Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

  Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Vid varje sammanträde delges tekniska nämnden övergripande rapport om kommunens/koncernens ekonomiska läge.

 • Ove Skägg, teknisk chef redovisar vid dagens sammanträde om förslag till verksamhetsberättelse 2019 för tekniska nämndens verksamhet.

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Vinter med mycket sandning och lite plogning. Får se vad om det håller i sig eller om det kommer snö istället för regn. Byggnation och förlängning av spår 40 pågår.

 • KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

  Revisionen önskar att tekniska nämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten. Svar önskas senast 25 mars 2020.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens beslut 2019-12-17, § 234: Medlen tekniska nämnden har tilldelats avser vägbelysning där barn kliver på buss. I dagsläget finns ingen bra teknisk lösning. Därför föreslås kommunfullmäktige godkänna att investeringen flyttas från 2019 till 2020.

  Tekniska nämnden beslutade 5 december 2019 att efterfråga ett förtydligande från kommunstyrelsen gällande de 200 tkr som kommunstyrelsen har avsatt till gatubelysning i investeringsbudgeten för tekniska nämnden samt att kriterier för gatubelysning tas upp igen på tekniska nämndens sammanträde den 13 februari 2020.

  Kriterier för gatubelysning behöver ses över, senaste beslutet är från 2012.
  Vid sammanträdet den 5 december 2019 informerar Ove Skägg, teknisk chef att i investeringsbudget för tekniska nämnden har kommunstyrelsen anslagit 200 tkr för åtgärder gällande gatubelysning.

  Bilagor

 • Bakgrunden är att flera medborgare har hört av sig och frågat vart de ska ställa bilen om man jobbar eller reser bort och blir borta mer än 24 timmar.

  Parkeringen mittemot Söderins gatukök rymmer ca 5 personbilar och ska i så fall övervakas av Aimo Park, f.d. Q Park om den utökas till att bli långtidsparkering.

 • Trafikverket Region Mitt inbjuder kommuner och kollektivtrafikmyndigheter i Västernorrland, Gävleborg, Dalarna och Jämtland att söka statlig medfinansiering för investeringar år 2021.

  För denna ansökningsomgång gäller att investeringen ska vara genomförd och slutredovisad till Trafikverket senast 30 november 2021.

  Sista ansökningsdag är den 17 april 2020.

  Bilagor

 • Det har inte kommit in några synpunkter till tekniska nämnden till dagens sammanträde.

  Tekniska nämnden beslutade den 6 december 2018, § 92 att från och med 2019 ska redovisning av synpunktshantering göras vid varje nämndsammanträde.

 • Tekniska nämnden ska besluta om datum för offentligt sammanträde för tekniska nämnden 2020.

   

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Ansökan om undantag om största tillåtna vikt och bredd (19/154)
  Ansökan om undantag om största tillåtna vikt och bredd (19/151)
  Begäran om yttrande om bred transport – (19/153)
  Yttrande om tung och bred transport (19/149)
  Yttrande om tung och bred transport – (20/16)

 • Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning – Torpshammars skola (19/156)
  Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning – Fränstaskolan (19/157)
  Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning – Bobergsgymnasiet (20/1)
  Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning Ljungaverk skola (20/2)

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

  Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Ove Skägg, teknisk chef informerar om förvaltningens ekonomi som ser bra ut för alla verksamheter, med plus på 500 tkr. Det som har skett under 2019 är:

  Mindre personal
  Förändringar yttre skötsel
  Dragit ned på vägunderhåll
  Det som var speciellt för 2019, ingen sänkt ram men däremot presentera ett överskott på 500 tkr inkl. rivning f.d. Ljunga Motell
  Slutbesked för Ljunga Motell

  Catharina Norberg, ekonomichef informerar vid dagens sammanträde om att det är ca 2 mkr minus för kommunen, men en del är kvar att bokföra, som t.ex. fondering va-verksamhet 2,3 mkr och investeringar 2019 som är avslutade men inte aktiverade.  ÅFA har ett underskott på 1,2 mkr, nedskrivningar av fastighetsvärdet på bostadssidan 3,8 mkr.  Det kommer att påverka verksamheter framåt. Ånge Energi går ca 1 mkr plus. Ny skatteunderlagsprognos kommer den 13 februari från SKR. Mer pengar till välfärden från Regeringen? Förslag finns på 3,5 miljarder till kommunerna, vilket skulle innebära ca 3 mkr till Ånge kommun, detta kommer att tas i samband i vårbudget i Riksdagen.

  Vid varje sammanträde delges tekniska nämnden övergripande rapport om kommunens/koncernens ekonomiska läge.

 • Det är ännu inte klart att färdigställa verksamhetsberättelsen i Stratsys, vilket innebär att ärendet föreslås att återupptas på sammanträdet den 2 april.

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Vinter med mycket sandning och lite plogning. Får se vad om det håller i sig eller om det kommer snö istället för regn. Byggnation och förlängning av spår 40 pågår.

  Ove Skägg, teknisk chef:
  Ett arbete som startats upp är hur vi kan skapa en trevligare utemiljö i kommunen, där tekniska förvaltningen ingår som en aktör tillsammans med andra verksamheter. Ett exempel är att vi planerar tillsammans med Regionen och ÅFA att genomföra gallring/röjning i Fränsta för att det ska bli öppnare kring vårdcentralen, Gläntan och skolan.

  Emma Gustafsson, VA-ansvarig
  Startmöte med SWECO för projekteringen av nya reningsverket i Fränsta genomfört 11/2-2020.

  Kommunen är nu medlemmar i Sinfra (Svensk Inköpscentral för infrastruktur). Medlemsavgiften var 5 000 kr och den återbetalas vid eventuellt utträde. Vi kan nu göra avrop hos den ramavtalsleverantör som bäst motsvarar våra behov. Avropen får dock inte strida mot gällande ram-avtal.

  De första LoRa-sensorerna är uppmonterade på tekniska förvaltningen och på lastkajen. De mäter bl.a temperatur, koldioxidhalt och luftfuktighet.

 • KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

  Revisionen önskar att tekniska nämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten. Svar önskas senast 25 mars 2020.

  Under flera år har det framförts kritik på tekniska nämndens internkontroll och styrning, och likartade synpunkter har även framfört till andra förvaltningar. Inom tekniska nämndens områden så finns en omfattande egenkontroll utifrån gällande lagstiftning. Inom va-verksamheten och avfallshanteringen kontrollerar tillsynsmyndigheterna verksamheten genom att vi lämnar miljörapporter och periodiska besiktningar, för dricksvatten och kostverksamheten via livsmedelslagstiftningen.

  Trots omfattande kontrollprogram för våra största verksamheter anses inte kontrollen vara tillräcklig, mot bakgrund av detta efterlyser förvaltningen goda exempel och förslag på hur en tillräcklig Internkontroll ska se ut och att det bör hanteras gemensamt i kommunen för att få en likhet i detta.

 • Håkan Lundin, gatuansvarig informerar vid dagens sammanträde om förslag till revidering av Kriterier för gatubelysning.

  Kommunstyrelsens beslut 2019-12-17, § 234: Medlen tekniska nämnden har tilldelats avser vägbelysning där barn kliver på buss. I dagsläget finns ingen bra teknisk lösning. Därför föreslås kommunfullmäktige godkänna att investeringen flyttas från 2019 till 2020.

  Tekniska nämnden beslutade 5 december 2019 att efterfråga ett förtydligande från kommunstyrelsen gällande de 200 tkr som kommunstyrelsen har avsatt till gatubelysning i investeringsbudgeten för tekniska nämnden samt att kriterier för gatubelysning tas upp igen på tekniska nämndens sammanträde den 13 februari 2020.

  Kriterier för gatubelysning behöver ses över, senaste beslutet är från 2012.
  Vid sammanträdet den 5 december 2019 informerar Ove Skägg, teknisk chef att i investeringsbudget för tekniska nämnden har kommunstyrelsen anslagit 200 tkr för åtgärder gällande gatubelysning.

 • Håkan Lundin, gatuansvarig informerar vid dagens sammanträde om att flera medborgare har hört av sig och frågat vart de kan parkera bilen om man jobbar eller reser bort och blir borta mer än 24 timmar.

  Parkeringen i anslutning till Fridhemsvägen (mittemot Söderins gatukök) i Ånge tätort rymmer ca 5 personbilar och ska i så fall övervakas av Aimo Park, f.d. Q Park om parkeringsytan utökas till att bli 7-dygnsparkering.

 • Trafikverket Region Mitt inbjuder kommuner och kollektivtrafikmyndigheter i Västernorrland, Gävleborg, Dalarna och Jämtland att söka statlig medfinansiering för investeringar år 2021.

  För denna ansökningsomgång gäller att investeringen ska vara genomförd och slutredovisad till Trafikverket senast 30 november 2021.

  Sista ansökningsdag är den 17 april 2020.

 • Det har inte kommit in några synpunkter till tekniska nämnden till dagens sammanträde.

  Tekniska nämnden beslutade den 6 december 2018, § 92 att från och med 2019 ska redovisning av synpunktshantering göras vid varje nämndsammanträde.

 • Tekniska nämnden ska besluta om datum för offentligt sammanträde för tekniska nämnden 2020.

   

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Ansökan om undantag om största tillåtna vikt och bredd (19/154)
  Ansökan om undantag om största tillåtna vikt och bredd (19/151)
  Begäran om yttrande om bred transport – (19/153)
  Yttrande om tung och bred transport (19/149)
  Yttrande om tung och bred transport – (20/16)

 • Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning – Torpshammars skola (19/156)
  Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning – Fränstaskolan (19/157)
  Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning – Bobergsgymnasiet (20/1)
  Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning Ljungaverk skola (20/2)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.