Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

  Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Med anledning av situationen med spridning av Coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.
  Kommunledningskontoret har utrett hur den demokratiska processen kan upprätthållas.
  Alla ärenden som kan anstå, bör anstå. Ärenden som enligt lag måste tas av nämnd/styrelse, och ibland inom vissa datum, ska tas till beslut.

  Enligt kommunallagen kan nämnd och styrelse delegera till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

  Detta gäller alla ärenden utom:
  • Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
  • Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden där nämndens eller fullmäktiges beslut har överklagats.
  • Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
  • Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

  Enligt gällande delegationsordning har ordförande rätt att fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
  Sådana beslut ska anmälas vid nästa sammanträde

 • Tekniska nämnden beslutade 2020-02-13, § 10 att nämndens offentliga sammanträde blir den 14 maj 2020.

  Med anledning av Covid 19 och det nya Coronaviruset föreslår förvaltningen att datum för nämndens offentliga sammanträde skjuts upp.

  Bilagor

 • Vid varje sammanträde delges tekniska nämnden övergripande rapport om kommunens/koncernens ekonomiska läge.

 • Förslag till årsredovisning för tekniska förvaltningen 2019.

  Bilagor

 • Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska vatten- och avloppsverksamheten (VA) bokföras och redovisas enligt god redovisningssed där resultat- och balansräkningar redovisas särskilt och där det framgår hur kostnader som är gemensamma med andra verksamheter fördelas. Enligt lagen ska redovisningen även finnas tillgänglig när den är fastställd, motivet är att tillgodose behovet att kontrollera att rätt VA-avgifter tas ut (§ 50). Avgifterna får inte överskrida de kostnader som är nödvändiga för att driva verksamheten (§ 30)

 • Förslag till driftbudget 2021 för nämnden diskuteras vid dagens sammanträde.

 • Förslag till investeringsbudget 2021.

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Vi har börjat ta upp gruset efter vintersäsongen och tänker informera kommun innevånarna att de som vill kan förse sig med grus för eget bruk inför kommande vinter, ifrån de högar som ligger ihop sopade.

  Ove Skägg, teknisk chef:
  Ny kostchef börjat sin anställning i mars.
  Förberedelser pågår för uthyrning av lokal i logistikens hus till Rocco Oil.
  Senaste veckorna har till stor del handlat om förberedelser och planering för coronaviruset. I planeringen för länet som helhet beräknas personalbortfallet uppgå till som mest 40% under några veckor, där vi ska klara att sköta samhällsviktiga verksamheter.

  Emma Gustafsson, VA-ansvarig:
  Ledningsarbeten har utförts i Ljungaverk för att möjliggöra byggandet av gång- och cykelväg till centrum. Årsrapportering och miljörapporter är klara.

  Evonne Mattsson, kostchef:
  Arbetar med kostprojektet tillsammans med representanter från äldreomsorgen om måltider på kommunens särskilda boenden.

  Maria Edin, renhållningsansvarig:
  Uppdragit till Afry att utreda förutsättningar för och konsekvenser av att införa matavfallsinsamling från 2021.Finns särskilda skäl får Naturvårdsverket i det enskilda fallet ge dispens från kravet under viss tid.
  För att en dispensansökan ska kunna prövas måste kommunen redovisa vilka särskilda skäl som den vill åberopa för att få dispens. Ansökan ska även innehålla en beskrivning av vilka alternativ för införande av matavfallsinsamling som har utretts och en motivering till varför alternativen inte kan genomföras.

  Madeleine Engevi, städansvarig:
  Ändrat i städrutinerna för samtliga ställen, smittstädar enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

 • Till dagens sammanträde har det kommit in tre synpunkter och tre svar har lämnats:

  20/9-2 – Synpunkt på parkering för tågpendling via Ånge
  20/9-3 – Svar på synpunkten
  20/9-4 – Synpunkt på placering av snöhög
  20/9-5 – Svar på synpunkten
  20/9-6 - Synpunkt på att begränsa hastigheten till 40 km/tim genom Ånge
  20/9-7 – Svar på synpunkten

  Tekniska nämnden beslutade den 6 december 2018, § 92 att från och med 2019 ska redovisning av synpunktshantering göras vid varje nämndsammanträde.

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter – Kulturnatten (20/31)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter – Karlsro Flyers (20/38)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter – Karlsro Flyers (20/39)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter – Karlsro Flyers (20/40)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter – Karlsro Flyers (20/41)
  Begäran om yttrande om tung och bred transport (20/46)

 • Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning – Gulsippan (20/45)
  Svar på motion om insamling av skrotbilar, kommunfullmäktiges beslut (19/72)
  Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning – Solgården (20/48)
  Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning – Knyttet (20/49)
  Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning – Skattkistan (20/50)
  Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning – Parkbacken (20/52)
  Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning – Sörgården (20/53)
  Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning – Torpsro (20/56)
  Information angående försenad driftstart av vindturbinerna på Länsterhöjden och
  Storflötten (11/48)

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

  Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Med anledning av situationen med spridning av Coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.
  Kommunledningskontoret har utrett hur den demokratiska processen kan upprätthållas.
  Alla ärenden som kan anstå, bör anstå. Ärenden som enligt lag måste tas av nämnd/styrelse, och ibland inom vissa datum, ska tas till beslut.

  Enligt kommunallagen kan nämnd och styrelse delegera till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

  Detta gäller alla ärenden utom:
  • Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
  • Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden där nämndens eller fullmäktiges beslut har överklagats.
  • Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
  • Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

  Enligt gällande delegationsordning har ordförande rätt att fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
  Sådana beslut ska anmälas vid nästa sammanträde

 • Tekniska nämnden beslutade 2020-02-13, § 10 att nämndens offentliga sammanträde blir den 14 maj 2020.

  Med anledning av Covid 19 och det nya Coronaviruset föreslår förvaltningen att datum för nämndens offentliga sammanträde skjuts upp.

 • Chatarina Norberg, ekonomichef informerar att för 2020 är det ekonomiska läget mycket osäkert:
  *Budget 2020 är lägre än utfallet 2019 för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och socialnämnden vilket innebär att åtgärder måste vidtas för att klara budgeterat resultat.
  *Den pågående Covid-19 pandemin påverkar det ekonomiska läget. Vilka extrakostnader som det innebär och hur det kommer att påverka kommunens skatteintäkter 2020 och framåt.

  Skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner kommer den 29 april.
  Det minskades med 95 personer och det föddes 91 barn under 2019.
  Med anledning av att en ny Vision för kommunen arbetas fram så kommer inte målen för nämnderna att tas i kommunfullmäktige i juni.

  Ove Skägg, teknisk chef informerar att förfallodatumet för alla företag är förlängt gällande va/renhållsningsfakturor till den 30 september, vilket kan innebära ökade kundförluster.

  Vid varje sammanträde delges tekniska nämnden övergripande rapport om kommunens/koncernens ekonomiska läge.

 • Ove Skägg, teknisk chef informerar vid dagens sammanträde om förslag till årsredovisning för tekniska förvaltningen 2019.

 • Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska vatten- och avloppsverksamheten (VA) bokföras och redovisas enligt god redovisningssed där resultat- och balansräkningar redovisas särskilt och där det framgår hur kostnader som är gemensamma med andra verksamheter fördelas. Enligt lagen ska redovisningen även finnas tillgänglig när den är fastställd, motivet är att tillgodose behovet att kontrollera att rätt VA-avgifter tas ut (§ 50). Avgifterna får inte överskrida de kostnader som är nödvändiga för att driva verksamheten (§ 30)

 • Årets ram uppgår till 40.801 och i plan för 2021 och 2022 ligger oförändrade ramar. Nämnden diskuterar vid dagens sammanträde om det eftersatta vägunderhållet och är överens om att överlämna en önskan om att ramen utökas med 1,5 mkr för att minska det eftersatta vägunderhållet.

 • Ove Skägg, teknisk chef informerar vid dagens sammanträde förslag till investeringsbudget för tekniska nämndens verksamhetsområde.

  Investeringsplan ska beslutas varje år.

   

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Vi har börjat ta upp gruset efter vintersäsongen och tänker informera kommun innevånarna att de som vill kan förse sig med grus för eget bruk inför kommande vinter, ifrån de högar som ligger ihop sopade.

  Ove Skägg, teknisk chef:
  Ny kostchef börjat sin anställning i mars.
  Förberedelser pågår för uthyrning av lokal i logistikens hus till Rocco Oil.
  Senaste veckorna har till stor del handlat om förberedelser och planering för coronaviruset. I planeringen för länet som helhet beräknas personalbortfallet uppgå till som mest 40% under några veckor, där vi ska klara att sköta samhällsviktiga verksamheter.

  Emma Gustafsson, VA-ansvarig:
  Ledningsarbeten har utförts i Ljungaverk för att möjliggöra byggandet av gång- och cykelväg till centrum. Årsrapportering och miljörapporter är klara.

  Evonne Mattsson, kostchef:
  Arbetar med kostprojektet tillsammans med representanter från äldreomsorgen om måltider på kommunens särskilda boenden.

  Maria Edin, renhållningsansvarig:
  Uppdragit till Afry att utreda förutsättningar för och konsekvenser av att införa matavfallsinsamling från 2021.Finns särskilda skäl får Naturvårdsverket i det enskilda fallet ge dispens från kravet under viss tid.
  För att en dispensansökan ska kunna prövas måste kommunen redovisa vilka särskilda skäl som den vill åberopa för att få dispens. Ansökan ska även innehålla en beskrivning av vilka alternativ för införande av matavfallsinsamling som har utretts och en motivering till varför alternativen inte kan genomföras.

  Madeleine Engevi, städansvarig:
  Ändrat i städrutinerna för samtliga ställen, smittstädar enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

 • Till dagens sammanträde har det kommit in tre synpunkter och tre svar har lämnats:

  20/9-2 – Synpunkt på parkering för tågpendling via Ånge
  20/9-3 – Svar på synpunkten
  20/9-4 – Synpunkt på placering av snöhög
  20/9-5 – Svar på synpunkten
  20/9-6 - Synpunkt på att begränsa hastigheten till 40 km/tim genom Ånge
  20/9-7 – Svar på synpunkten

  Tekniska nämnden beslutade den 6 december 2018, § 92 att från och med 2019 ska redovisning av synpunktshantering göras vid varje nämndsammanträde.

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter – Kulturnatten (20/31)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter – Karlsro Flyers (20/38)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter – Karlsro Flyers (20/39)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter – Karlsro Flyers (20/40)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter – Karlsro Flyers (20/41)
  Begäran om yttrande om tung och bred transport (20/46)

 • Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning – Gulsippan (20/45)
  Svar på motion om insamling av skrotbilar, kommunfullmäktiges beslut (19/72)
  Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning – Solgården (20/48)
  Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning – Knyttet (20/49)
  Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning – Skattkistan (20/50)
  Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning – Parkbacken (20/52)
  Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning – Sörgården (20/53)
  Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning – Torpsro (20/56)
  Information angående försenad driftstart av vindturbinerna på Länsterhöjden och
  Storflötten (11/48)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.