Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Den nytillträdda nämnden får introduktion i nämndens arbete och information om verksamheterna.

 • Uppföljning av nämndens ekonomi.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 10 kap 37 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elever som 2019 går enskild grundskola vid Grundskoleutbildningen Prolympiaskolan, Lagergatan 14, 856 33 Sundsvall.

 • Förslag till årsklocka för utbildningsnämnden presenteras. Årsklockan är stöd för nämndens och verksamheternas arbete med uppföljning och utveckling.

 • Det systematiska kvalitetsarbetet i skolor och förskolor följs upp av nämnden.

  Redovisning sker vid mötet.

 • Delegeringsordning för utbildningsnämnden ska godkännas.

  Nämnden har möjlighet att via delegering ge en delegat i uppdrag att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden (Kommunallagen 6:37 och 7:5). Delegering av beslutsfattande ska kunna anpassas till lokala förhållanden och de förtroendevalda avlastas rutinärenden och får mer tid till övergripande frågor.

  Bilagor

 • Utbildningsnämnden gör en uppföljning av de beslut som nämnden tagit 6 månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.

  Ärenden att följa upp:

  • Skolveckohem i samarbete med socialnämnden (HN 18/86)
  • Organisationsförändring i förskolan (HN 18/111)

   

   

 • Nämndens beredningsgrupp gör verksamhetsbesök och bereder ärenden inför nämndens möten. Beredningsgruppen träffas två veckor innan nämndsmötet och bestämmer bland annat vilka ärenden som nämnden ska behandla.

  Beredningsgruppen består av ordförande, vice ordförande och en företrädare för oppositionen, plus ersättare för denne.

 • Utbildningsnämndens ledamöter fungerar som kontaktombud i nämndens verksamheter och deltar i samverkansträffar på de olika enheterna.

  Val av ombud till förskolor och skolor ska göras.

 • Utbildningsnämnden ska utse dataskyddsombud och anmäla till Datainspektionen.

  Dataskyddsförordningen, GDPR (general data protection regulation), har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. Den personliga integriteten ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter. Lagen ställer höga krav på hanteringen av personuppgifter och tydliggör vilka rättigheter den registrerade har.

  Ånge kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot medborgare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter. Varje nämnd och styrelse i kommunen är Personuppgiftsansvarig och därmed ytterst ansvarig för behandlingen av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde.

  Dataskyddsombudet har en fristående roll i förhållande till kommunen och kontrollerar att kommunen följer dataskyddsförordningen (GDPR) genom att utföra tillsyn och granskningar samt informera och ge stöd i tillämpningen av lagstiftningen. Tjänsten som dataskyddsombud samordnas via Räddningstjänstförbundet Medelpad från och med 2018-01-01.


  Mer information om dataskyddsombud:
  https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsombud/maste-vi-utse-ett-dataskyddsombud/

   

 • Rapport från ledamöter och ersättare.

 • Ärenden delges utbildningsnämnden.

  Rapport från livsmedelskontroll vid förskolan Humlan (UTB 19/10)

  Revisionsrapport Grundläggande granskning Humanistiska nämnden 2018 (UTB19/12)

  Brev från elev till skolnämnden i Ånge (UTB 19/15)

  Fråga och beröm om skolmat från vårdnadshavare (UTB 19/17-1)

  Ansökningar och beslut om tilläggsbelopp för elever vid Kordelia friskola (UTB 19/28).

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.