Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

  Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Vid varje sammanträde delges tekniska nämnden övergripande rapport om kommunens/koncernens ekonomiska läge.

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Vinterväder till och från. Vi har både plogat och sandat våra områden i Fränsta, Alby och Ånge.
  Rep. av gatubelysning pågår, nu mestadels garantijobb med utbyte av komponent i armaturerna som gör att de ej lyser.
  Trafikön vid Minerva påkörd, men nu återmonterad efter reparation.

  Ove Skägg, teknisk chef:


  Emma Gustafsson, va-ansvarig:
  Vi har börjat undersöka vilka fördelar vi kan vinna genom att gå med i Sinfra (Svensk Inköpscentral för Infrastruktur). I dagsläget har Sinfra 245 medlemmar varav de flesta är kommuner och energibolag och avtal finns med 114 olika ramavtalsleverantörer. Går vi med i Sinfra så får vi tillgång till både varor och tjänster som ramavtalsleverantörerna kan tillhandahålla och vi kan göra avrop från det ramavtal som bäst motsvarar våra behov just för tillfället.

  Vi har också planer på att gå över från mekaniska vattenmätare till “smarta” mätare när vi förnyar mätarbeståndet. Fördelarna med “smarta” mätare är bland annat att vi får tillförlitligare förbrukningssiffror så att vi kan ta betalt för verklig volym. Felkällor elimineras när vi kan göra fler mätningar varje år och dessutom undviker eventuella felavläsningar. Vi är inte heller beroende av att komma in i fastigheten och data från mätarna kan användas som underlag för läck-sökning. Metoden är dessutom mycket tidsbesparande då data från mätarna kan överföras direkt till EDP Future.

  Maria Edin, renhållningsansvarig:
  Resultat av plockanalys hushållsavfall har kommit in från Envir AB. Totalt har 6710 kg avfall från villor levererats till plockanalys. Resultatet visar att matavfall svarar för 34,6 % och tidningar och förpackningar svarar för 33,8% av det blandade brännbara avfallet.
  Plockanalysen visar att det finns 5,3 batterier samt 1,0 glödlampor per 100 kg lämnat brännbart avfall.

  Digitalt samråd har genomförts med FTI.
  Madeleine Engevi, städledare:

 • Första januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag.

  För en kommun är barnperspektivet inte enbart är viktigt inom traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. Barn och unga berörs i allra högsta grad av beslut i tekniska och samhällsfrågor, till exempel i frågor om trafik, stadsplanering och miljö.

  Lagen kommer att göra stor skillnad för barn i utsatta situationer.

  Det är ett stort steg i rätt riktning för att säkerställa att barns rättigheter blir uppfyllda. Genom att barnkonventionen blir lag tydliggörs att barn är individer med egna rättigheter som måste tas på allvar och respekteras av alla vuxna runt omkring dem, skriver barnombudsmannen.

  Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen som riktar sig till dig som förtroendevald eller tjänsteperson. För att konkretisera innehållet i barnkonventionen är webbutbildningen indelad i olika teman.

  FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.

  Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

  Bland annat ska det i alla åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år och innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar.

  Alla länder röstade för barnkonventionens antagande i FN:s generalförsamling 1989 – vilket är unikt – och i dag har nästan alla länder ratificerat barnkonventionen. Att ett land har ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag.

  Barnkonventionen ger en definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionshinder eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och understryker föräldrarnas och den utvidgade familjens roll och ansvar för barnet men ålägger samtidigt staten ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp.

 • Ove Skägg, teknisk chef informerar om att det till dagens sammanträde inte finns några revideringar inför 2020.

  Några revideringar har gjorts under 2019 som är redovisade under punkten Delegeringsbeslut vid det aktuella sammanträdet.

  Tekniska nämndens beslutsattestanter/ersättare ska gås igenom för eventuell revidering. Detta ska göras vid decembersammanträdet varje år och efter beslut informeras ekonomienheten.

  Bilagor

 • Kriterier för gatubelysning behöver ses över, senaste beslutet är från 2012.

  Bilagor

 • Redovisning av internkontrollplan 2019 sker vid dagens sammanträde:

  Samverkan mellan förvaltningarna

  Kompetensförsörjning

  Samverkan med personal

  Bakterieanalys i matlådor

  Kontroll av vattenkvalité:
  Emma Gustafsson, va-ansvarig redogör om att 261 prover har tagits hittills i år, där 8 st är tjänliga med anmärkning - 5 mikrobiologiska och 3 kemiska.

  Uppföljning av delegeringsbeslut

  Bilagor

 • Tekniska nämnden gör en uppföljning av de beslut som nämnden tagit tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.
  Vid dagens sammanträde ska beslut från 2019-06-10 till 2019-11-07 redovisas.

 • Det har lämnats 1 synpunkt och 1 svar efter senaste redovisningen 2019-11-07:
  Synpunkt på sopsortering Borgsjö rastplats (19/2-60)
  Svar på synpunkt (19/2-61)

  Tekniska nämnden beslutade den 6 december 2018, § 92 att från och med 2019 ska redovisning av synpunktshantering göras vid varje nämndsammanträde.

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Begäran om yttrande om bred transport (19/141)
  Ansökan om undantag från bestämmelserna i trafikförordningen (19/137)
  Ansökan om undantag från bestämmelserna i trafikförordningen (19/138)
  Ansökan om undantag från bestämmelserna i trafikförordningen (19/139)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter (19/140)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter (19/130)

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.