorrland.

  Utbildningsnämnden utser ombud till Skolpresidiet och till Vuxenutbildningsnämndspresidiet.

  Bilagor

 • Utbildningsnämnden gör en uppföljning av de beslut som nämnden tagit 6 månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.

  Nämnden följde upp beslut från september vid mötet i februari.
  Beslut från oktober 2018 följs upp i april 2019.

 • Kommunrevisorerna har genomfört årlig Grundläggande granskning av Humanistiska nämndens verksamhetsområde för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

  Revisionen önskar att nämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten. Utbildningsnämnden besvarar rapporten.

  Kommunrevisorerna rekommenderar nämnden

  • att gå igenom resultatet av enkäten tillsammans med revisorernas slutsatser
  • att se över styrning och uppföljning av kommunfullmäktiges mål
  • att arbetet med intern kontroll ses över

  Bilagor

 • Kommunen har ansvar för unga 16-19 år som inte går ett nationellt program på gymnasiet. Det kallas kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och omfattar ungdomar som är folkbokförda i kommunen.

  I Ånge har Utvecklingsenheten ansvar för att följa upp om den unga av någon anledning valt bort gymnasieskolan och i dagsläget inte har någon sysselsättning.

 • Rapport från ledamöter och ersättare.

 • Utbildningsnämndens ledamöter fungerar som kontaktombud i nämndens verksamheter och deltar i samverkansträffar på de olika enheterna.

  Kompletterande val av ombud till förskolor och skolor ska göras.

 • Ärenden delges utbildningsnämnden.

   

  UTB 19/31 Motion om hbtq-certifiering av alla skolor i Ånge kommun

  UTB 19/34 Arbetsmiljöverket inspekterar det förebyggande arbetet mot belastningsskador

  UTB 19/35 Bygg- och miljökontorets information om inplacering i riskklass vid förskolan Humlan

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.